Projektist

Meie kooli kõige uuem suund on kultuurisuund, mis reorganiseeriti ümber humanitaarsuunast aastal 2016. Antud projekt “Kultuurisuuna innovatsioon”on ellu kutsutud kultuurisuuna kursuste arendamiseks.

Kultuurisuuna ainekava sisaldab kolme täiesti uut suunakursust, üks igal gümnaasiumiaastal: kultuurisuuna tutvustuskursus koostöös Tartu Ülikooliga, 20. sajandi lõimitud Euroopa kultuurilugu ning rühmades toimuv projektikursus. Antud kursustele on vaja välja töötada ainepassid, neid testida ning arendada. Soovime, et õpe suunaainetes oleks senisest enam õppijale aktiivsem ning kaasaks tänapäeva digitehnoloogilisi võimalusi. Samuti püüame pöörata suuremat rõhku ainetevahelisele lõimingule ning koostööle õpetajate vahel. Kultuurisuunale planeerime välja töötada ka valikkursust, mis sisaldab muuseume ja nende materjale tutvustaist ja analüüsi ning toob kultuuripärandi kaasaega audiovisaalsete ning digikeskkondade kasutamise kaudu. Uuenduskuuri vajavad ka kultuurisuuna praktikad nii kaasaegsete õppemeetodite lisamise (nt multimeedia kasutamine) kui ka IKT vahendite kasutamist koostöö organiseerimisel, praktika peegeldusel, tööülesannete vormistamisel ja tagasisidetamisel.

Projekti raames toimub 5 õpirännet, kokku 12 mobiilsust.

Neljale koolitusele minnakse paarikaupa, et arendada koostööoskusi, analüüsida ja peegeldada õpitut ja kogetut teineteisele ning osalejaid keeleliselt toetada:

  • Türgi, Istanbul – Digital extra: eLearning for schools and museums;
  • Holland, – Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education;
  • Itaalia, Firenze – Integrating Creativity and Innovation into Teaching;
  • Iirimaa, Dublin – Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Visual Resources

Ühele õpirändele minnakse neljakesi eesmärgiga arendada meeskonnatööoskusi kogu kultuurisuuna arendamisel:

  • Kreeka – Museum Walks.

Projekti tulemusena saab õpe kultuurisuunal juurde Euroopa mõõtme, kursustele lisatakse õpirännetel õpitud uuenduslikke meetodeid, lõimingut ning digivahendite kasutamist. Viiakse läbi ka rahvusvaheline  projekt õpilastega.

Projekti kvantitatiivsed tulemused:

12 õpirännet sooritatud;
12 blogipostitust projekti veebisaidile lisatud;
4 uut kultuurisuuna aineprogrammi loodud (3 uut suunaainet, 1 vabavalikkursus);
4 innovaatilist õpistsenaariumi projekti veebilehel üles laetud;
4 avatud tundi kolleegidele antud;
2 praktikakursuste aineprogrammi kaasajastatud;
1 rahvusvaheline projekt läbi viidud;
5 õpirände kogemuse tutvustust läbi viidud kolleegidele K5 seminaril;
2 õpirännete tulemuste tutvustamist kahes Tartu linna aineühenduses läbi viidud;
1 artikkel kultuurisuuna arendamisest  ilmunud.