Kultuurisuuna tutvustuskursus

Valdkond: Keel ja kirjandus

Õpetaja: Liina Nagel, Heily Soosaar, Katrin Roodla, Maiu Nurka

Klass: 10KU

Staatus: suunakursus

Maht: 19 tundi (1 tund on 70 minutit)

Eesmärgid: Anda ülevaade kultuurivaldkonna erialadest. Tutvustada Tartu Ülikooli õppejõude ja nende erialasid, võimalusel õppehooneid ning erialaspetsiifilisi asutusi. Suunata õpilast mõtlema edasistele karjäärivõimalustele. Arendada kriitilist mõtlemist, suulise eneseväljenduse ja avaliku esinemise oskust.

Õpitulemused: Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) tunneb humanitaarvaldkonna põhiolemust;
2) on arendanud silmaringi oluliste valdkonna (õppe)asutuste ja esindajate osas;
3) oskab ennast analüüsida ja seostada konkreetse valdkonna tegevusega;
4) teeb järeldusi õppesuuna valiku ja karjäärivõimaluste kohta;
5) on arendanud üldistamisoskust;
6) oskab avalikult esineda ja teha olukorrale vastavalt keelelisi valikuid.

Sisu lühikirjeldus: Teemasid ja valdkondi: kultuurilised ja usulised erinevused, etnoloogia, antropoloogia, kultuuriteadused (internetis sotsiaalgrupi analüüs, kaasõpilase intervjueerimine), arheoloogia (digiarhiividega tutvumine, allikakriitika), rahvausund: minevik ja tänapäev.

Hindamine: Hindamisel võetakse arvesse osalemist loengutes, õpimapi koostamist ja
selle avalikku kaitsmist. Õpilane kirjutab ette antud struktuuri järgides igast kohtumisest ülevaate ja kursuse kui terviku põhjal kriitilise analüüsi, koostab läbimõeldud struktuuri silmas pidades õpimapi Google Drive keskkonda. Õpilane valmistab ette suulise esinemise kaitsmiseks.

Lõpptulemuse kujunemine: Lõpphinne kujuneb õpimapi kvaliteedi ja avaliku kaitsmise põhjal. Kui õpilane on puudunud 4–5 tundi, ei saa olla kursusehinne kõrgem kui „hea“; 6–9 tundi, siis „rahuldav“; 10 ja rohkem tundi, siis „mitterahuldav“. Kaitsmiskomisjonile jääb õigus tõsta hinnet suurepärase mapi ja esinemise korral, kui õpilane on puudunud mõjuval põhjusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused: Kaitsmisele mitteilmumine tuleb kõne alla üksnes mõjuval põhjusel, mis tuleb aineõpetajaga enne kooskõlastada.

Õppematerjalid: Slaidid, külalisesinejate õppe- ja infomaterjalid