Kultuuriprojekti kursus (materiaalne kultuur, usund ja müüt)

Valdkond: Keel ja kirjandus

Õpetaja: Heily Soosaar, Liina Raudvassar

Klass: 12KU

Staatus: suunakursus

Maht: 19 tundi (1 tund on 70 minutit)

Eesmärgid:  lõimida materiaalne kultuur religiooni ja mütoloogiaga, tuua välja seosed usundi, kirjanduse ja teaduse vahel.

Õpitulemused: Õpilastel kujuneb arusaam müüdi ja usundi seostest teadusliku ajalookäsitlusega, tutvutakse kultuuri-ja usundilooliste oluliste objektidega ja nendega seotud kirjandusteostega.
Lõpptulemusena valmib grupitöödena (3-4 inimest igas) film kodukohtade/kodukoha kohapärimuslugudest, võimalusel tuleks lugu siduda esemelise kultuuriga.

Sisu lühikirjeldus: Uuritakse maailma loomise müüte ja nende kajastusi erinevates usundites (piibel, koraan), teaduslikke selgitusi Suur Pauk), Kaali meteoriidiga seotut nii teaduslikust kui kirjanduslikust aspektist (L. Meri “Hõbevalge”, rahvalaulud). Tegeldakse kohapärimuslugudega, tutvutakse Toomemäe ja sellega seotud lugudega (toomkirik; “Kalevipoeg”, Underi ballaad, ohvrikivi), Kukruse emanda ja Tamula “isanda” materjalidega, Salme küla viikingimatuse, rabamatuste ja leidudega. Õpilased uurivad oma kodukohtadega seotud kohapärimust, mille põhjal valmib projekti kokkuvõttev töö.

Hindamine:

  1. Iseseisev lugemine/vaatamine/materjali kogumine ehk vahearvestus – hinnatakse materjali tundmist, ülesanne loetakse arvestatuks, kui õpilane suudab kirjeldada üle poole omandatud/kogutud materjalist, ülesanne loetakse mittearvestatuks, kui õpilane suudab kirjeldada alla poole materjalist.
    2. Projekt rühmatööna – hinnatakse arvestatuks/mittearvestatuks vastavalt valminud projekti teemakohasusele ja kujutatu vastavusele tegelikkusele, sisukusele, vastavusele juhendaja nõudmistele; töö õnnestunud esitlemisele klassis.

    Õpilase individuaalset panust arvestatakse vastavalt õppetöös osalemise nõudele (mõjuvatel põhjustel lubatud puududa kuni 2 kontakttunnist) ning tagasisidest grupitöö protsessis osalemise kohta. Kui mõjuvate põhjusteta on puudutud rohkem ja projektitöö panus (tuginedes nii õpetaja kui kaaslaste hinnangule) on kesine, on kokkuvõttev hinne mitterahuldav.

Lõpptulemuse kujunemine: kursuse hinne sõltub kontakttundides käimisest (lõpptulemust ei mõjuta kuni 2 kontakttundidest puudumist mõjuval põhjusel); panusest projektitöösse ja projektitöö kvaliteedist (töö teemakohasusest ja sisukusest, vastavusest juhendaja nõudmistele, töö esitlemisest klassile ning kaaslaste tagasisidest grupitöö protsessis osalemise kohta); kursuse vahearvestuse hinde positiivsest tulemusest skaalal „arvestatud-mittearvestatud“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused: õpilane esitab individuaalse teemakohase arutluse.

Õppematerjalid: õpetaja slaidid Stuudiumis, kohapärismusega seotud materjalid