20. sajandi kultuurilugu

Valdkond: Keel ja kirjandus

Õpetaja: Marko Kuura, Heily Soosaar, Katrin Roodla, Anneli Leima, Maret Kuura, Liina Raudvassar

Klass: 11KU

Staatus: suunakursus

Maht: 19 tundi (1 tund on 70 minutit)

Eesmärgid: Lõimida omavahel 20.-21. sajandi ajalugu, kirjandust, muusikat, kunsti, religiooni.

Õpitulemused: Õpilane tunneb valitud 20. sajandi ja 21. sajandi alguse sotsiaalajaloo perioode ning oskab neid seostada selle aja filmi-, kirjandus-, kunsti- ja muusikateostega. Õpilane hindab kriitiliselt ja tõlgendab minevikusündmusi ning -protsesse, tunneb nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga.

Sisu lühikirjeldus: Õpitakse tundma maailma kultuurilugu 20. sajandil ja 21. sajandi alguses ja nägema seoseid selle perioodi erinevate valdkondade vahel.
I. 1940.-1950. aastad
II maailmasõja järgne maailm, külma sõja ja ühiskondlike sündmuste mõju ühiskonnale ja kultuurile, sealhulgas selle perioodi filmile, kirjandusele, muusikale ja kunstile.
II. 1960.-1970. aastad
Maailm 1960.-1970. aastatel, poliitiliste ja ühiskondlike sündmuste mõju ühiskonnale ja kultuurile, sealhulgas selle perioodi filmile, kirjandusele, muusikale ja kunstile.
III. 1980. aastatest sajandivahetuseni
Maailm 1980. aastatel kuni sajandivahetuseni, poliitiliste ja ühiskondlike sündmuste mõju ühiskonnale ja kultuurile, sealhulgas selle perioodi filmile, kirjandusele, muusikale ja kunstile.
IV. 21. sajandi algusest tänapäevani
Maailm 21. sajandi algusest tänapäevani, poliitiliste ja ühiskondlike sündmuste mõju ühiskonnale ja kultuurile, sealhulgas selle perioodi filmile, kirjandusele, muusikale ja kunstile.

Hindamine: Hinnatakse esseed (individuaalne töö; kaalukus üldisest hindest 60%), milles on seostatud kindla ajalooperioodi valdkondi: ajalugu, filmi, kirjandust, kunsti, muusikat ja religiooni;
esitlust (rühmatööna; 40% hindest) – ettekanne, milles on seostatud kindla ajalooperioodi valdkondi: ajalugu, film, kirjandus, kunsti, muusika ja/või religioon.

Lõpptulemuse kujunemine: Kokkuvõttev hinne kujuneb arvestuses: 60% essee hinne, 40% rühmatöö ja esitluse hinne. Kui õpilane on puudunud üle 1/3 perioodi tundidest, on kokkuvõttev hinne maksimaalselt “rahuldav”. Kursusehinne on ka kooliastmehinde aluseks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused: Kokkuleppel aineõpetajaga, kuid esinemise ja rühmatööga seotud hinnete järelevastamine on vaja eelnevalt ka teiste õpilastega kooskõlastada.

Õppematerjalid: Kursuse slaidid (Stuudiumis)