Folkloorilugu

Valdkond: Keel ja kirjandus

Õpetaja:Heily Soosaar, Maret Kuura, Pille Liivamägi, Tuuli Tomson

Klass: 11KU

Staatus: praktikakursus

Maht: juunikuu esimene nädal

Eesmärgid: Rannikupiirkonna kultuurilise ja ökoloogilise mitmekesisuse tundma õppimine, kohapärimusega seotud materjalide kogumine, Pärnumaaga seotud kultuuritegelastega tutvumine, loominguliste tööde tegemine; võrdlus eelmise aasta praktikaga.

Õpitulemused: Kohapärimusega ja tuntud kultuuritegelastega seotud materjalide kogumine nii loodusest, kohalikelt inimestelt kui muudest allikatest; erinevates töötubades jm tegevustes osalemine, külastuste ja töötubade põhjal õpimapi koostamine, selle illustreerimine (joonistuste või fotodega), omaloominguliste tööde tegemine ja esitlemine, tulemuste analüüs ja võrdlus eelmise aasta praktikaga.

Sisu lühikirjeldus:
1. päev: Pärnu kui kuurortlinn (T. Kask); fotojaht Pärnu kultuuriväärtuste talletamiseks ja intervjuud; Koidula muuseumi külastus ja muuseumitund; Tõotusemägi ja maastikukunst; kokkuvõtted esimesest päevast.

  1. päev: Pulli asulakoht, Tori Põrgu, Kurgja talumuuseum, Kondase keskus ja Heimtali muuseum
  2. päev: Vargamäe; rabamatk ja draamatöötuba
  3. päev: Lodjakoja töötoad
  4. päev: Kokkuvõte praktikast; päevikute ja loovtööde kokkuvõtvad hinded

Hindamine: Hinnatakse praktikal osalemist: töötubades osalemist, erinevate praktikaülesannete täitmist, loomingulisi töid; praktikapäeviku täitmist ja kujundamist, võrdlust eelmise aasta praktikaga. Kursuse hinne kujuneb praktikal osalemise aktiivsusest (töötoad, arutelud, ülesannete tegemine ja omaloominguliste tööde esitamine), loengus osalemisest, Koolipärimuse töö esitamisest; korrektselt täidetud ja vormistatud õpimapist.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused: Esitada piirkonna oluliste kohapärimusega seotud objektide kohta uurimus ja praktikaga seotud loovtööd. Täpsustused lepitakse kokku individuaalselt.

Õppematerjalid: Praktikal jagatavad töölehed ja materjalid