Keskkonna- ja kultuurilugu

Valdkond: Keel ja kirjandus

Õpetaja: Liina Nagel, Maiu Nurka

Klass: 10KU

Staatus: praktikakursus

Maht: juunikuu esimene nädal

Eesmärgid: Võru- ja Setumaa rahvakultuuri tundma õppimine, kohaliku loodus- ja elurikkusega seotu uurimine, keskkonna ja inimtegevuse seoste analüüsimine, loodusest, pärimusest ja kohalikust olustikust kogutud materjali kasutamine loovtöödes

Õpitulemused: Õpilane eristab piirkonnale iseloomulikke kultuurinähtusi, on saanud kogemuse, kuidas uurida koha- ja isikupärimust, ja seeläbi analüüsinud sealset keskkonda ja inimeste lugusid; uurimistulemusi loovalt kasutanud oma töödes, tajudes nii paremini eluolu muutusi aja jooksul.

Sisu lühikirjeldus:

1.päev: Võru murded. Kuidas koguda kultuuriloolist materjali?

  1. päev: Värska Setu muuseumi, Piusa külastuskeskuse ja Obinitsa muuseumi külastus
  2. päev: Vastseliina linnuse külastus ja osalemine töötubades; intervjueerimine
  3. päev: Räpina pärandkultuur. Räpina loomemaja külastamine. Oma rühmatöö tegemine
  4. päev: Rühmatööde tutvustamine. Praktikapäeviku esitamine

Hindamine: Praktikal aktiivne osalemine, praktikapäeviku täitmine ja nõutud ülesannete tegemine ning esitamine

Lõpptulemuse kujunemine: Lõpptulemuse kujunemine

Lõpptulemus kujuneb

  1. praktikal osalemise aktiivsuse,
  2. loovtööde,
  3. nõutud materjalide (praktikapäeviku sissekanded, töölehed) põhjal.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused: Esitada vastava piirkonna lühiuurimus ja vastavad loovtööd (sõltuvalt asjaoludest konkretiseeruvad)

Õppematerjalid: Töölehed jm materjalid