Kultuuriprojekti kursus – folkloor ja etnograafia

Valdkond: Keel ja kirjandus

Õpetaja: Katrin Roodla, Anneli Leima

Klass: 12KU

Staatus: suunakursus

Maht: 19 tundi (1 tund on 70 minutit)

Eesmärgid: lõimida folkloori liike ja etnograafiat, saada osa pärimuskultuurist.

Õpitulemused: Õpilased tutvuvad Eesti Kirjandusmuuseumi andmebaasidega, osalevad õppekäigul Eesti Kirjandusmuuseumisse ja folgiklubi kontsert-loengul. Lõpptulemusena valmib folkloori erinevaid valdkondi ja liike lõimiv etendus.

Sisu lühikirjeldus: Uuritakse folklooripärandit Eesti Kirjandusmuuseumi andmebaasidest (rahvalaulud, rahvajutud, rahvaluule lühivormid, tänapäeva folkloor jne). Valitakse teema ja koostatakse leitud materjalidest etendus, milles lõimitakse rahvamuusikat, rahvajutte, vanasõnu, kõnekäände, usundit, rahvatantsu, kujundatakse etenduse dekoratsioonid ja kostüümid eesti rahvakunsti aluseks võttes, kasutatakse infotehnoloogilisi võimalusi etenduse ilmestamiseks. 

Hindamine:

  1. Iseseisev lugemine/vaatamine/materjali kogumine ehk vahearvestus – hinnatakse materjali tundmist, ülesanne loetakse arvestatuks, kui õpilane suudab kirjeldada üle poole omandatud/kogutud materjalist, ülesanne loetakse mittearvestatuks, kui õpilane suudab kirjeldada alla poole materjalist.
    2. Projekt rühmatööna – hinnatakse arvestatuks/mittearvestatuks vastavalt valminud projekti teemakohasusele ja kujutatu vastavusele tegelikkusele, sisukusele, vastavusele juhendaja nõudmistele; töö õnnestunud esitlemisele klassis.Õpilase individuaalset panust arvestatakse vastavalt õppetöös osalemise nõudele (mõjuvatel põhjustel lubatud puududa kuni 2 kontakttunnist) ning tagasisidest grupitöö protsessis osalemise kohta. Kui mõjuvate põhjusteta on puudutud rohkem ja projektitöö panus (tuginedes nii õpetaja kui kaaslaste hinnangule) on kesine, on kokkuvõttev hinne mitterahuldav.

Lõpptulemuse kujunemine: kursuse hinne sõltub kontakttundides käimisest (lõpptulemust ei mõjuta kuni 2 kontakttundidest puudumist mõjuval põhjusel); panusest projektitöösse ja projektitöö kvaliteedist (töö teemakohasusest ja sisukusest, vastavusest juhendaja nõudmistele, töö esitlemisest klassile ning kaaslaste tagasisidest grupitöö protsessis osalemise kohta); kursuse vahearvestuse hinde positiivsest tulemusest skaalal „arvestatud-mittearvestatud“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused: õpilane esitab individuaalse teemakohase arutluse.

Õppematerjalid: Kirjandusmuuseumi andmebaasi materjalid