Tartu Tamme Gümnaasium

XI TE keskkonnakeemia ja tehnoloogia välipraktika 5.-9.06.2017

XI TE keskkonnakeemia ja tehnoloogia välipraktika 5.-9.06.2017

Välipraktika toimus Tartu linnas ja Ida-Virumaal. Peamisteks tegevus- ja vaatlussuundadeks olid tehnoloogiate rakendamine mõju keskonnale ja igapäevaelule, looduse ja energeetika seosed, keskkonnareostus ja –kahjustused ning toidu- ja tarbekeemia kaasajal.

Praktikapäeval Tartus tutvusid õpilased Annelinna Päästekomando varustusega, inimeste päästmise võtetega, keemiareostuse likvideerimise ja ennetusvõimalustega. Samal päeval käisid õpilased ka TÜ Chemicumis ja tutvusid tänapäevaste uurimissuundadega energeetika valdkonnas. Selgitati superkondensaatorite ja kütuselementide tööpõhimõtet, mis on üks võimalus keskkonda säästavast alternatiivsest energiatootmisest.

Kahepäevasel välipraktikal Ida-Virumaal õpiti tundma kaevandus- ja tööstuspiirkonna keskkonnaprobleeme, tutvuti ettevõtete tehnoloogiliste protsesside mõjuga loodusele ning keskkonnakeemia alustega.

AS Scanola Baltic rapsiõlitehases Jõgevamaal tutvuti rapsiõli tootmise etappidega ja valmistoodangu otstarbega. Tehas toimib väga keskkonnahoidlikult – tootmine on jääkidevaba, kõik tootmise produktid lähevad kasutusse. Loomsete jäätmete käitlemisega tegeleva AS Vireeni külastusel saadi ülevaade loomsete jäätmete kasutusvõimalustest (sh kondijahu ja biokütuse tootmine). Kunda Nordic tsemenditootmise tehases selgitati tsemenditootmise etappe ning sellega kaasnevaid võimalikke keskkonnakahjustusi ja reostuse tekke riske. Aseri savikarjääri õppeprogrammi raames analüüsiti kaevandamisega seotud keskkonnakahjustusi, Wienerbergeri tehases tutvuti telliskivide tootmisega. Nendes ja Aidu karjääris nägid õpilased, milline rikutud maastik võib jääda peale kaevanduse sulgemist  – ettevõtete karjäärid on ühtlasi näiteks maastike taastamisest pärast kaevandamist.

Pikemalt õpiti Kohtla kaevandusmuuseumis põlevkivi maapinnal ja maa all kaevandamise ükskikasju, nt milline on kaevandatud põlevkivi edasine töötlemine ja millised keskkonnakahjustused kaasnevad kaevandamisega Eestis.

Neljandal praktika päeval said õpilased ise valmistada Tamme Gümnaasiumi laboris juustu, seepi valmissegust ja rasvadest seebikivi abil.

Reedel toimus valmistatud juustu degusteerimine ja seebi testmine. Tehti kokkuvõtteid toimunud praktikanädalast.

Fotod praktikast asuvad siin.

Uudise edastas õpetaja Aleksandr Kirpu.

Praktikat toetas:

Video sellest, kuidas me seenel käisime