Sisseastumine

Vastuvõtutaotluse esitamine 10. klassi

Taotluse esitamine toimub e-keskkonnas ARNO. Loe lähemalt avalehelt!

Sisseastumine Tartu gümnaasiumite 10.klassidesse 2018.-19. õppeaastal

Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad 2017. aasta kevadel ühiskatsed. Täpsem info ilmub sellel lehel!

Oluline:

15. veebruarist – 15. märtsini registreeru Tartu ühiskatsete infosüsteemis.

Registreerudes saad isikliku kandideerija koodi, kus on märgitud testide sooritamise kool. Testide sooritamise koht ei sõltu kandideerija koolieelistustest.

Kui taotled olümpiaadidel osalemise tõttu vabastust kirjalikest testidest, siis pead registreeruma hiljemalt 3. märtsil 2017. Vabastuse taotlus on võimalik esitada õpilastel, kes on osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste või matemaatika üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis või on 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru. Vabastust ei saa taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul. Otsuse kirjalikest testidest vabastamise ja vestlusele kutsumise kohta teatavad koolid e-kirja teel hiljemalt 10. märtsiks 2017.

Enne testide sooritamist tutvu Sinu poolt valitud kooli(de) õppekava ja vastuvõtutingimustega.

18. märtsil kell 11.00 algavatel ühiskatsetel saad sooritada järgmised testid: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel. Testide sooritamiseks on aega 3 tundi. Aja planeerimisel lähtu sellest, millisesse kooli Sa tahad õppima asuda kas esimese, teise, kolmanda või neljanda eelistusena.

Katsetele võta kaasa pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart), kirjutus- või joonestusvahendid.

Vestlusele kutsumine ja esimese eelistuse vestluse ajad avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis 4. aprillil 2017. Iga kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt oma kooli pingereale.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt Sinu märgitud eelistusele:
06.04 – 13.04.2017 (koolis, mille oled märkinud 1. eelistusena)
17.04 – 21.04.2017 (koolis, mille oled märkinud 2. eelistusena)
24.04 – 28.04.2017 (koolis, mille oled märkinud 3. ja 4. eelistusena)

TTG vastuvõtukord 2017

1.Tartu Tamme Gümnaasium lähtub õpilaste kümnendatesse klassidesse vastuvõtul käesolevast vastuvõtukorrast, Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsete korraldamise koostöökokkuleppest (allkirjastatud 11. jaanuaril 2016. a.) ja ühiskatsete korraldamise 2017. aastal kehtivast korrast.
2. Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide tulemuste, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.
3. Gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistused Tartu Tamme Gümnaasiumis.
4. Juhul, kui kandideerija on osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste või matemaatika üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis või on 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru, on tal võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest. Kirjalikest testidest ei saa vabastust taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul.
5. Tartu gümnaasiumide ühiskatsetel sooritatud testide tulemusi arvestatakse Tartu Tamme Gümnaasiumi õppesuundadesse kandideerimisel järgmiste osakaaludega:

Loodus Meditsiin Tehnoloogia Infotehnoloogia  Kultuur
Eesti keel 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6
Matemaatika 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
Loodusained 0.3 0.3 0.3 0.2

Testide sisu vaatamiseks kliki tabelis õppeainete nimetustel.

6. Kandidaadid kutsutakse vestlusele testidel saadud punktisummade järgi tekkinud pingeridade alusel. Vestlusele tuleb kandideerijal kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia või väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk e-koolist.

7. Vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised:
• motiveeritus õppida gümnaasiumis ja õpilase põhjendused kooli ning õppesuuna valikul;
• õppeedukus;
• sotsiaalsed oskused (osalemine ühiskondlikes tegevustes, koolivälistes üritustes ja huvialakoolides, eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus, käitumise ja hoolsuse hinnangud);
• tegelemine huvialadega, mis toetavad Tartu Tamme Gümnaasiumi traditsioonilisi tegevusi. Soositud on sügavam teadushuvi, osalemine olümpiaadidel, pillimängu- ja lauluoskus, sportlikud saavutused.

8. Vestlusvoorus võrdleb vastuvõtukomisjon kandidaate punktis 7 nimetatud kriteeriumite järgi. Vastuvõtukomisjon võib ühisotsuse alusel vaatamata sisseastumise testi headele tulemustele õpilaskandidaadiks mitte arvata õpilast, kelle vestluse tulemus on oluliselt halvemad ülejäänud vestlusvooru pääsenud kandidaatidest.

9. Tartu Tamme Gümnaasiumisse sissesaamine otsustatakse testide ja vestluse alusel. Positiivse otsuse korral väljastatakse õpilaskandidaadile kinnituskiri isiklikult või e-kirja teel ja tulemused tehakse teatavaks Tartu ühiskatsete infosüsteemis.