Tartu Tamme Gümnaasium

Sisseastumine

Sisseastumine

PRAEGU AKTUAALNE
Hea 10. klassi kandideerija! 
Kõik klassid on komplekteeritud.
Kui kinnitasid vastuvõtu kutse sisseastumine.ee süsteemis, siis said juhised, kuidas koolile dokumendid edastada. ARNO keskkonnas saab dokumente edastada alates 15. juunist.

OLULINE

Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 21. aprillil 2023. aastal.

Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  Sisseastumiskatsed koosnevad neljast testist: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel. Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 30 minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest ja inglise keele test, mille kestus on vastavalt 60 minutit ja 30 minutit.

Tartu ühiskatsete kord 2023

 

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

TARTU GÜMNAASIUMITESSE KANDIDEERIMISE MEELESPEA

1. Ühiskatsetele registreerimine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemis, kuhu sisestad nõutud andmed. Ka kogu infovahetus (vestlusele kutsumise ajad, tunnistuse linkide/failide jagamine jms) toimub selles süsteemis.

2. Ühiskatsetele registreerumine on avatud Tartu ühiskatsete infosüsteemis 14.–15. märtsil põhikooliõpilastele, kelle testisoorituskohaks on enda põhikool. Kui enda kooli testimiskohad saavad täis või kool, kus õpilane praegu õpib, ei ole testimiskoht, saab õpilane registreerida ühiskatsetele  16.–28. märtsil.

3. Juhul, kui soovid kandideerida gümnaasiumisse, kuid õpid väljaspool Eestit või kutsekoolis, siis kirjuta juhtkoolile (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium) maris.kuiv@kjpg.tartu.ee ja gümnaasium registreerib sind katsetele (saadad avalduse, foto isikut tõendavast dokumendist ja tunnistusest).

4. Registreerumisel märgi ära, kui oled osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste, matemaatika, prantsuse keele või ühiskonnaõpetuse üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis või oled 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru või juba osalenud lõppvoorus. Sellisel juhul on sul võimalus taotleda vabastust testide sooritamisest lähtuvalt koolide vastuvõtu korrast. Kirjalikest testidest ei saa vabastust taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul.

5. Kuna ühiskatsed toimuvad e-testidena, siis suunab Tartu ühiskatsete koduleht sind edasi registreerima EIS-i. See on keskkond, kuhu pead testi tegemise päeval sisenema ning ainetestid sooritama. Jätkates registreerimist EIS-is, valid kooli, kus sooritad teste, saad teada, mis ruumi sind paigutatakse teste sooritama, ja pead andma loa koolidele, kuhu kandideerid, et nad näeksid sinu tulemusi. Kui sa ei anna luba oma tulemusi näha, siis ei saa ka sellesse kooli kandideerida, sest me ei näe su ainetestide punkte. Registreerimine EIS-is on õnnestunud, kui kiri ütleb, et oled edukalt registreerunud.

6. Harjutustestid EIS-is on avatud 13. –19. aprillil, et saaksid proovida, kuidas selles keskkonnas teste sooritada. Harjutustesti ülesanded ei ole sama raskusastmega kui põhitestid.

7. Enne 21. aprilli tuleb sulle meeldetuletus EIS-ilt selle kohta, millises koolis sooritad ühiskatsed. Ka uuri kooli kodulehtedelt, milliseid teste on vaja teha kandideerimaks soovitud kooli /koolidesse.

8. 21. aprillil mine testisoorituskohta vähemalt pool tundi varem. Saad rahulikult otsida üles ruumi ja logida sisse EIS-i. Kindlasti peab sul olema kaasas ID-kaart isiku tuvastamiseks. EIS-i sisselogimiseks pead kasutama kas ID-kaarti (koos parooliga), Smart-ID või Mobiil- ID.

9. Kui haigestud teavita sellest testi sooritamise päeva jooksul juhtkooli Tartu Kristjan Jaak Petersoni
Gümnaasiumi merike.kaste@kjpg.tartu.ee

10. Peale sisselogimist algavad kell 9.00 testid. Kõigepealt avanevad eesti keele ja matemaatika testid. Saad ise otsustada, millest alustada, mõlema testi sooritamiseks on sul aega kokku 120 minutit. Seejärel on 30-minutiline paus, seejärel otsustad, kas teed loodusainete testi ja/või inglise keele testi. Loodusainete testi jaoks on sul aega 60 minutit (siis test sulgub) ja inglise keele testi jaoks 30 minutit. Seega, kui teed mõlemad testid, on sul selleks aega 90 minutit.  Seetõttu on tähtis teada, milliseid aineteste on just sinu soovitud koolidesse kandideerimiseks vaja.

11. 27.04 avalikustab EIS testide tulemused. Tartu ühiskatsete süsteemi tulevad tulemused päev hiljem.

12. 4. mai kella 9.00-ni on Sul aega muuta oma koolide eelistusjärjekorda Tartu ühiskatsete süsteemis.

13. Eelistuste järgi kutsuvad koolid vestlusele. 9. mail 2023 kell 17.00 avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis vestlustele kutsumise otsused ja esimese eelistuse vestluse täpne aeg. Teise eelistuse vestluste täpne aeg avalikustatakse 15. mail, kolmanda, neljanda ja viienda eelistuse vestluse aeg  22. mail. 

14. Vestlused toimuvad: 

  • 11. –17. mai 2023 esimese eelistuse koolis;
  • 18. –24. mai 2023 teise eelistuse koolis;
  • 25. –31. mai 2023 kolmanda, neljanda ja viienda eelistuse koolis.

15. Koolid võtavad õpilased kümnendasse klassi vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, õpilase esitatud klassitunnistust (sh õpingute hindeid, infot käitumise, hoolsuse ja puudumiste kohta) ning vestluste tulemusi. 

16. Iga kooli nõuded on erinevad, võidakse arvestada erinevaid teste erineva kaaluga, vestlused on erinevalt üles ehitatud ning testide, põhikooli hinnete, vestluste osakaal lõppotsuses on erinev. Samuti võib iga kool kasutada täiendavaid kriteeriume. 

17. Kool võib mitte vastu võtta õpilast, kui 

  • õpilaskandidaadi põhikooli lõputunnistusel on õppeaine hinnatud hindega „nõrk” või „puudulik“ või
  • põhikooli riiklik lõpueksam hinnatud hindega „nõrk” või „puudulik“ või 
  • lõpueksami tulemus on alla 50% võimalikust või
  • õpilaskandidaat on rikkunud üldtunnustatud käitumisnorme. 

18. Kui testide ja vestluse tulemuse põhjal otsustab kool kandideerija nimetada õpilaskandidaatide nimekirja, väljastatakse hiljemalt 31. mail 2023.a. koolivastuvõtu kutse kandideerijale Tartu ühiskatsete infosüsteemis.

19. Kandideerija kinnitab valitud kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt  5. juunil kella 12.00 -ks.

20. Lapsevanem esitab kooli vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid keskkonnas ARNO hiljemalt 28. juuni 2023.

ÜLDINFO

Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2023/24. õppeaastal

Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu arvestades ühiskatsete testide tulemusi; 9. klassi klassitunnistust, sh poolaasta-, trimestri- või veerandihindeid, tagasisidet käitumise, hoolsuse ja puudumiste kohta; vestluse tulemusi ja põhikooli lõputunnistust.

Meie gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.

Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodussuunda, meditsiinisuunda, tehnoloogiasuunda ja infotehnoloogiasuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete teste võrdse kaaluga ning kultuurisuunda kandideerimisel eesti keele,  matemaatika teste ning inglise keele või loodusainete testi hulgast
parema tulemusega testi (inglise keele testi tulemus korrutatakse kahega, sest sellel testil on
maksimaalne tulemus 50p), kõiki võrdse kaaluga
.

Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis õppimise aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli. Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuste koopiad või juhendaja kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhile (tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee) hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks (21.04.2023).

Enne kandideerimist tutvu  kooli õppekavaga ja vastuvõtutingimustega.

Tartu Tamme Gümnaasiumi AVATUD USTE PÄEV toimus 8. märtsil 2023 kell 15.00 koolimajas.