Tartu Tamme Gümnaasium

Meie kool

Meie kool

Tartu Tamme Gümnaasiumi ühe aasta õppetöö on jagatud kolme õppeperioodi. Iga periood on 11 nädalat pikk, millest kümme nädalat toimub igapäevane õppetöö ning perioodi lõpunädal on arvestustenädal. Igas perioodis õpitakse erinevaid kohustuslikke kursusi, millele lisanduvad õppessuuna kohustuslikud kursused ja valikkursused.
Õppetunnid algavad kell 8.45 ja päevaplaanis on viis 70-minutilist õppetundi. 

Iga õppepäeva alguses kell 8.00-8.40 on aeg konsultatsioonideks.
Juuni alguses toimub praktikanädal.

Tartu Tamme Gümnaasiumi eelkäijaks on põhjust lugeda Veeriku Alevi Algkooli, mis avati 1. oktoobril 1919 asukohaga Liini tn 1. Seoses Veeriku alevi Tartu linna koosseisu üleviimisega võttis linn üle ka kooli ning nimetas selle ümber Tartu 16. algkooliks. Neljaklassilises segakoolis töötas alguses kolm õpetajat.

1922. aastal kolis kool Näituse tänavale. 1934. aastal õppis koolis 360 õpilast, õpetajaid oli 13. 1. novembril 1944 reorganiseeriti kool poisse õpetavaks Tartu 6. keskkooliks. 1947. aasta kevadel lõpetas keskkooli esimene lend, siiani kasutuses oleva kooli märgi kujundas vastne vilistlane Maurice Liibeon. 1954. aastal nimetati kool ümber Tartu 5. Keskkooliks ja reorganiseeriti segakooliks. Ühtlasi spetsialiseerus kool loodusainetele. 1963. aastal moodustati keemiaklass.

1. septembril 1964 koliti uude majja Tamme pst 24a. 1966. aastal moodustati loodusteaduste klass. Aastaid oli Tartu 5. Keskkool üheks suurimaks üldhariduskooliks Eestis. 16. veebruaril 1995 sai kooli nimeks Tartu Tamme Gümnaasium.

Augustis 2015. aastal läks Tartu Tamme Gümnaasium Tartu linna alluvusest riigi alluvusse ning kolis uude majja Nooruse 9. Senisest põhikooliosast loodi Tartu Tamme Kool, mis jäi vanasse majja Tamme pst 24a.

Õppesuunad õpilaste pilgu läbi 2020Õppesuunad õpilaste pilgu läbi 2017Teadusvõistlus Nupp nokib 2020
Teadlaste öö 2016

Tartu Tamme Gümnaasiumi (TTG) iseloomustab hea koostöö kõrgkoolide (näiteks Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool) ja teiste asutustega, näiteks teaduskeskus AHHAA, Tartu Observatoorium, TÜ Kliinikum, teater Vanemuine, Kirjandusmuuseum, Viljandi Kultuuriakadeemia, looduskeskused. Kaasaegse õppe toel pakutakse head ettevalmistust edukaks edasiõppimiseks kõrgkoolis ning kiiresti muutuvas ühiskonnas toimetulekuks.

TTG kuulub Tartu Ülikooli innovatsioonisõprade võrgustikku.

Õppesuuna kujundavad vastavad suunakursused ning paljude pakutavate hulgast õpilase vabalt valitavad kursused. Kool arvestab valikkursustena kõrgkoolide (TÜ, TTÜ, EMÜ) teaduskoolides ja mujal koolivälises gümnaasiumiõpingutega haakuvas õppes osalemist, spordiklubi treeningutel või muusikakoolis osalemist.

TTG lähtub riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppest.

Gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund.

Loodussuund


Loodusteadusliku süvaõppega on Tamme gümnaasiumis tegeletud juba aastast 1963. Traditsioone hoiab elus ja arendab praegune loodussuund, kus õppetöö oluline osa on liikide ja protsesside praktiline tundmaõppimine looduses. Sellises mahus ja mitmekesisuses välipraktikaid ei toimu teadaolevalt üheski teises Eesti koolis. Õppesuuna kursuste sisu katab nii traditsioonilisi kui ka väga kaasaegseid loodusteaduste harusid. Tänapäevane õpe loodussuunas tähendab veel laboripraktikume ning tihedat seost info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT). Laboripraktikumid toimuvad koolis ning Tartu teadus- ja rakendusasutustes.

Suunaaineid:

 • biotehnoloogia, sh laboripraktikum
 • mikrobioloogia ja immunoloogia
 • geoinformaatika
 • botaanika, sh laboripraktikumid ja välipraktikad
 • zooloogia, sh välipraktika
 • ökoloogia ja keskkonnakaitse, sh välipraktika
 • ladina keel
 • praktiline keemia

Loodussuuna ja meditsiinisuuna õppekavad on põhiainete osas samad.

MeditsiinisuundMeditsiini õppesuund on Eestis esimene ja rajatud koostöös Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga (THKK). Mitmeid kursusi loevad arst-õppejõud oma igapäevases töökohas.
Meditsiinisuuna omapäraks on erikursustele ja praktikumidele ülesehitatud kaasaegne õpe inimese tervisest, tervishoiust ja haiguste ravist. Erilist rõhku pannakse praktiliste oskuste arendamisele ja kaasaegse meditsiini võimalustega tutvumisele. Tartu on selleks Eesti parim koht, Tamme gümnaasiumi asukoht ülikoolide õppehoonete vahetus läheduses soodustab koostöövõimalusi veelgi.

Suunaaineid:

 • meditsiini ja tervishoiu alused, sh prekliiniliste ja kliiniliste erialade tutvustus (TÜ arstiteaduskond, TÜ Kliinikum ja THKK)
 • meditsiinipraktikad  (projektõpe THKKs  jm, töövarjupäev kliinikumis)
 • inimese füsioloogia
 • mikrobioloogia ja immunoloogia
 • biotehnoloogia, sh laboripraktikum
 • psühholoogia
 • ladina keel
 • praktiline keemia

Tehnoloogiasuund


Kaasaeg nõuab arukaid ja loodust säästvaid insenere jt ettevõtlikke inimesi igas eluvaldkonnas. Tehnoloogiasuund arendab õpilastes tehnoloogilist, loodusteaduslikku ja majanduslikku mõtlemist ning innovatiivsust. Õpitakse mõistma igapäevaelu nähtusi, seadmete toimimispõhimõtteid ning robootika aluseid, kogetakse leiutamise rõõme ja vaevu. Praktikumid ja õppekäigud toimuvad ettevõtetes ning teadusasutustes. Praktikatel looduslikult huvipakkuvates paikades uuritakse loodusnähtusi, tootmisprotsesse ning inseneritöö erinevaid tahke.

Suunaaineid:

 • elektroonika/mehhatroonika
 • robootika
 • 3D modelleerimine
 • keskkonnakeemia ja -füüsika välipraktikad
 • majandus ja ettevõtlus
 • joonestamine
 • praktiline keemia
 • praktiline füüsika
 • IT või tehnoloogia valikkursus

Infotehnoloogiasuund


Infotehnoloogia valdkonna tundmaõppimine annab tulevikus mitmekülgsed võimalused mistahes elualal, sest arvutite kasutamise olulisus on kasvanud kõikides valdkondades. Infotehnoloogiasuunas õpitakse orienteeruma digimaailma mitmekesisuses ning katsetatakse võimalusi ise selle maailma rikastamiseks. Noored, kes alles otsivad oma tuleviku eriala ja on huvitatud IT-alaste teadmiste arendamisest, saavad TTG infotehnoloogiasuunal õppides ettekujutuse antud valdkonnast ja enesekindlust teha õige eriala valik. 

Suunaaineid:

 • sissejuhatus IT-sse
 • programmeerimine
 • multimeedia
 • veebidisain
 • IT praktikad
 • robootika
 • joonestamine
 • loogika

Kultuurisuund


Kultuurisuund on mõeldud eelkõige neile õpilastele, kel huvi pigem humanitaar- ja sotsiaalteaduste vastu, kes tahavad näha maailmast üldist pilti ja kelle jaoks on oluline oma koha leidmine muutuva kultuuriruumiga maailmas. Selles suunas tegeldakse kultuuripärandi ja tänapäeva ühiskonna vaheliste seoste uurimise ja mõtestamisega, vanade kultuurimustrite tänapäeva ülekandmisega nii loovtööde, multimeedia kui pärandtehnoloogia vallas. Selle suuna õppetöös on oluline roll projektitöödel, õppekäikudel ja lühipraktikatel erinevates asutustes (nt. ERM), tehakse koostööd TÜ humanitaarteaduste ja kunstide (Humaniora) valdkonnaga.

Suunaaineid:

 • suunatutvustuskursus (TÜ Humaniora)
 • 20. sajandi kultuurilugu
 • poeetika
 • arhetüübid kirjanduses
 • maailma usundid
 • globaliseeruv maailm
 • filosoofia
 • arheoloogia
 • draamakursus
 • kitsas või lai matemaatika
 • psühholoogia
 • projektikursus (nt folkloor, etnoloogia, pärandtehnoloogia, multimeedia, kunst)
 • Eesti kultuuriloo praktikad

Kursuse jaotus on leitav kooli õppekavas: https://tammegymnaasium.ee/oppekava/ (lk 4 ja edasi) 

Video sellest, kuidas me seenel käisime