Meie kool
Ajalugu

Ajalugu

Tartu Tamme Gümnaasiumi eelkäijaks on põhjust lugeda Veeriku Alevi Algkooli, mis avati 1. oktoobril 1919 asukohaga Liini tn 1. Seoses Veeriku alevi Tartu linna koosseisu üleviimisega võttis linn üle ka kooli ning nimetas selle ümber 16. algkooliks. Neljaklassilises segakoolis töötas alguses kolm õpetajat.
1922. aastal kolis kool Näituse tänavale, kus oli tegutsenud Mihhail Rostovtsevi eraülikool. 1934. aastal õppis koolis 360 õpilast, õpetajaid oli 13.

1. novembril 1944 reorganiseeriti kool poisse õpetavaks 6. keskkooliks. Sellest kuupäevast on aastaid arvestatud kooli vanust. 1947. aasta kevadel lõpetas keskkooli esimene lend, siiani kasutuses oleva kooli märgi kujundas vastne vilistlane Maurice Liibeon. 1954. aastal nimetati kool ümber Tartu 5. Keskkooliks ja reorganiseeriti segakooliks. Ühtlasi spetsialiseerus kool loodusainetele. 1963. aastal moodustati konkursi korras valitud õpilastest keemiaklass.

1. septembril 1964 koliti uude majja Tamme pst 24a. 1966. aastal moodustati loodusteaduste eriklass. Aastaid oli Tartu 5. Keskkool üheks suurimaks üldhariduskooliks Eestis. 16. veebruaril 1995 sai kooli nimeks Tartu Tamme Gümnaasium.

Augustis 2015. aastal läks Tartu Tamme Gümnaasium Tartu linna alluvusest riigi alluvusse ning kolis uude majja Nooruse 9. Senisest põhikooliosast loodi Tartu Tamme Kool, mis jäi vanasse majja Tamme pst 24a.

Kooli ajaloo kohta soovitame lugeda artikleid juubeli 95 (70) almanahhist.

Õppesuunad

Õppesuunad

Tartu Tamme Gümnaasiumi (TTG) iseloomustab hea koostöö kõrgkoolide (näiteks Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool) ja teiste asutustega, näiteks teaduskeskus AHHAA, Tartu Observatoorium, TÜ Kliinikum, teater Vanemuine, Kirjandusmuuseum, Viljandi Kultuuriakadeemia, looduskeskused. Kaasaegse õppe toel pakutakse head ettevalmistust edukaks edasiõppimiseks kõrgkoolis ning kiiresti muutuvas ühiskonnas toimetulekuks.

TTG kuulub Tartu Ülikooli innovatsioonisõprade võrgustikku.

Õppesuuna kujundavad vastavad suunakursused ning paljude pakutavate hulgast õpilase vabalt valitavad kursused. Kool arvestab valikkursustena kõrgkoolide (TÜ, TTÜ, EMÜ) teaduskoolides ja mujal koolivälises gümnaasiumiõpingutega haakuvas e-õppes osalemist, spordiklubi treeningutel või muusikakoolis osalemist.

TTG lähtub riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppest.

Gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund.

Loodussuund

Loodusteadusliku süvaõppega on Tamme gümnaasiumis tegeletud juba aastast 1963. Traditsioone hoiab elus ja arendab praegune loodussuund, kus õppetöö oluline osa on liikide ja protsesside praktiline tundmaõppimine looduses. Sellises mahus ja mitmekesisuses välipraktikaid ei toimu teadaolevalt üheski teises Eesti koolis. Õppesuuna kursuste sisu katab nii traditsioonilisi kui ka väga kaasaegseid loodusteaduste harusid. Tänapäevane õpe loodussuunas tähendab veel laboripraktikume ning tihedat seost info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT). Laboripraktikumid toimuvad koolis ning Tartu teadus- ja rakendusasutustes.

Suunaaineid:

 • biotehnoloogia, sh laboripraktikum
 • geoinformaatika
 • botaanika, sh laboripraktikumid ja välipraktikad
 • zooloogia, sh välipraktika
 • ökoloogia ja keskkonnakaitse, sh välipraktika
 • ladina keel
 • praktiline keemia
 • lai matemaatika

Loodussuuna ja meditsiinisuuna õppekavad on põhiainete osas samad.

Meditsiinisuund

Meditsiini õppesuund on Eestis esimene ja rajatud koostöös Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga (THKK). Mitmeid kursusi loevad arst-õppejõud oma igapäevases töökohas.
Meditsiinisuuna omapäraks on erikursustele ja praktikumidele ülesehitatud kaasaegne õpe inimese tervisest, tervishoiust ja haiguste ravist. Erilist rõhku pannakse praktiliste oskuste arendamisele ja kaasaegse meditsiini võimalustega tutvumisele. Tartu on selleks Eesti parim koht, Tamme gümnaasiumi asukoht ülikoolide õppehoonete vahetus läheduses soodustab koostöövõimalusi veelgi.

Suunaaineid:

 • meditsiini ja tervishoiu alused, sh prekliiniliste ja kliiniliste erialade tutvustus (TÜ arstiteaduskond, TÜ Kliinikum ja THKK)
 • meditsiinipraktikad  (projektõpe THKKs ja töövarjunädal kliinikumis)
 • inimese füsioloogia
 • keskkond ja tervis
 • biotehnoloogia, sh laboripraktikum
 • psühholoogia
 • ladina keel
 • lai matemaatika
 • praktiline keemia

Tehnoloogiasuund

Kaasaeg nõuab arukaid ja loodust säästvaid insenere jt ettevõtlikke inimesi igas eluvaldkonnas. Tehnoloogiasuund arendab õpilastes tehnoloogilist, loodusteaduslikku ja majanduslikku mõtlemist ning innovatiivsust. Õpitakse mõistma igapäevaelu nähtusi, seadmete toimimispõhimõtteid ning robootika aluseid, kogetakse leiutamise rõõme ja vaevu. Praktikumid ja õppekäigud toimuvad ettevõtetes ning teadusasutustes. Praktikatel looduslikult huvipakkuvates paikades uuritakse loodusnähtusi, tootmisprotsesse ning inseneritöö erinevaid tahke.

Suunaaineid:

 • elektroonika/mehhatroonika
 • robootika
 • 3D modelleerimine
 • keskkonnakeemia ja -füüsika välipraktikad
 • majandus ja ettevõtlus
 • joonestamine
 • praktiline keemia
 • praktiline füüsika
 • arvutipõhine matemaatika
 • lai matemaatika

Infotehnoloogiasuund

Infotehnoloogia valdkonna tundmaõppimine annab tulevikus mitmekülgsed võimalused mistahes elualal, sest arvutite kasutamise olulisus on kasvanud kõikides valdkondades. Infotehnoloogiasuunas õpitakse orienteeruma digimaailma mitmekesisuses ning katsetatakse võimalusi ise selle maailma rikastamiseks. Noored, kes alles otsivad oma tuleviku eriala ja on huvitatud IT-alaste teadmiste arendamisest, saavad TTG infotehnoloogiasuunal õppides ettekujutuse antud valdkonnast ja enesekindlust teha õige eriala valik. 

Suunaaineid:

 • programmeerimine
 • multimeedia
 • veebidisain
 • IT praktikad (projektõpe ja töövarjunädal)
 • robootika
 • 3D modelleerimine
 • joonestamine
 • loogika
 • lai matemaatika

Kultuurisuund

Kultuurisuund on mõeldud eelkõige neile õpilastele, kel huvi pigem humanitaar- ja sotsiaalteaduste vastu, kes tahavad näha maailmast üldist pilti ja kelle jaoks on oluline oma koha leidmine muutuva kultuuriruumiga maailmas. Selles suunas tegeldakse kultuuripärandi ja tänapäeva ühiskonna vaheliste seoste uurimise ja mõtestamisega, vanade kultuurimustrite tänapäeva ülekandmisega nii loovtööde, multimeedia kui pärandtehnoloogia vallas. Selle suuna õppetöös on oluline roll projektitöödel, õppekäikudel ja lühipraktikatel erinevates asutustes (nt. ERM), tehakse koostööd TÜ humanitaarteaduste ja kunstide (Humaniora) valdkonnaga.

Suunaaineid:

 • suunatutvustuskursus (TÜ Humaniora)
 • kultuurilugu
 • müüt ja kirjandus
 • kirjandus ja ühiskond
 • maailma usundid
 • globaliseeruv maailm
 • filosoofia
 • arheoloogia
 • draamakursus
 • kitsas või lai matemaatika
 • psühholoogia
 • projektikursus (nt folkloor, etnoloogia, pärandtehnoloogia, multimeedia, kunst)
 • Eesti kultuuriloo praktikad

 

Õppekorraldus
Tartu Tamme Gümnaasiumi ühe aasta õppetöö on jagatud kolme õppeperioodi. Iga periood on 11 nädalat pikk, millest kümme nädalat toimub igapäevane õppetöö ning perioodi lõpunädal on arvestustenädal. Igas perioodis õpitakse erinevaid kohustuslikke kursusi, millele lisanduvad õppessuuna kohustuslikud kursused ja valikkursused.
Tunnid algavad kell 08.20 ja päevaplaanis on viis 75-minutilist õppetundi.
Juuni alguses toimub praktikanädal.
Õppeaasta plaan

Õppeaasta plaan 2018 / 19

Kohustuslikud- ja valikkursused
Korduma Kippuvad Küsimused

Kontakt

Ain Tõnisson – riigigümnaasiumi direktor – ain.tonisson@tammegymnaasium.ee
Merle Ööpik – riigigümnaasiumi õppealajuhataja – merle.oopik@tammegymnaasium.ee

Tasuta koolilõuna

Õpilasel, kes seda soovib, on võimalik saada tasuta koolilõunat 1,36 euro ulatuses.

Sõidusoodustus

Tartu Tamme Gümnaasiumil riigikoolina on võimalik kompenseerida õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole Tartus, sõidukulud. Kompenseerimine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele “Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord”. Kompensatsioon kehtib kommertsliinil. Õpilaskodus või üürikorteris elavatele õpilastele kompenseeritakse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõidu kulud (edasi-tagasi sõit kuni neli korda kuus), samuti riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja tagasi õppeasutusse sõidu ning koolivaheaegadele mineku ja sealt tagasi sõidu kulud sõidupiletite või nendega proportsionaalselt samas mahus kuludokumentide alusel õppeasutuse kaudu või õppeasutuse poolt vedajaga sõlmitava lepingu alusel. Iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele õpilastele kompenseeritakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas sõidupileti (soovitatavalt perioodipilet) alusel õppeasutuse kaudu või õppeasutuse poolt vedajaga sõlmitava lepingu alusel.

Majutuskulude hüvitamine

Tartu Tamme Gümnaasiumil riigikoolina on võimalik hüvitada majutuskulud õpilasele:

 • kelle sõiduaeg ühistranspordiga elukohast elukohajärgsesse või elukohale lähimasse gümnaasiumisse ning tagasi elukohta on pikem kui kaks tundi päevas;
 • kelle elukoht ei asu gümnaasiumiga sama omavalitsuse territooriumil ja kellel ei ole võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.

Hüvitamine toimub vastavalt haridus- ja teaduministri 1. oktoobri 2014. a käskkirja nr 408 lisale 1 “Riigi hallatavate gümnaasiumide õpilaste majutuskulude hüvitamise põhimõtted”. Õpilase sõiduaeg on õppuri alalise elukoha ja õppeasutuse vahelise sõidu kestus. Õpilase sõiduaeg päevas võrdub õpilase ühekordse edasi-tagasi sõidu kestusega alalise elukoha ja õppeasutuse vahel. Majutuskulud hüvitatakse esitatud kuludokumentide alusel õppeasutuse kaudu kehtestatud piirmäära ulatuses. Majutuskulude hüvitamise piirmäär on kuni 50 eurot kuus majutuskuludele ja eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkuludele kokku. Majutuskulud hüvitatakse õppetöö perioodil kuni 10 kuud õppeaastas. Majutuskulude hüvitamiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja kehtiva üürilepingu.