Tartu Tamme Gümnaasium

Keeleteadlikkus ja keelesõbralikkus Tamme gümnaasiumis

Keeleteadlikkus ja keelesõbralikkus Tamme gümnaasiumis

19 aastat tagasi otsustas Euroopa Nõukogu hakata 26. septembril tähistama Euroopa keeltepäeva. Tollal oli nõukogu eesmärgiks tõmmata rohkem tähelepanu Euroopa kultuurilisele ja keelelisele mitmekesisusele ning elukestvale keeleõppele. Need üleskutsed on igati väärt järgimist ka tänapäeval.

Tamme gümnaasium on keelteadlik kool, kus pööratakse võrdselt tähelepanu nii innovaatilistele õppemeetoditele kui keelesõbralikule keskkonnale. Peame samuti oluliseks õpirändeid sihtkeele maadesse ja rahvusvahelist koostööd Euroopa koolidega. Juba ootabki osa noori pikisilmi aega, mil saaks jälle Venemaad ja Saksamaad külastada. Teised hakkavad aga peagi valmistuma järgmiseks Erasmus+ keeleprojekti õpilaagriks.

Teatavasti õpitakse meie koolis võõrkeelena hispaania, inglise, prantsuse, saksa, soome ja vene keelt. Kõik keeled on võrdselt olulised, aga üsna loomulikult sõltuvad õpistrateegiad ja meetodid keeletasemest, mida soovitakse saavutada. Sellegipoolest ei taha me üheski keeles piirduda ainult klassiruumi ja õpikuga, vaid kavandame põnevaid tegevusi ka väljaspool keeletunde. Sel õppeaastal sätime oma tegemised kenasti Euroopa keeltepäeva ja Euroopa päeva vahele.

Kogu õppeaasta jooksul on meil kavas nii teemakuud kui väiksemad keeltevahelist lõimumist edendavad projektid. Teemakuude käigus kavatseme tutvustada meie koolis õpetatavate võõrkeelte päritolu, ajaloolist kujunemist ning kultuuriruumi ja alustame juba septembrikuus soome keelega. Projektõppe raames õpitakse keelt filmi abil ja luuakse uut sisu keele abil. Nõnda paraneb õpilaste filmikirjaoskus, aga ka suuline ja kirjalik tekstiloome.

Meie selleaastaste ettevõtmiste kulminatsiooniks on Euroopa päeva tähistamine 7. mail. Siis plaanime lugeda ette raamatuid erinevates keeltes, näidata harivaid lühifilme, korraldada praktilisi töötube ning mängida loomingulisi keelemänge. Samuti avaneb kogu kooliperel võimalus osa saada põnevatest ettekannetest keeleõppe erinevate tahkude kohta. Eriti on oodatud keeleteemaliste uurimis- ja praktiliste tööde autorite kaastööd. Loodava temaatilise veebilehe kaudu saavad kõik huvilised tehtud töö vilju veel ka hiljem nautida.

Võõrkeeli tasub õppida, sest ühtlasi õpitakse ennast ületama, süsteemselt mõtlema ning oma maailmatunnetust avardama. Soovime keeleõppijatele palju indu ja püsivust pürgimaks vähemalt kahe võõrkeele võimalikult hea oskuse suunas. Samuti loodame, et noored saavad koolist kaasa julguse teisi kultuure sügavamalt mõista, oma kultuuri rohkem hinnata ning maailma kultuurilises ja keelelises paljuses paremini toime tulla.

Head Euroopa keeltepäeva soovides
Tamme gümnaasiumi võõrkeeleõpetajate nimel
Triin Lingiene

Video sellest, kuidas me seenel käisime