Tartu Tamme Gümnaasium

Helle Maalmann

Helle Maalmann

Läbi aegade on Tamme gümnaasiumis väärtustatud õpilaste igakülgset arendamist. Põhikooli osas pööratakse suurt täheleoanu tugeva haridusliku vundamendi loomisele – lisatunnid eesti keele, matemaatika, inglise keele ja loodusainete õpetamiseks.

Õppekava uuendamisega on kujunenud välja kindel suundumus c-klassides muusika, teistes klassides loodusained, uudseks on praktilise loodusteaduse tunnid.

Põhikooli osa oleme püüdnud lõimida gümnaasiumiosaga mitmete ühiste ettevõtmiste kaudu:

  • loodusteaduste ja tehnoloogiapäevad, kus gümnaasiumiõpilased teevad katseid koos algklassiõpilastega
  • tervist edendavad ühisüritused
  • teadusprojektides osalemine
  • ühised tervise – ja spordipäevad ning kooli traditsioonilised üritused
  • Koostegemisrõõm innustab ja liidab kooliperet. Oma kooli tunne kandub väiksematelt õpilastelt kiiresti üle ka uutele gümnaasiumiõpilastele.

Gümnaasiumiosas on eesmärgiks eelkõige õpilaste ettevalmistus edukaks edasiõppimiseks kõrgkoolides.

Aegadest aega on Tamme gümnaasiumi teatud üle vabariigi kui tugevat looduskooli (juba alates 1963.aastast). Siin on olnud nii keemiaklassid, reaalklassid, bioloogiaklassid ning ka üldklassid, kus õpetati autoõpetust ja riigikaitset.

Tänaseks oleme läbi paari aastakümne kujundanud välja selgelt neli erinevat suunda:

  • loodussuund
  • meditsiinisuund
  • tehnoloogiasuund
  • humanitaarsuund

Igat suunda iseloomustavad valikkursused, praktikad ning õppekäigud. Aastaid on olnud kõige populaarsem meditsiinisuund, sest erikursused toimuvad TÜ kliinikumis ja Tervishoiu Kõrgkoolis. Oleme ju vabariigis ainuke meditsiinisuunaga kool. Peame oma kooli arengus oluliseks koostöölepinguid kõrgkoolidega ( TÜ, TTÜ, Maaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool), kes võimaldavad õppetöös kasutada oma õppejõude ning praktikabaase. Kindlasti omapärased ning ainulaadsed on meie igakevadised välipraktikad kõikides suundades – aastaid on humanitaarid käinud Kihnus või Setumaal folkloorilaagris, loodussuund kaunites Eestimaa kohtades, meditsiinisuuna õpilased nädalastel töövarjupäevadel TÜ kliinikumis või tehnoloogid Ida-Virumaal TTÜ praktikabaasides.

Üheks tugevaks küljeks on osalemine erinevates projektides nagu TikiTiiger, TehniTiiger, Läänemereprojekt Baltic Sea Project,Socrates/Comenius 1 programmis Läänemere maade keskkonna ja kultuurilugu, 2013-2015. aastal osaleme Comeniuse koostööprojektis L.I.F.E – „Local Identities Forming Europe“.

Euroopa Parlamendi Infobüroo projektikonkursil Euroscola eduka osalemise tulemusena on toimunud 2010. ja 2013. aastal õpilaste nädalased reisid Prantsusmaal Strasbourgi EUROSCOLA koolitustele. Ees seisab 2015.a. kevadel uus reis.

Kõik eelpooltoodu on ainult osake viimaste aastate ettevõtmistest. Mainimata on väga edukas kooride (mudilas-, laste-, poiste- ja segakoor) tegevus, kes kõik on I kategooria koorid, oleme suutnud läbi aegade hoida oma ainulaadset puhkpilliorkestrit, millest on välja kasvanud meie vilistkaste puhkpilliorkester. Ka liikumine spordi ja tantsu näol on Tamme koolis märkimisväärsel tasemel. Oleme Tartus üks tugevamaid spordikoole, mida näitavad karikaid täis riiulid.

Juba aastaid ei ole Tamme põhikooli osas klassikursuse kordajaid ning enamus põhikooli lõpetajaid jätkab õpinguid gümnaasiumites.

Gümnaasiumi lõpetajate edukust näitab ka medalitega lõpetajate arv. See on aastate lõikes olnud erinev. Kui võtta viimased paarkümmend aastat, siis kuldmedaliste on olnud 30 ringis, hõbemedaliste 70 ringis. Viimastest aastatest üks edukamaid on 2014. aasta – 5 kuldmedaliga ja 8 hõbemedaliga lõpetajat.

Gümnaasiumi lõpetajatest on ca 85% läbi aastate õpinguid jätkanud kõrgkoolides, mida peame märkimisväärseks saavutuseks – oleme sellega ju täitnud Tamme gümnaasiumi põhieemärgi – õpilaste hea ettevalmistuse eluks. Meie koolil on auväärne vilistlaskond, keda saame igapäevases koolielus eeskujuks tuua.

Tamme kooli edukusele hariduspõllul on kindlalt oma osa etendanud väga tublid õpetajad, kes oma aastatepikkuse tööga on kandnud edasi TAMME VAIMU.

Helle Maalmann
TTG õppealajuhataja

November 2014

Video sellest, kuidas me seenel käisime