Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Sissejuhatus laborimeditsiini: bioloogia- ja keemiateadmiste praktiline kasutamine haiguste diagnoosimisel

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Loodusained
Periood:2
Aine:Laborimeditsiin
Nimetus:Sissejuhatus laborimeditsiini: bioloogia- ja keemiateadmiste praktiline kasutamine haiguste diagnoosimisel
Õpetaja:Helle Järv
Klass:
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Osaleda võivad kõik gümnasistid, kes tunnevad huvi arstiteaduse, meditsiiniteaduste (biokeemia, biofüüsika), bioloogia, ja keemia ning kavatsevad tulevikus tegeleda süvendatult loodusteadustega.

Maht:

20 x 70min

Eesmärgid:

1. Avardada õppurite üldist silmaringi tutvustades loodusteaduste (eelkõige bioloogia, keemia, füüsika) üht praktilist kasutusala – haiguste laboratoorset diagnostikat kaasaegses meditsiinis.
2. Tutvustada karjäärivõimalust bioanalüütiku, laborispetsialisti ja/või laboriarstina Eestis.
3. Selgitada tänapäeval meditsiinilaborites tehtava kõrgtehnoloogilise töö olemust haiguste diagnostikas kasutatavate metoodikate tutvustamise kaudu ning aitaks mõista, kuidas meditsiinilabor kergendab arsti tööd ning on ravimeeskonna koostööpartner.

Õpitulemused:

Õpilane:
1) omab ülevaadet haiguste laboratoorset diagnostikat kaasaegses meditsiinis
2) omab ülevaadet karjäärivõimalustest laborimeditsiini valdkonnas, sh bioanalüütiku, laborispetsialisti ja/või laboriarstina Eestis.
3) oskab õpitavat seostada varasemate ja paralleelselt õpitavate teadmistega loodusteadustes (bioloogia, keemia, füüsika)
4) oskab tuua mitmekesiseid näiteid laborimeditsiini praktilistest kasutusaladest
5) teab kursusel käsitletavate haiguste levikut, haigustekitajate olemust, nende diagnostika etappe ja erinevaid kasutatavaid diagnostikameetodeid
6) mõistab tänapäeval meditsiinilaborites tehtava kõrgtehnoloogilise töö olemust ning meditsiinilabori töö rolli patsiendi ravimeeskonna koostööpartnerina

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus on üles ehitatud konkreetsete inimkonnale seniajani tõsist muret tekitavate haiguste laboratoorse diagnoosimise näidetele tuginedes (tuberkuloos, malaaria, HIV, parasiidid, diabeet, mõned geneetilise taustaga haigused jt) ning tutvustaks haiguste levikut, haigustekitajate olemust, diagnostika etappe ning erinevaid diagnostikameetodeid alates klassikalisest mikroskoopiast ja lõpetades tänapäevaste molekulaarbioloogiliste meetoditega. Kursuse raames on kavas külastada Eesti suurimaid diagnostika laboreid Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaborit Tartus ja SYNLAB Eesti Tallinnas, et tekiks ettekujutus laborist kui tulevasest võimalikust töökohast.

Hindamine:

Kirjalik valikvastustega test, arvestuse läbimiseks peab 20% vastustest olema õiged.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Arvestuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 2/3 tundidest ning nõuetekohaselt (vt Hindamine) sooritada kirjalik test. Selle kursuse hinne on ühtlasi kooliastmehinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Vastavalt kooli hindamisjuhendile. Ebaõnnestunud testi saab sooritada üks kord järelarvestusena.

Õppematerjalid:

Loengumaterjalid (PowerPoint esitlused – Helle Järv) pdf formaadis tehakse õppuritele kättesaadavaks kursuse käigus

Soovituslik kirjandus
Bill Brayson “Inimkeha. Kasutusjuhend asukale” Eesti Raamat 2019 Adam Rutherford “Kõigi kunagi elanute lühiajalugu. Lood meie geenides.” Tänapäev 2020
Giulia Enders “Võluv soolestik. Kogu tõde ühe alahinnatud elundi kohta” Varrak 2016
“Infektsioonhaigused.” Tõlkijad Iris Koort ja Heli Kõiv; eessõna: Matti Maimets. Medicina 2000
Geneetika. Õpik kõrgkoolile. Autor. Ain Heinaru. Toimetajad Sulev Kuuse, Rein Sikut, Mart Viikmaa. Tartu Ülikooli Kirjastus 2012 https://www.terviseamet.ee/et
https://www.cdc.gov/
https://www.who.int/
https://ecdc.europa.eu/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.