Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 12. klassi eesti keele kursus Teksti keel ja stiil

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:1
Aine:Eesti keel
Nimetus:12. klassi eesti keele kursus Teksti keel ja stiil
Õpetaja:Maiu Nurka
Klass:12IT
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Kursusega taotletakse, et õpilane õpib tundma erinevate tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili, oskab väljenduda selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt. Kursuse kaudu taotletakse, et õpilane tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt.

Õpitulemused:

Kursuse lõpul õpilane 1) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili; 2) loob alustekstide põhjal uusi tekste, refereerib, tsiteerib ning kasutab viitamissüsteeme; 3) argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis; 4) oskab toimetada oma teksti (sõnavalik, lausestus, sõnajärg, sidusus); 5) parandab õigekirjaoskust.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Keele kasutusvaldkonnad, tekstiliigid ja eesmärk, stiil ja stilistika, kujundlik keelekasutus, suuline keel, kantseliit, tekstide analüüs, teadlik kirjutamine, õigekiri. Tundide läbiviimiseks kasutab õpetaja lisaks õpikutele teadusartikleid, ajalehti-ajakirju, ilukirjandustekste jm, veebipõhiseid materjale. Iseseisva õpitoena lahendavad õpilased Moode´is ülesehitatud kursuse toel teste ja ülesandeid, mille tähtajas lepivad õpilased ja aineõpetaja kokku tunnis.

Hindamine:

Õpilase teadmisi kontrollitakse nii individuaalse kirjaliku soorituse, iseseisva töö kui ka suuliste sõnavõttude ja rühmatööde alusel.
Rühmatööde puhul hinnatakse õpilase individuaalset panust (nõuded kirjeldatakse õpilasele vahetult töö tegemise eel).
Protsessihinded, mille eesmärk on õpilasele väiksemate tunni-, rühma- või kodutööde eest tagasisidet anda, on kursusehinde kujunemisel väiksema osakaaluga. See tähendab, et need moodustavad kokku ühe arvestusliku osakaaluga hinde (kui neid on rohkem kui üks). Kui arvestuslike hinnete kõrvale kujuneb vaid üks tunni-, rühma- või kodutööhinne, ei oma see arvestuslikku kaalu, küll aga mõjutavad need protsessihinded kursusehinde kujunemist, kui see pole arvestuslike hinnete põhjal üheselt määratletav (s.t hinne jääb kahe hinde vahele). Protsessihindeid õpilane järele vastata ei saa. Iseseisva õpitoena lahendavad õpilased Moode´is ülesehitatud kursuse toel teste ja ülesandeid, mille tähtajas lepivad õpilased ja aineõpetaja kokku tunnis.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphinne kujuneb kolme võrdse osakaaluga arvestusliku hindamise põhjal:

1) kontrolltöö (hõlmab kursusel läbitud sõnavara- ja stiiliteemasid, õigekirja valdkondi);
2) lugemisülesanne;
3) arutlev kirjand.

Protsessihinnetel on mõjutav osakaal vastavalt nende arvule (kaks või enam hinnet moodustavad arvestusliku kaaluga hinde). Kursust kokkuvõttev hinne kujuneb perioodi jooksul saadud hinnete põhjal, kuid "hea" või "väga hea" kursusehinde saamiseks ei tohi olla ükski arvestuslik töö "mitterahuldav". Kokkuvõtva hinde kujunemisel on suurema kaaluga arvestuslikud hinded. Kaks (või enam) protsessihinnet omavad ühe arvestusliku hinde kaalu, mida arvestatakse kokkuvõtva hinde panemisel. Kui õpilasel on kursuse jooksul tehtud kõik arvestuslikud tööd vähemalt hindele „rahuldav“, saab ta arvestuse jooksvalt.

NB! Kooliastmehinde väljapanemisel arvestatakse õpilase arengut, s.t et 12. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga (iga järgnev kursus eelneva ees) kui 10. klassi või 11. klassi kursusehinded, samuti 11. klassi kursusehinded olulisemad kui 10. klassi kursusehinded. Hinnete piiripealset kujunemist kooliastme lõpus käsitletakse selle põhimõtte alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on võimalus tegemata tööd või mitterahuldavat hinnet parandada kahe nädala jooksul alates hinde kajastumisest Stuudiumis. Iga tööd on võimalik järele vastata ühe korra.
Järelevastamiseks registreerimine toimub Stuudiumis. Enne registreerimist teeb õpilane aineõpetajaga vastava kokkuleppe. Tunni- ja protsessihindeid järele ei vastata (v.a juhul kui osapooled ei sõlmi teistsugust kokkulepet).

Õppematerjalid:

K. Kern, I. Võik „Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum“
E. Uuspõld, A. Mund „Õpetusi ja harjutusi algajale keeletoimetajale“
T. Erelt „Eesti ortograafia“
M. Erelt „Lause õigekeelsus“
R. Kasik, M. Erelt, T. Erelt „Eesti keele väljendusõpetus“
R. Kasik „Eesti keele sõnatuletus“
H. Mäekivi, A. Mund, T. Rehemaa „Õigekirjutuse näpunäiteid“

Moodle´i tugikursus iseseisvaks harjutamiseks.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.