Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Muusika 1. kursus 10TE

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:1
Aine:Muusika
Nimetus:Muusika 1. kursus 10TE
Õpetaja:Anneli Leima
Klass:10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

17 auditoorset tundi, 2 tundi iseseisev töö

Eesmärgid:

Õpilane
• väärtustab muusikat
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ning selle üle arutleda
• osaleb muusikaelus
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
• võrrelda erinevaid perioode muusikaajaloos
• analüüsida muusikateoseid
• arvustada kontserte ja muusikalavastusi
• teha valikuid kontserdielus toimuvatest sündmustest
• rakendada oma oskusi musitseerimisel
• osaleb kooli jm. muusikaelus

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Muusikalised väljendusvahendid.
Muusikalised oskussõnad.
Muusikaajalugu
Vanaaeg. Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja muusikalised väljendusvahendid.
Gregooriuse laul, missa, mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur.
Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja muusikalised väljendusvahendid.
Polüfoonilise muusika areng, ilmalik laul ja seltskonnamuusika, instrumentaalmuusika, reformatsioon ja muutused kirikumuusikas.
Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja muusikalised väljendusvahendid.
Õukonnamuusika, ooper, oratoorium, passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga.
Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Bach, Händel
Muusikaürituse külastamine vähemalt üks kord kursuse vältel ning asjakohase arvamuse avaldamine muusikalist oskussõnavara kasutades.

Hindamine:

Hindamise eesmärgiks on saada ülevaade õpilase individuaalsest arengust ja muusikaõpetuse eesmärkide saavutamisest.
Õpitulemuste kontrollimise vormid sisaldavad suulist ja kirjalikku küsitlust, muusikakuulamise teste, grupitöid, arvustuse kirjutamist.
Kontserdiarvustus, muusikaperioodi lõpul teooria- ja kuulamistöö.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodi hinne kujuneb kontrolltööde ja arvustuse hindest. Protsessihinded on kaalukeeleks, kui perioodi hinne on kahevahel. Arvustus tuleb esitada nädala jooksul pärast kontserdil käimist või veebikontserdi kuulamist, aga mitte hiljem kui 3. novembril 2021. Moodle´is vastava teema all. Arvustuse esitamisel pärast tähtaega alandatakse hinnet ühe palli võrra. Arvustus on ühine töö eesti keeles ja muusikaõpetuses. Rohkem kui ühe arvestusliku puuduliku hindega ei ole võimalik rahuldavat perioodihinnet saada.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltöid on võimalik järele vastata üldise järelevastamise ajal kahe nädala jooksul pärast hinde päevikusse kandmist. Kuulamistöid saab järele teha hinde päevikusse kandmisele järgneva nädala konsultatsiooni ajal. Puudulikku perioodihinnet saab parandada suulise arvestusega.

Õppematerjalid:

Muusikaõpik gümnaasiumile I osa T. Siitan, A. Sepp
Töövihik- konspekt Muusikaõpetus I osa A. Sepp, T. Siitan
Muusikalugu gümnaasiumile. Konspekt I osa. M. Kaldaru
Muusika ajalugu antiikajast tänapäevani. M. Lord
e – koolikott
Õpetaja ja õpilaste esitlused.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.