Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Arheoloogia

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Sotsiaalained
Periood:1
Aine:Arheoloogia
Nimetus:Arheoloogia
Õpetaja:Liia Vijand-Lind
Klass:10KU
Staatus:Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 tundi

Eesmärgid:

1) Tekitada õpilases huvi mineviku ja selle uurimise vastu
2) Väärtustab ümbritsevat keskkonda ja kultuuripärandit
3) Loob seoseid mineviku ja kaasaja vahel
4) Mõistab erinevate ühiskondade inimeste kombeid, arusaamu ja religioosseid uskumusi, ehk ühiskondade mitmekesisust – empaatia võime arendamine

Õpitulemused:

1) teab ja kasutab arheoloogia põhimõisteid õiges kontekstis
2) õpib tundma allikatest lähtuvaid eripärasid ja kasutab neid analüüsimismeetodites; eelkõige eseme analüüsis
3) analüüsib inimeste mõju keskkonnale (toob näiteid varasematest tsivilisatsioonidest)
4) tunneb ja kasutab erinevaid allikaid (esemelised, kirjalikud ja suulised) ja infokanaleid;
5) õpib leidma, omandama, üldistama, tõlgendama, hindama, talletama, kasutama ja edastama arheoloogia alast teavet, hindab seda kriitliselt;
6) näeb ja sõnastab probleeme, esitab neist lähtuvalt küsimusi ja pakub lahendusi;
7) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade mitmekesisust erinevates ühiskondades, näiteks Aafrika kultuurid
8) õpib oma arvamust kujundama ja põhjendama, oma tegevust analüüsima ja hindama, oma eksimusi nägema ja korrigeerima;
9) oskab kirjeldada esemeliste allikate põhjal varasemaid ühiskondi (viikingid, Inglismaa, põlisameeriklaste kultuurid) ja õpib esemeliste
allikate põhjal rekonstrueerima varasemaid ühiskondi 10) arendab sotsiaalseid oskusi

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Iseseisev töö – otsida materjali ja valmistuda rühmatöödeks (3-4), vajadusel küsimustele vastamine ja töölehtede täitmine. Kursus on jagatud kaheks arheoloogia kui teadus ja arheoloogia uurmisobjektid, nt viikingid.
Arheoloogia: kultuuripärand ja selle liigid. Muistis: muististe liigid, kodukoha muistised ja nende olukord. Muististe uurimine, inspektsioon, pärandisäästlikud meetodit, kaevamine (sh eeltööd ja järeltööd), analüüsid, konserveerimine, esemete hoiutingimused. Arheoloogia labori ja hoidla külastus. Must arheoloogia – metallidetektorism. Arheoloogia suunad teaduses, eksperimentaalarheoloogia, arheoloogia interdistsiplinaarsus.
Muinsuskaitse: Muinsuskaitse, pärandikaitse, Muinsuskaitseamet. Vaimne ja materiaalne kultuuripärand – selle kaitse, mina kui pärandi kandja.
Arheoloogilised avastused. Salme muinaslaev. Viikingite, Inglismaa ja põlisameeriklaste arheoloogiline materjal. Näited Aafrika kultuurist ja selle säilimisest.

Hindamine:

1) Kontrolltöö – arheoloogia alased mõisted, arheoloogia väli- ja kameraaltööd, seire.
2) Tunnikontroll või rühmatöö arheoloogia analüüsi meetoditest.
3) Lühikirjutis iseseisva tööna: arheoloogia labori ja hoidla külastuse kümme olulisemat asja, mis tasuks meelde jätta.
4) Rühmatöö must arheoloogia vs teaduslik arheoloogia
5) Esitlused rühmatööna (prezi, powerpoint) viikingite, Inglismaa ja põlisameeriklaste arheoloogilise materjali ja sellest järelduste tegemise kohta.
6) töölehtede iseseisev täitmine
Kui õpilane jääb vahele spikerdamisega hinnatakse kursust hindega üks ja
tuleb sooritada suuline arvestus arvestuste nädalal.
Kontrolltöö, tunnikontroll ja arheoloogia labori, hoida külastuse kokkuvõtte kriteeriumid lähtuvad kursuse lühikirjelduse sisust.
Rühmatööde esitlusel hinnatakse sisu vastavust teemale, allikate mitmekesisust ja esitlust ning esinemisoskust. Rühmatöö juures arvestatakse õpilase enda reflektsiooni ja klassikaaslaste arvamust
esitlusele.
Õpetaja võib kommenteerida hindeid nii suuliselt kui kirjalikult. Sealhulgas on oluline õpilase enda reflektsioon ja ka teistele tagasiside andmine

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

1) Kontrolltöö on arvestuslik hinne ja peab olema sooritatud vähemalt hindele "3-"
2) Ülejäänud protsessihinded moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde; sh teise arvestusliku hinde juures võib õpetaja arvestada õpilase aktiivsust tunnis.
3) Kursuse lõpus annab õpilane hinnangu oma õpingute kohta, mis läks korda ja mis vajaks parandamist ja analüüsib konseptsiooni kaarti ning täidab tagasiside küsimustiku.
4) Kui õpilane on puudunud rohkem kui viiest tunnist on õpetajal õigus kursusehinde panekul nõuda täiendavat tööd. Kursuse hinne on ühtlasi kooliastme hinne

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on kohustus sooritada kõik kirjalikud ja suulised hindelised tööd, va juhul kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti.
Kui õpilane on puudunud või sooritanud töö mitterahuldavale hindele, tuleb töö uuesti teha.
Kõiki töid saab vastata vahetundide ajal õpetajaga eelnevalt kokku leppides.
Nii KT kui ka protsessihinnete koondhinne peab olema vähemalt "3", kui üks või mõlemad arvestuslikud hinded on mitterahuldavad, siis tuleb sooritada suuline arvestus arvestuste nädalal. Arvestus hõlmab tunnis läbitud teemasid.

Õppematerjalid:

Arheoloogia töölehed.
Õpetaja tehtud esitlused.
Arheoloogiaajakiri Tutulus 2012 – 2020
Ajakiri: „Arheoloogilised välitööd Eestis“
Ingrid Ulst 2009, BA „Arheoloogilise leiuainese õiguslik kaitse ja ”musta arheoloogia” probleemid Eestis“ http://www.arheo.ut.ee/BA09Ulst.pdf
Kriiska jt. Muinasesemed.1999, Tartu http://tutulus.ee/muinasesemed/
Muinsuskaitseameti kodulehekülg: http://www.muinas.ee/
Salme muinaslaev – arheoloogide päevik: http://www.salmepaat.blogspot.com.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.