Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Tõenäosus ja statistika

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1
Aine:Kitsas matemaatika
Nimetus:Tõenäosus ja statistika
Õpetaja:Karin Tepaskent
Klass:11KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Gümnaasiumi matemaatikaõpetusega taotletakse, et kooli lõpetaja
1) arutleb loogiliselt, suudab oma seisukohti põhjendada ja vajadusel tõestada;
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse mõistes matemaatilise mudeli rakendamise võimalikkust;
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliste meetoditega;
4) töötab välja lahendusstrateegiaid, suudab luua probleemi lahendamiseks mitmeetapilise kava ja kava rakendamisel lahendab probleemülesandeid;
5) suudab eristada olulist infot vähemolulisest, oskab infot esitada erinevate IKT vahenditega;
6) oskab leida optimaalseimat teed probleemi lahendamiseks kasutades ka IKT-vahendeid;
7) väärtustab matemaatikat;
8) rakendab matemaatikateadmisi igapäevaelus ja edasistes õpingutes.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:

 1. eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust;
 2. teab sündmuse tõenäosuse mõistet ning oskab leida soodsate ja kõigi võimaluste arvu (loendamine, kombinatoorika);
 3. teab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute tähendust;
 4. teab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse usaldatavuse tähendust;
 5. arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades;
 6. arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning teeb nendest järeldusi uuritava probleemi kohta;
 7. leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;
 8. kogub andmestikku ja analüüsib seda IKT abil statistiliste vahenditega.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppesisu

 • Sündmus. Sündmuste liigid.
 • Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus.
 • Klassikaline tõenäosus.
 • Geomeetriline tõenäosus.
 • Sündmuste korrutis.
 • Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus.
 • Sündmuste summa. Välistavate sündmuste summa tõenäosus.
 • Faktoriaal. Permutatsioonid.
 • Kombinatsioonid.
 • Diskreetne juhuslik suurus, selle jaotusseadus, jaotuspolügoon ja arvkarakteristikud (keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve).
 • Üldkogum ja valim.
 • Andmete kogumine ja nende süstematiseerimine.
 • Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi.
 • Normaaljaotus (kirjeldavalt).
 • Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel.
Hindamine:

Kaks kontrolltööd (eristav hindamine).
Mõlemat kontrolltööd on õpilane vähemalt üks kord auditoorses tunnis
sooritanud, kui töö hinne on 1 või 2 , siis peab õpilane sooritama järeltöö
esimesel võimalusel.
Kontrolltööd on kursuse algul kokkulepitud ning lisatud esimes tunni
kirjeldusse ja kontrolltööde graafikusse.
Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest,
seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja
õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente. Kontrolltöö
koostamisel on arvestatud, et õpilane saab hinde 3, kui ta oskab
matemaatikat I tasemel, hinde 4, kui ta oskab matemaatikat II tasemel ja
hinde 5, kui ta oskab matemaatikat III tasemel. Lähtutakse järgnevatest
hindepiiridest: 5 -> 90-100%, 4 -> 75-89%, 3 -> 50-74%, 2 -> 20-49%,
1 -> 0-19% (ehk tegemata töö).
Tunnikontrollid (mitteeristav hindamine (A või MA)), peavad olema
sooritatud 50% ulatuses ehk hindele A

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse jooksul
on kaks kirjalikku kontrolltööd (a’ 70 min),kokku 100 p – esimene
kaaluga 0,40 lõpphindest ja teine kaaluga 0,60. Tunnikontrollide ja
muude jooksvate tööde hinne on õpilasele suuniseks õppimisel ja
lõpphindamisel arvesse ei lähe. [Näiteks: kui kontrolltööd on
5 ja 4, siis on kursusehinne 4 ning see kujuneb järgnevalt: 5 ∙ 0,40 + 4 ∙
0,60 = 4,4 ≈ 4].
* Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis
hinnatakse töö hindega 1, see töö järelvastamisele ei kuulu.
* Kui üks kontrolltöödest on esitamata, tegemata või hinnatud hindega 1,
siis on kursusehinne 1.
* Kui ühe kontrolltöö hinne on 2, siis on maksimaalne võimalik
kursusehinne 3.
* Kui õpilane ei ole rahul oma kursuse jooksul välja kujunenud
kursusehindega, on tal arvestuste nädalal võimalus sooritada arvestustöö
kogu kursuse materjalide peale. Kursusehindena läheb siis arvesse vaid
arvestustöö tulemus.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järeltööd on võimalik teha
kontrolltööle, mis on kas tegemata või sooritatud hinnetele 1 või 2.
Järeltööd ei ole võimalik teha sellisele tööle, mille puhul õpilane jäi vahele
kõrvalise abi kasutamisega. Kui kursuse lõpus selgub, et mõlemad
kontrolltööd on puudulikud, siis on ainuvõimalik teha arvestustöö kogu
kursuse materjalide peale.
Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida neljapäeviti
järelevastamise tunni ajal (kuues tund), registreerumisega Stuudiumis.
Selleks, et saada luba järeltööle registreeruda, tuleb õpetajale
hiljemalt kaks tööpäeva enne vastamist esitada korrektne vigade
parandus koos analüüsiga vastavalt järgnevale juhendile:
https://lingid.ee/vigadeparandus
Tunnikontrolltöid ja teisi jooksvaid töid järele vastata ei ole vaja.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:
1) Afanasjeva jt. (2012). Gümnaasiumi kitsas matemaatika IV. Tõenäosus ja statistika. Avita 

Soovituslik:
1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2013). Matemaatika 11.
klassile. Koolibri.
2) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2019). Matemaatika 11.
klassile. Kitsas kursus. Koolibri.
3) Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I.
Maurus
4) Veelmaa, A. (2020). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020. Maurus
Veebipõhised materjalid:
* Allar Veelmaa õppevideod gümnaasiumile (lingid jagab õpetaja
jooksvalt Stuudiumi kaudu)
* Matemaatika riigieksami materjalid Innove kodulehelt
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-mate
rjalid/
* Kurvits, J. (2018). Digivaramu matemaatika materjalid.
https://e-koolikott.ee/kogumik/20179-Digioppevaramu-matemaatika-mat
erjalid

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.