Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Vene keel B1 keeleoskustasemel 11. klass IV kursus

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Vene keel (B1)
Nimetus: Vene keel B1 keeleoskustasemel 11. klass IV kursus
Õpetaja: Marika Nikitkina
Klass: 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on läbinud 3 kohustuslikku kursust 10. klassis.

Maht:

20 auditoorset 70-minutilist tundi,
lisaks iseseisev töö kodus.

Eesmärgid:

Saavutab B-keeles keeleoskuse taseme,
mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda.
Huvitub õpitavat keelt kõnelevast maast ja kultuurist.
Omandab oskused edaspidiseks vene keele õppimiseks ja oma keeleoskuse pidevaks täiendamiseks.
Kasutab venekeelseid teatmeallikaid.

Õpitulemused:

Saab õpitud temaatika piires aru loetust.
Arutleb õpitud temaatika piires.
Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot.
Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal.
Täiendab teadmisi grammatikast.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema: Mina ja maailm.

Minu kodu. Minu linn. Igapäevased tegevused. Puhkus ja reisimine. Riigid ja inimesed. Tähtpäevad.


Grammatikateadmised lähtuvad B1 taseme nõuetest.

Hindamine:

Tunnikontrollide, kontrolltööde ja suuliste vastuste põhjal pannakse kokkuvõttev hinne.

KT ja jutustamine on arvestuslikud hinded ja seetõttu suurema kaaluga.


Hinnatakse osaoskusi: lugemist, kuulamist, sõnavara, rääkimist (monoloog ja dialoog). 


Kõik kirjalikud tööd peavad olema esitatud. 

Suulised vastused peavad kõik olema sooritatud positiivsele hindele.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus lõpeb testiga B1 tasemel.
Test koosneb lugemis-, kuulamis- ja grammatika ülesannetest. 

Kooliastme hinne kujuneb eelnevate kursusehinnete põhjal,  arvestusega, et viimane kursus on kõige suurema tähtsusega.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kursuse jooksul saadud tunnikontrollide hindeid üldjuhul parandada ei saa.
Kontrolltööde hinnet saab parandada 10 päeva jooksul kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Инга Мангус ДАВАЙ! Учебник русского языка для эстонской гимназии

Инга Мангус ДАВАЙ! Русская грамматика (теория и практика)

Digiharjutused https://keeltekool.eu/gumnaasium-menu/ 

Õpetaja koostatud töölehed.

http://masterrussian.com/verbs/conjugations.htm 

https://learnrussian.rt.com/tests/index.html 

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.