Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Vene keele ABC

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Vene keele ABC
Nimetus: Vene keele ABC
Õpetaja: Marika Nikitkina
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

10. kl õpilastele

Kursus on mõeldud neile, kes põhikoolis vene keelt õppinud.

Maht:

19  70-minutilist tundi 2 korda nädalas

Eesmärgid:

Tasanduskursus kordamaks põhikooli vene keele grammatikat ja sõnavara, et aidata õppijad tasemele, mis võimaldab hakkama saada gümnaasiumis vene keele õppimisega.

Õpitulemused:

Õpilane oskab rakendada peamisi põhikoolis õpitud grammatika reegleid.

Saab hakkama A2 taseme lugemis- ja kuulamisülesannetega.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Grammatika kordamine: tegusõnade ajavormid ja pööramine, nimisõnade sugu, ainsus ja mitmus, nimisõna ühildumine omadussõnadega, arvsõnade kasutamine.

Lugemistekstid, harjutamaks soravat lugemist õigete sõnarõhkudega.
Loetud tekstist arusaamine.
Lihtsamad vestlusteemad.

Hindamine:

Kursus on arvestuslik (arvestatud või mittearvestatud).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus on arvestatud, kui õpilane ei puudu üle 4 tunni,
esitab õpimapi,
esitab kodutööd.
Kursuse lõpus tuleb sooritada test.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid saab õpetajalt.

Grammatika kordamiseks on tööraamat – Инга Мангус "ДАВАЙ: ГРАММАТИКА (теория и практика)"

Lisaks veebimaterjalid

https://russianforeveryone.com/RussianVocabularyTopics.htm

http://masterrussian.com/vocabulary/most_common_words.htm

https://learnrussian.rt.com/tests/index.html

https://www.speakly.me/ 

 

 

https://www.speakly.me/the-science

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.