Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Loogika

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1, 2
Aine:Loogika
Nimetus:Loogika
Õpetaja:Mart Kallaste
Klass:12IT
Staatus:Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi – üks tund 70 min

Eesmärgid:

Saada ülevaade diskreetse loogika põhilistest seadustest, lausearvutusest, algoritmidest ja plokkskeemidest.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb lühikirjelduses olevaid mõisteid ja nende sisu.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Loogika seadused. Tõeväärtus. Lausearvutus.
Lausearvutuse valem. Loogilised tehted: eitus, konjunktsioon,
disjunktsioon, implikatsioon, ekvivalents. Tarvilikkus. Piisavus.
Kvantifitseerimine. Kehtestatavus. Järeldumine. Tautoloogia. Valemite
teisendamine. Kontaktskeemid. Plokkskeemid. Algoritmid.

Hindamine:

Arvestuslik kursus: 75% osaletud auditoorses tunnis ja koostatud konspekt.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kui õpilane on osalenud vähemalt 75% tundides – arvestatud. Puudumiste korral esitab konspekti , kus ka puudutud tundide osa on olemas.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Suuline vestlus arvestustenädalal.

Õppematerjalid:

e-koolikott: loogika valikkursus. Isiklik konspekt.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.