Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Riigieksami ettevalmistuskursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:3
Aine:Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus)
Nimetus:Riigieksami ettevalmistuskursus
Õpetaja:Triin Lingiene
Klass:12IT, 12KU, 12ME, 12TE
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud kuus inglise üldkeelekursust

Maht:

Neli moodulit: kirjutamis-, kuulamis-, lugemis- ja rääkimisosa; kontakttunnid ja lõimitud õpe (kokku 19 tundi)

Eesmärgid:
 1. Kinnistada sõnavara ja keelekasutust iseseisva keelekasutaja tasemel
 2. Kinnistada suulise ja kirjaliku tekstiloome oskusi
 3. Harjutada ekstensiivset kuulamist ja lugemist üldise ettekujutuse saamiseks või peamõtte tabamiseks ning intensiivset kuulamist ja lugemist spetsiifiliste detailide tabamiseks
 4. Tõsta keeleõppija autonoomsust
 5. Soodustada digipädevuste ja keeleõppe sünteesi
Õpitulemused:

Kursuse edukalt läbinud õpilased

 1. tunnevad eri tüüpi kirjade, esseede ja aruannete kirjutamise põhialuseid (kirjakeel);
 2. tunnevad lauseehitust ning oskavad luua sidusaid ja ladusaid tekste (sõnavara ja keelekasutus);
 3. mõistavad lihtsustamata tekste laias teemavalikus (kuulamine ja lugemine);
 4. oskavad võrrelda ja vastandada pilte ning arutleda lühidalt etteantud teemadel (kõnekeel);
 5. oskavad eri suhtlussituatsioonides valida õiget tooni ja suhtlemisviisi;
 6. teavad, kuidas kasutada kvaliteetseid (veebipõhiseid) keeleõppematerjale.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Riigieksami ettevalmistuskursus on valikkursus, mis kinnistab õpilaste kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskusi B2 tasemel. Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele. Keskendutakse akadeemilisele kirjakeelele ja loomulikule keelekasutusele. Olulised on iseseisev panus kordmaismaterjalide ja harjutusvara läbimisel. 

Kontakttundides käsitletud eelnevate riigieksamite materjalid tutvustavad ülesannete tüüpe ja tõhusa sooritamise viise. Iseseisev töö võimaldab ohtralt harjutada, meelde jätta, meenutada ja uues kontekstis kasutada. Iseseisva õppimise määr ja selleks kuluv aeg on väga individuaalne, kuid mitte lühem kui 10 x 70 minutit.

 

Hindamine:

Kursuse hinne kujuneb kolme arvestusliku koondhinde põhjal, mis saadakse vastavalt kirjutamisülesannete (kiri, essee, aruanne), kõnelemisülesannete (pildid ja monoloog) ning valiku kuulamis- ja lugemisülesannete sooritamise eest.

 1. Kirjutamisülesannetele koondhinde andmisel lähtutakse RE kirjutamisosa hindamisskaalast (2019)
 2. Kõnelemisülesannete koondhinde andmisel lähtutakse RE kõnelemisosa hindamisskaalast (2019)
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusel on vajalik õpilase aktiivne osavõtt kontakttundidest ja õpetaja poolt esitatud materjalide läbitöötamine.

Kursuse läbimiseks peavad olema arvestatud kõik tööd.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui mõni töö on hinnatud hindega „mittearvestatud“ või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus see töö üks kord järele vastata õpetaja poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:
 1. Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt). Kõik materjalid on kättesaadavad õpperühma TERA kaustas.
 2. Kvaliteetsed veebipõhised sõnaraamatud https://www.collinsdictionary.com/, https://www.freecollocation.com/  ja https://et.glosbe.com/en/et
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.