Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: C1 Advanced eksamikursus

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keele lisakursus (C1)
Nimetus: C1 Advanced eksamikursus
Õpetaja: Triin Lingiene
Klass: 11TE, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud inglise üldkeelekursused I-V ja CEPT tasemel 50

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:
 1. Tutvuda põhjalikult eksami ülesehituse ja ülesandetüüpidega
 2. Harjutada ekstensiivset kuulamist ja lugemist üldise ettekujutuse saamiseks või peamõtte tabamiseks ning intensiivset kuulamist ja lugemist spetsiifiliste detailide tabamiseks
 3. Harjutada sisukate, hästi sõnastatud, õigesti vormistatud ja keeleliselt korrektsete arutlevate esseede kirjutamist
 4. Harjutada kirjade kirjutamist sooviavalduste, järelepärimiste, ettepanekute tegemiseks või info jagamiseks
 5. Harjutada küsimustele vastamist, piltide võrdlemist ja vastandamist, vestluspartneriga arutlemist ning läbirääkimiste pidamist
 6. Toetada keeleõppija autonoomsust eksamiks valmistumisel ning  strateegiate ja meetodite valikul
Õpitulemused:

Kursuse edukalt läbinud õpilased

 1. on laiendanud sõnavara kuues teemavaldkonnas: meedia, kultuuriidentiteet, kommunikatsioon, tarbimisühiskond ning tervis ja sport;
 2. tunnevad C1 Advanced eksami kõiki osi ning ülesandetüüpe;
 3. oskavad kuulata ning lugeda nii ekstensiivselt kui intensiivselt;
 4. mõistavad keelestruktuuride loogikat;
 5. oskavad kirjutada kuni 260-sõnalist arutlevat esseed ning kuni 260-sõnalist kirja;
 6. valivad õige tooni ja stiili kõnelemisel; ning
 7. annavad oma mõtted edasi soravalt ja täpselt.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

C1 Advanced eksamikursus arendab õpilaste kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskusi vilunud keelekasutaja tasemel. Kursuse käigus läbitud teemad tõstavad õpilaste teadlikkust kaasa rääkimaks uudiste, rännakute, traditsioonide, erinevate käitumismustrite, kultuuridevahelise suhtlemise, müümise ja tarbimise ning tervise ja spordi teemadel. Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele. Keskendutakse akadeemilisele kirjakeelele ja loomulikule keelekasutusele. Olulised on nii õpiprotsess kui õpitulemused.

Iseseisev töö

Kontakttundides ja/või veebipõhiselt läbitud sõnavara ja keelestruktuuride kinnistamiseks (harjutamine, meelde jätmine, meenutamine ja uues kontekstis kasutamine) tuleb õpilastel kodus teha piisaval määral iseseisvat tööd (pigem natuke iga päev kui korraga väga palju). Iseseisva õppimise määr ja selleks kuluv aeg on väga individuaalne ja sõltub läbitava teema keerukusest.

Hindamine:

Kursus on arvestuslik ning kursuse läbimiseks tuleb sooritada üks kontrolltöö, kirjutada kaks kompositsiooni ning osaleda eksami suulise osa ülesannete läbimängimisel koos partneriga.   

Õpilastele antakse tagasisidet vastavalt C1 Advanced eksami hindamisskaaladele.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik õpilase aktiivne osavõtt kontakttundidest, kõikide arvestuslike tööde õigeaegne sooritamine ning järjepidev iseseisev töö.

Õpilast abistab New Headway Advanced töövihik ning õpetaja poolt valitud veebipõhine jaotusmaterjal.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestamata tööde korral antakse õpilastele võimalus võlgnevused likvideerida õpetaja poolt määratud ajal, kuid mitte hiljem kui arvestuse nädalal.

Kursuse arvestustöö (teadmiste ja oskuste kontroll kogu kursuse mahu ulatuses) võib õpetaja määrata järgmistel põhjustel: a) õpilane on puudunud üle 20% kursuse mahust (rohkem kui neljast õppetunnist); b) õpilasel on ebaõnnestunud või arvestamata kaks tööd.

Õppematerjalid:

Kohustuslikud

 1. Õpik:  May, P.  2014. Cambridge English Compact Advanced, (õppetükid 1–5)
 2. Töövihik  Soars, L.&J., McCaul, J. 2014. New Headway Advanced Workbook, 4th edition (õppetükid 1 ‒ 12)

Soovituslikud

 1. Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt)
 2. Kvaliteetne edasijõudnud keeleõppija sõnaraamat keeleõppija vabal valikul, näiteks: https://dictionary.cambridge.org/, https://www.collinsdictionary.com/, https://en.oxforddictionaries.com/

 

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.