Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel VI

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:1, 2
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise üldkeel VI
Õpetaja:Triin Lingiene
Klass:12ME, 12TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud inglise üldkeelekursused I-V

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:
 1. Laiendada sõnavara ning parandada keelekasutust iseseisva (B2) ja vilunud (C1) keelekasutaja tasemel
 2. Parandada suulise ja kirjaliku tekstiloome oskusi edasijõudnud tasemel
 3. Lihvida kõnesoravust
 4. Tõsta kultuuridevahelist teadlikkust
 5. Tugevdada keeleõppija autonoomsust
Õpitulemused:

Kursuse edukalt läbinud õpilased

 1. on süvendanud teadmisi neljas teemavaldkonnas: elukestev õpe, infoühiskond, kultuuriidentiteet ning isiksus ja psühholoogia.
 2. on omandanud edasijõudnud tasemel sõnavara teemadel: mõtlemine ja õppimine, suhted ja inimesed, kvantiteet ja raha, võim ja sotsiaalsed probleemid, tervislikud euviisid, kommunikatsioon ja meedia, juhus ja loodus, kvaliteet ja kaunid kunstid, meelelahutus, muutus ja tehnoloogia ning aeg ja töö;
 3. valivad minevikust, olevikust ja tulevikust rääkimiseks konteksti täpselt edasiandvad ajavormid, tunnevad peensusteni põimlausete moodustamist siduvate ja tingimusosalausetega ning kasutavad arutlemisel oskuslikult modaaltegusõnu;
 4. väldivad kordusi ja lisavad rõhuasetusi;
 5. mõistavad, mis on plagiarism ja kuidas seda vältida;
 6. oskavad kasutada kvaliteetseid veebipõhiseid keeleõppematerjale iseseisvaks õppimiseks.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Inglise üldkeel VI on gümnaasiumiastme inglise keele õpinguid kokku võttev kursus, mis arendab õpilaste kõnesoravust ja keelekasutust vilunud keelekasutaja tasemel. Kursuse käigus läbitud teemad tõstavad õpilaste teadlikkust kaasa rääkimaks elu keerdkäikude, kõrgtehnoloogilise maailma, keha ja vaimu ühtsuse, eneseharimise ja muutustega toimetulemise teemadel. Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele. Keskendutakse akadeemilisele kirjakeelele ja loomulikule keelekasutusele. Olulised on nii õpiprotsess kui õpitulemused.

Iseseisev töö

Kontakttundides ja/või veebipõhiselt läbitud sõnavara ja keelestruktuuride kinnistamiseks (harjutamine, meelde jätmine, meenutamine ja uues kontekstis kasutamine) tuleb õpilastel kodus teha piisaval määral iseseisvat tööd (pigem natuke iga päev kui korraga väga palju). Iseseisva õppimise määr ja selleks kuluv aeg on väga individuaalne ja sõltub läbitava teema keerukusest.

 

 

Hindamine:

Kursuse hinne kujuneb kolme arvestusliku hinde põhjal, mis saadakse kolme kontrolltöö eest. Sõnavara ja keelekasutuse kontrolltööde hinded kujunevad järgnevalt: 90–100% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “5”; 75–89% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “4”; 50–74% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “3”; 20–49% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “2”; 0–19% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “1”.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik õpilase aktiivne osavõtt kontakttundidest ning iseseisev töö, mille käigus õpilane töötleb, salvestab ja taastab tunnis läbitut.

Esimese ja teise kontrolltöö osakaal on kumbki 30%. Kolmanda kontrolltöö  osakaal on 40%. Kui hinnete keskmine Stuudiumis jääb kahe hinde vahele, on määravaks kolmanda kontrolltöö hinne.

Kursus loetakse läbituks tingimusel, et kõik kolm kontrolltööd on sooritatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega „2” või „1” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus see töö üks kord järele vastata õpetaja poolt määratud ajal.

Järelevastamisele ei kuulu hinne “nõrk”, mis on pandud järgmistel põhjustel: a) tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, mahakirjutamine või plagiaat; b) õpilane ei anna tööd ära, keeldub vastamast või spikerdab.

Kursuse arvestustöö (teadmiste ja oskuste kontroll kogu kursuse mahu ulatuses) võib õpetaja määrata järgmistel põhjustel: a) õpilane on puudunud üle 20% kursuse mahust (rohkem kui neljast õppetunnist); b) õpilasel on ebaõnnestunud või hindamata kaks hindelist tööd.

Õppematerjalid:

Kohustuslikud

 1. Töövihik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Advanced (õppetükid 1-12)
 2. Õpik:  Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Advanced (õpetaja poolt valitud tekstid õppetükkidest 1-12)
 3. Valitud materjalid kogumikust Destination C1/C2 (Macmillan)

Soovituslikud

 1. Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt)
 2. Kvaliteetne edasijõudnud keeleõppija sõnaraamat keeleõppija vabal valikul, näiteks: https://dictionary.cambridge.org/, https://www.collinsdictionary.com/, https://en.oxforddictionaries.com/
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.