Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel I

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:2
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise üldkeel I
Õpetaja:Triin Lingiene
Klass:10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Eesmärgid
1. Laiendada sõnavara ning parandada keelekasutust iseseisva keelekasutaja (B2) tasemel
2. Arendada suulise ja kirjaliku tekstiloome oskusi
3. Harjutada ekstensiivset kuulamist ja lugemist üldise ettekujutuse saamiseks või peamõtte tabamiseks ning intensiivset kuulamist ja lugemist spetsiifiliste detailide tabamiseks
4. Tõsta kultuuridevahelist teadlikkust
5. Parandada õpioskusi
6. Soodustada digipädevuste ja keeleõppe sünteesi

Õpitulemused:

Kursuse edukalt läbinud õpilased
a) on laiendanud sõnavara kuues teemavaldkonnas: rändamine, keskkond, meedia, ühiskond, psühholoogia ja ettevõtlikkus;
b) saavad aru tekstidest, mis räägivad reisikogemustest, keskkonnahoiust, meediast, vandenõuteooriatest, inspiratsioonist ja tuntud brändidest; oskavad vestelda reisimise, raamatute ja filmide, silmapaistvate isiksuste ja väljapaistvate ettevõtjate teemadel;
c) mõistavad tegusõnade ajavormide loogikat ning funktsioone; d) oskavad moodustada kaheksat tüüpi küsilauset ning tunnevad erinevaid väljendeid rääkimaks hulgast ja määrast; e) teavad, kuidas kirjutada esitluse skripti ja seda ette kanda;
f) teavad, kuidas kasutada kvaliteetseid veebipõhiseid keeleõppematerjale.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Inglise üldkeel I arendab õpilaste kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskusi iseseisva keelekasutaja (B1/B2) tasemel. Kursuse käigus läbitud teemad tõstavad õpilaste teadlikkust kaasa rääkimaks reisimise, raamatute ja filmide, meedia, enesejuhtimise ning ettevõtlikkuse teemadel. Kursusel lähtutakse peamiselt Briti standardkeelest, kuid pööratakse tähelepanu ka teistele inglise keele variantidele. Keskendutakse akadeemilisele kirjakeelele ja loomulikule keelekasutusele. Olulised on nii õpiprotsess kui õpitulemused.

Kontakttundides ja/või veebipõhiselt läbitud sõnavara ja keelestruktuuride kinnistamiseks (harjutamine, meelde jätmine, meenutamine ja uues kontekstis kasutamine) tuleb õpilastel kodus teha piisaval määral iseseisvat tööd (pigem natuke iga päev kui korraga väga palju). Iseseisva õppimise määr ja selleks kuluv aeg on väga individuaalne ja sõltub läbitava teema keerukusest.

Hindamine:

Kursuse hinne kujuneb kolme arvestusliku hinde põhjal, mis saadakse vastavalt kahe kontrolltöö ja ühe kõnelemisülesande eest.
1. Sõnavara ja keelekasutuse kontrolltöö (õppetükid 1–2) hinne kujuneb järgnevalt: 90–100% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “5”; 75–89% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “4”; 50–74% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “3”; 20–49% maksimaalsest võimalikust tulemusest , hinne “2”; 0–19% maksimaalsest võimalikust tulemusest, hinne “1”
2. Kõnelemisülesande hindamisel toetutakse RE suulise osa hindamisskaalale (2019).
 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik õpilase aktiivne osavõtt kontakttundidest ning iseseisev töö, mille käigus õpilane töötleb, salvestab ja taastab tunnis läbitut. Õpilast abistab New Headway Upper Intermediate töövihik ning õpetaja poolt valitud jaotusmaterjal.
Kummagi sõnavara ja keelekasutuse kontrolltöö osakaal on 35%. Kõnelemisülesande osakaal on 30%. Kui hinnete keskmine Stuudiumis jääb kahe hinde vahele, on määravaks teise kontrolltöö hinne.
Võlgnevuste

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega „2” või „1” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus see töö üks kord järele vastata õpetaja poolt määratud ajal. Järelevastamisele ei kuulu hinne “nõrk”, mis on pandud järgmistel põhjustel: a) tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, mahakirjutamine või plagiaat; b) õpilane ei anna tööd ära, keeldub vastamast või spikerdab. 

Kursuse arvestustöö (teadmiste ja oskuste kontroll kogu kursuse mahu ulatuses) võib õpetaja määrata järgmistel põhjustel: a) õpilane on puudunud üle 20% kursuse mahust (rohkem kui neljast õppetunnist); b) õpilasel on ebaõnnestunud või hindamata kaks hindelist tööd.

Õppematerjalid:

Kohustuslikud
1. Õpik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Upper Intermediate (õppetükid 1 ‒ 6)
2. Töövihik: Soars, L. And J., Hankock, P. 2015. New Headway Upper Intermediate (õppetükid 1 ‒ 6)

Soovituslikud
1. Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt)
2. Kvaliteetsed veebipõhised sõnaraamatud https://www.collinsdictionary.com/, https://www.freecollocation.com/ ja https://et.glosbe.com/en/et

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.