Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Joonestamine 2. kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood:2
Aine:Joonestamine
Nimetus:Joonestamine 2. kursus
Õpetaja:Raimond Lepiste
Klass:10TE, 11TE, 12IT, 12TE
Staatus:Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursusel osalemiseks on vajalik joonestamise I kursuse läbimine. Grupi suurus maksimaalselt 20 õpilast.

Maht:

Kakskümmend üks 75-minutilist tundi.

 

Eesmärgid:

Õpilane: 1) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, graafilist kirjaoskust, loovust ja täpsust; 2) tunneb huvi arhitekti, (sise)kujundaja, kunstniku ja disaineri loova töö vastu, saab aru selle rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks; 3) omab ülevaadet ruumilistest geomeetrilistest objektidest, nende kujutamise võimalustest ja graafilistest lahendusmeetoditest; 4) suhtub lugupidavalt kaasinimeste loomingusse ning väärtustab võimet ja oskust ise uut luua; 5) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerimisel ning oma edaspidises elus; 6) väärtustab, lisaks kaasaegse tehnoloogia võimalustele, ka joonestamise traditsioonilisi töövõtteid. 

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks õpilane: 

  • teab tsentraalprojektsiooni olemust ja perspektiivireegleid ning oskab kolmemõõtmelist ruumi ja objekti kujutada kahemõõtmelisel paberipinnal; 
  • oskab realistlikult (st tsentraalperspektiivis) kujutada reaalselt juba eksisteerivat vaadet/objekti; 
  • on võimeline paberil kujutama tsentraalperspektiivis reaalsel kujul (n-ö realistlikult ehk natuuritruult) mitte eksisteerivat objekti/vaadet; 
  • on võimeline kaldprojektsioonis ja/või ristprojektsioonis ette antud kujutisest looma selle moondevaba realistlik natuuritruu tsentraalperspektiivis kujutise; 
  • oskab joonestada ja lugeda hoonejooniseid.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse pearõhk on arhitektuuri ja teiste ruumiliste objektide ja vaadete kujutamisel. Tutvume arhitektide, sisekujundajate ja kunstnike jaoks oluliste mõttekäikudega, et saavutada natuuritruu joonistus/joonis. 

  • Tsentraalprojektsioon ehk perspektiiv. Perspektiiv ühe ja kahe koondpunktiga. Perspektiiv kolme koondpunktiga. Moondevaba ehk kontrollitud proportsioonidega perspektiiv (erinevad meetodid). Varjud perspektiivis. Perspektiivis kujutise tuletamise võimalused kaksvaatest. Tutvume perspektiivis kujutamise keerukamate ja ilmekamate võtetega. 
  • Ehitusjoonis: Hoone plaan ja lõige.
Hindamine:

Numbriline hindamine (Hinne: 5, 4, …) 
Kursuse hinne kujuneb õpilase poolt sooritatud jooniste tulemusel. Arvestust pole. Esitama peab kõik kohustuslikud joonised. Õpilane saab oma hinnet parandada (õpetaja annab alati tagasiside), selleks tuleb uuesti esitada parandatud (või uus) töö. Õpilane võib saada ka positiivse motiveeriva tunnihinde nn mitte-kohustusliku ülesande eduka sooritamise eest. Õpilane, kes on kursuselt puudund rohkem kui 1/3 ulatuses, peab arvestama kontrolltöö võimalusega.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb õpilase poolt esitatud jooniste põhjal. Kõik hinded on võrdse väärtusega, st koondhinne kujuneb jooksvate hinnete põhjal. Arvestust pole.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tähtaja möödudes peab õpilane töö esitama kahe nädala jooksul. 
Õpilane, kes on pikemalt põhjusega puudunud (haigus, olümpiaadid, jms), saab ajapikendust ja võimaluse sooritada lihtsam ülesanne. 

Õppematerjalid:

https://sites.google.com/view/joonestamine/avaleht (õpetaja Lepiste koostatud veebileht)

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.