Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Tuletise rakendused

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Tuletise rakendused
Õpetaja: Mart Kallaste
Klass: 12KU, 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19×70 min

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on arendada õpilase võimeid väljendada end täpselt, vastuoludeta ja korrektselt kirja panna matemaatilisi probleeme, kavandada probleemide lahendusi, koostada plaani, plaani täita ja tulemust hinnata.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi;
2) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga, funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmist;
3) leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid, funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti;
4) uurib ainekavas etteantud funktsioone täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku;
5) leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul;
6) lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Puutuja tõus. Joone puutuja võrrand. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemik; funktsiooni ekstreemum; ekstreemumi olemasolu tarvilik ja piisav tingimus. Funktsiooni suurim ja vähim väärtus
lõigul. Funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemik, käänupunkt. Funktsiooni uurimine tuletise abil. Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal. Funktsiooni tuletise kasutamise rakendusülesandeid. Ekstreemumülesanded.
Iseseisev töö: Õpilane peab tegema ära Stuudiumis märgitud kodused tööd ning õppima selgeks kõik valemid ja mõisted, mida tunnis käsitletud on, ka siis, kui seda pole Stuudiumis eraldi rõhutatud.

Hindamine:

2 hindelist tööd: 1. funktsioonide uurimine; 2. ekstreemumõlesanded.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Aritmeetiline keskmine kontrolltöödest, kusjuures ebaõnnestunud kontrolltöö peab olema järele vastatud vähemalt hindele rahuldav. Keskmine ümardatakse õpilase kasuks. Sooritamata järeltöö võrdsustatakse ühega ja hinne ümardatakse alla.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltööd 10 päeva jooksul alates hinde teadasaamisest. Arvestus arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:
1) Lepmann, L jt Matemaatika XII klassile, Koolibri 2013
Soovituslik:
1) http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid
2) http://www.welovemath.ee/
3) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks
valmistumisel, Koolibri 2015.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.