Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel)
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 11KU, 11LO, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puudub

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine) ning arendada  kirjutamisoskust.
 

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;
– oskab kasutada tegusõna erinevates ajavormides, – tunneb modaalseid tegusõnu olevikus, tulevikus ja minevikus, oskab kasutada tingimuslauseid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Grammar: Tense review, Reflexive pronouns, Verb patterns (infinitive or -ing), Modal auxiliary verbs – for speculation in present and past and other meanings; conditional sentences. 
Vocabulary: Adverb collocations, Phrasal verbs, vocabulary for describing trends, Phrasal verbs with up and down, Idiomatic collocations;
Speaking: Human versus Animal intelligence; Global problems: discussing economic growth; Giving a short lecture based on the radio show;
Writing: Writing a personal profile, writing a report, writing a formal email of an apology.

 

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse jooksul 3.  kirjalikku tööd (Tests), mis kontrollivad auditoorsetes õppetundides läbitud keeleteadmisi ja osaoskusi. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega (viie-palli süsteemis). Kui õpilane puudub kursuse jooksul viis või enam tundi, võib õpetaja talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali kohta.
Hinnete kriteeriumid maksimaalsest võimalikust tulemusest:
90-100% – hinne „5“
75-89% – hinne „4“
50-74% – hinne „3“
20-49% – hinne „2“
0-19% – hinne „1“.


 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga mitte hiljem kui arvestuste nädalal. 

Õppematerjalid:

John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Student’s Book
John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Workbook
John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Teacher’s book
John and Liz Soars, Paul Hancock, New Headway Advanced Class Audio CDs
 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.