Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Õpilastöö alused

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Sotsiaalained
Periood:1, 2
Aine:Uurimistöö alused
Nimetus:Õpilastöö alused
Õpetaja:Maarika Mõts, Aly Valvas, Rigne Znamenski, Piibe Leiger
Klass:11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 tundi

Eesmärgid:

Kursusega „Õpilastöö alused“ taotletakse, et õpilane:
1. oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande
elluviimise eest;
2. oskab planeerida ja korraldada uurimust või praktilist tööd ning õpilastöö koostamist;
3. arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;
4. kasutab oskuslikult oma õpilastöö jaoks erinevaid asjakohaseid teabeallikaid ning hindab
kriitiliselt neis sisalduvat infot;
5. saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest;
6. oskab arvutil vormistada teaduslikkuse nõudeid järgivat õpilastööd;
7. esitab, hindab ja põhjendab õpilastöö tulemusi.

Õpitulemused:

1. tunneb uurimistöö või praktilise töö koostamise metoodikat ning teeb õpilastöö iseseisvalt;
2. õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
3. orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib
seda kriitiliselt;
4. uurimistöö koostamise puhul tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete
kogumise meetodeid, töötleb andmeid sobivate meetoditega, analüüsib uurimistulemusi
sobivate meetoditega;
5. praktilise töö koostamise puhul oskab kavandada oma praktilist tegevust, teeb koostööd
erinevate osapooltega ning lahendab konstruktiivselt tekkivaid probleeme, oskab
kriitiliselt analüüsida praktilise töö kvaliteeti ja oma panust sellesse;
6. vormistab õpilastöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi
järgi;
7. esitab ja kaitseb oma õpilastöö tulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

1. Õpilastöö koostamise protsess Tartu Tamme Gümnaasiumis, õpilastöö liigid ja hindamise alused. (õp M. Mõts)

2. Uurimis- ja praktilise töö olemus. Uurimis- ja praktilise töö etapid ja struktuur. Uurimistöö eesmärk, uurimisprobleemi, uurimisküsimuse ja hüpoteeside sõnastamine. Praktilise töö eesmärkide sõnastamine. Uurimistöös kasutatavad meetodid. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uurimismeetodid. Uurimisinstrumendi koostamine ja valimi moodustamine. Praktilise töö tööprotsessi kirjelduse komponendid, praktilise töö teoreetilise osa koostamine (2t, õp. M. Mõts ja R. Znamenski)

HINDELINE TÖÖ: Õpilastöö aktuaalsus, eesmärk ja uurimisküsimused/hüpoteesid ning metoodika – esitamine juhendajale

3. Vormistamine (1t, õp A. Valvas)
4. Töö andmebaasidega, praktikumid.  (2t, A. Valvas). 

HINDELINE TÖÖ: Teabe otsimine andmebaasidest, erinevate otsinguoperaatorite kasutamine

5. Töö teooriapeatükkidega (1t, õp. M. Mõts ja R. Znamenski)

6. Õpilastöö projekti koostamise alustamine tunnis. (1t, õp. M. Mõts).

7.  Projektide arutelu (1t, tund M. Mõts).

HINDELINE TÖÖ:  “Kaaslase projekti retsenseerimine”

8. Teabeallikatele viitamine ja kirjete vormistamine, praktikum nr. 1 (1t, õp. A. Valvas)). Hindeline tunnitöö

9. Teabeallikatele viitamine ja kirjete vormistamine, praktikum nr. 1 (1t, õp. A. Valvas). 

10.  Õpilastöö teooreetilise osa koostamine. Õpilastöö stiil ja keel (2t, õp. R. Znamenski)

11. Õpilastöö ja sellele esitatavad eetilised nõuded. Plagiaat. (1t, õp. M. Mõts)

12. Andmeanalüüs ja tulemuste esitamine. Hindelised praktikumid nr. 2 ja nr. 3 (2t, õp. A. Valvas).

HINDELINE TÖÖ: "Teooria peatükkide esitamine juhendajale”

13. Juhendi rakendamine, ühe varem kaitstud õpilastöö retsenseerimine (1t, õp. M. Mõts).

14. Õpilastöö kaitsekõne koostamine, kaitsmise protseduur (1t, õp.M. Mõts).

HINDELINE TÖÖ: “Õpilastöö mustandi esitamine juhendajale”

Lisateave:

Praktikume järele teha ei ole võimalik ning nendes selgitatud materjal tuleb õpilasel endal omandada.

Juhendajatele esitatavad kodused tööd tuleb üles laadida vastavasse TERA kausta ning enam kui 5-päevase hilinemise korral on hindeks MA

 

Hindamine:

Kursuse hindelisteks õppeülesanneteks on iseseisvad tööd, tunnitööd, praktikumid. Hindeliste õppeülesannete juhendid ja hindamiskriteeriumid on välja toodud
Stuudiumis ja kursust toetavas Tera kursuses “Õpilastöö alused”. 
Hindeliste õppetegevuste sooritamise/mittesooritamise kohta peetakse arvestust Stuudiumis,
ülevaade õppeülesannete eest saadud punktidest peetakse arvestust Tera kursusel.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursust hinnatakse mitteeristavalt, kusjuures kõik hindelised tööd peavad olema sooritatud 50%liselt.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata hindelised õppetegevused tuleb sooritada hiljemalt kahe nädala jooksul peale „T“
välja panemist Stuudiumis. Terasse esitatud tööde järelvastamiseks tuleb õpilasel oma töö esitada Teras asuvale kursusele vastavasse kausta. Osad hindelised õppeülesanded sooritatakse ainetunnis. Tunnist puudumise korral saab neid ülesandeid järele teha vaid juhul, kui puudumist põhjendab klassijuhataja enne hindelist tundi (vt. erinõudeid hindeliste
õppetegevuste loetelust).

Õppematerjalid:

Kursuse läbimiseks vajalikud materjalid ning viited toetavatele lisamaterjalidele on koondatud Tera õpikeskkonda „Õpilastöö aluste” kursusele.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.