Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel III (11.klass I periood)

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel III (11.klass I periood)
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11IT, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud inglise üldkeele kursused I ja II

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid inglise keele osaoskusi (kuulamine, kõnelemine, kirjutamine, lugemine) B2 and above tasemel. Harjutada aktiivset lugemist ning ning arendada videotundides õppija sõnavara ning kuulamis/arusaamisoskust keele emakeelena kõnelejate kuulamise abil. Arendada ja toetada iseseisvat keeleõppimist.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ja tingimuslauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Sõnavara teemad: abielu/abiellumine; (ekstreemsed) ilmastikunähtused, kuulsus(ed), unistused/eesmärgid, aja planeerimine.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral eelpool nimetatud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut.

Hindamine:

Õpilased sooritavad iga õppetüki (Units 6-9) lõpus kirjaliku kokkuvõtva testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö. Lisaks saavad õpilased hindeid "jooksvalt" – tunnitööd, jutustamine, kodused tööd, monoloogid, projektid, erinevad kirjatööd nt UPT summary jms, millest moodustub kursuse lõpus arvestuslik hinne. Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud kolm või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga, kuid "pooleks" hinnete korral (nt 4,4,5,5) saab otsustavaks protsessihinne, kuna see koosneb paljudest töödest ja ülesannetest. Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud positiivsele hindele s.t 50%

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Class Audio CD-s NB! Õpilasel on kohustuslik osta antud sarja töövihik!

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.