Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise üldkeel VI (12.kl)

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Võõrkeeled
Periood:1, 2
Aine:Inglise keel (B2)
Nimetus:Inglise üldkeel VI (12.kl)
Õpetaja:Maarika Mõts
Klass:12ME, 12TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelnevalt läbitud inglise üldkeele kursused I-VI 

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust edasijõudnud tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsiauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Oskab moodustada kõigi tingimuslause tüüpidega lauseid (0, 1, 2, 3, + 2 segatüüpi) Õpilane oskab planeerida reisi inglise keelt kõnelevasse riiki ning orienteerub erinevates majutuse, reisi-, transpordi- jm vajaminevates pakkumistes (IT ja meditsiin) Oskab kasutada liitverbe ( + "on"; "off") Õpilane on õppinud kirjutama esseed, kirja, ning ettepanekut (proposal)

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral eelpool nimetatud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut.Inglise üldkeel VI on kuues seitsmest gümnaasiumiastme inglise keele kursusest, mille eesmärgiks on õpilaste keeleoskuse arendamine edasijõudnud taseme. Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist (peamiselt kinnistavad harjutused õpikuga seotud töövihikus) kinnistamaks auditooriumis õpitut. Erilist tähelepanu pööratakse sellel kursusel riigieksamiks valmistumisele – lahendatakse erinevaid grammatika ning keelestruktuuride ülesandeid, harjutatakse kirjutamisülesandeid (essee, kiri, jt) ning mängitakse läbi suulise eksami toimumine.

Hindamine:

Õpilased sooritavad kursuse lõpus kirjaliku kokkuvõtva testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peab eelpoolmainitud test olema sooritatud positiivsele hindele s.t 50% Kooliastme hinne kujuneb kursuste hinnete keskmise tulemusena.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal N. 6.tunni ajal

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Class Audio CD-s John and Liz Soars "New Headway Advanced" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Advanced" Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Advanced" Class Audio CD-s https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/ – riigieksamiks vajalikud harjutusmaterjalid

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.