Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Lai matemaatika (RÕK 2.) – Võrrandid ja võrrandisüsteemid

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1
Aine:Lai matemaatika
Nimetus:Lai matemaatika (RÕK 2.) – Võrrandid ja võrrandisüsteemid
Õpetaja:Mart Kallaste
Klass:10IT, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi – üks tund 70 min

Eesmärgid:

Omandada tehniline vilumus võrrandite ja – süsteemide lahendamisel, mõista probleemi analüüsi tähtsust ning lahendusplaanide koostamise tehnikat. Tõsta probleemide lahendamise efektiivsust ning optimeerida lahenduskäike.

Õpitulemused:

Õpilane:
1. selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandi- ja võrratusesüsteemi lahendi ning lahendihulga mõistet;
2. selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi;
3. lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid juurvõrrandeid ning nendeks taanduvaid võrrandeid;
4. lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid;
5. lahendab võrrandisüsteeme;
6. lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil;
7. kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning võrrandeid ja võrrandisüsteeme lahendades.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Võrdus, võrrand, samasus. Võrrandite samaväärsus, samaväärsusteisendused. Lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandid ning nendeks taanduvad võrrandid. Üht absoluutväärtust sisaldav võrrand. Võrrandisüsteemid, kus vähemalt üks võrranditest on lineaarvõrrand. Kahe- ja kolmerealine determinant. Tekstülesanded.

Hindamine:

Toimub kaks teemapõhist hindelist kontrolltööd: võrrandid ja tekstülesanded; võrrandisüsteemid ja tekstülesanded. Tunnikontrollide hinded, klassis vastamise hinded jm hinded on protsessihinded, need hinded parandamisele ei kuulu.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kahe KT hindest. Keskmine 2,5 ümardatakse 3-ks, kui õpilane on esitanud vigade parandused ja sooritanud õigeaegselt ebaõnnestunud kontrolltööde järeltööd. Kui järeltöö(d) on sooritamata, siis kursuse hinne on 2. Kui keskmine on 3,5 või 4,5, siis arvestatakse teise kontrolltöö kõrgemat hinnet.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltöö ebaõnnestumisel või puudumise korral peab õpilane sooritama järeltöö järeltööde tegemise päeval 10 päeva jooksul alates hinde teada saamisest Stuudiumis. Tähtaja möödumisel hinnatakse sooritamata tööd hindega 1. Kui kursusehinne on 1 või 2, siis tuleb sooritada kursuse arvestustöö

Õppematerjalid:

T. ja L. Lepmann Matemaatika 10. klassile.
EHISe õppekirjanduse registris registreeritud õppematerjalid.
Veebiõppematerjalid, mille lingid annab õpetaja jooksvalt Stuudiumi vahendusel.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.