Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kehaline kasvatus 1. kursus

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1
Aine: Kehaline kasvatus
Nimetus: Kehaline kasvatus 1. kursus
Õpetaja: Geio Heil
Klass: 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt vormis;
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise tugevdamiseks;
3. arendab oma liikumisoskusi ning on valmis õppima uusi spordi- ja liikumisalasid;
4. järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid;
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeninguga parandada;
6. on vastutustundlik ja koostööaldis ning austab, abistab ja arvestab kaaslasi;

Õpitulemused:

1. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese
tervisele ning tegeleb regulaarselt kehaliste harjutustega
2. on teadlik tervise ja kehalise aktiivsuse seosest ning kehalise
koormuse mõjust organismis toimuvatele muutustele
3. omandab erinevate liikumisviiside ja spordialade tehnika ning
spetsiifilise terminoloogia, suudab hinnata oma oskuste taset ja teab,
kuidas seda täiustada ning uusi oskusi omandada
4. hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi,
teeb koostööd ning kehaliste harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja
juhendab oma kaaslasi
5. analüüsib kaasõpilase ning iseenda kehaliste võimete taset
6. on teadlik kaitseväes rakendavast füüsilise ettevalmistuse hindamise
korrast ja NATO testi sisust
 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kergejõustik – Nato test

Jalgpall – Sööduharjutused, reeglid ja mängutaktika

Korvpall – Söödu- ja põrgatusharjutused, sammudelt vise ja vabavise, reeglid ja mängutaktika

Võrkpall – Alt- ja ülaltpalling, ülalt- ja altsöödu tehnika, reeglid ja mängutaktika

Võimlemine – võimlemiskava

Raskejõustik – Kükk kangil, rinnalt surumine, jõutõmme

 

Hindamine:

Hindamisel arvestatakse nii saavutatud taset kui ka õpilase poolt tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud tööd.
Oskuste taset hinnatakse kontrollharjutuse soorituse põhjal.
Kehalistele võimetele hinnangu andmisel arvestatakse õpilase arengut ning tema tehtud tööd tulemuse saavutamise nimel. Kehalise ja sportimisaktiivsuse hindamisel arvestatakse õpilase aktiivsust (osavõtt, kaasatöötamine, nõuete/reeglite järgimine, koostööoskused jms) kehalise kasvatuse tundides, regulaarset treenimist (nii iseseisva kui ka organiseeritud liikumisharrastuse kujul), võistlustest ja spordiüritustest osavõttu.
Tervislikel põhjustel vabastatud õpilaste hindamisel arvestatakse nende osavõttu kehalise kasvatuse tundidest ( kehalise kasvatuse õpetaja antud ülesannete täitmine, õpetaja abistamine, esseede või sporditeemaliste referaatide kirjutamine jms). Praktiliste oskuste hindamisel lähtutakse konkreetse õpilase tervislikust seisundist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kohustuslike elementide ja harjutuste sooritamisel 5-palli süsteemis.
Kohustuslike soorituste hinded on võrdse kaaluga.
Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
Tuleb ka hinne aktiivsuse eest kehalise kasvatuse tundide eest, mis on seotud õpilase kohalkäimisega.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kehalise kasvatuse hindelise soorituse likvideerimiseks on aega kaks nädalat alates võlgnevuse tekkimisest, mis märgitakse Stuudiumisse T tähega ning lisakommentaarina kuupäev, mis ajani on võimalik hinnet järele vastata.
Võlgnevuse likvideerimata jätmisel läheb Stuudiumisse sisse "2", mida ei ole võimalik enam järele vastata.
Tervislikel põhjustel tekkinud võlgnevuste korral likvideeritakse need kokkuleppel õpetajaga.
Puudutud tunde saab järele vastata konsultatsioonitundide ajal kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

EOK

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.