Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Lai matemaatika (RÕK 1.) – Arvuhulgad ja avaldised.

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1
Aine:Lai matemaatika
Nimetus:Lai matemaatika (RÕK 1.) – Arvuhulgad ja avaldised.
Õpetaja:Mart Kallaste
Klass:10IT, 10TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

ca 19 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Arvuhulkade laiendamisega saavutatakse lõplik võimekus matemaatika keeles asuda kirjeldama looduslikke protsesse, lahendada loogiliselt probleeme ja mõista nii konkreetseid kui ka abstraktseid sündmusi. Õppe käigus tuleb saavutada tehniline vilumus ja mõtlemise kiirus, et tagada edasise matemaatikaõppe edukus. Kursuse sisu on oluline vundamendikivi.

Õpitulemused:

Õpilane:
1. selgitab naturaalarvude hulga N, täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, irratsionaalarvude hulga I ja reaalarvude hulga R omadusi;
2. defineerib arvu absoluutväärtuse;
3. märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;
4. teisendab naturaalarve kahendsüsteemi;
5. esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi;
6. sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega;
7. teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi;
8. lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded).
9. teab absoluutväärtuse geomeetrilist sisu.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude hulk I ja reaalarvude hulk R, nende omadused. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu absoluutväärtus. Arvusüsteemid (kahendsüsteemi näitel). Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised. Arvu n-es juur. Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. Tehted astmete ja juurtega. Protsentülesanded.

Hindamine:

Kaks arvestuslikku tööd:
1)arvuhulgad ja arvutamine astmetega; 2)avaldiste lihtsustamine ja protsentülesanded.
Mõlemat tööd on õpilane vähemalt üks kord auditoorses tunnis sooritanud, kui töö hinne on 1 või 2 , siis peab õpilane sooritama järeltöö 10 päeva jooksul alates hinde teada saamisest. Kursuse käigus hinnatakse protsessihinnetega leidlikkust, vastamisi, kasutatakse tunnikontrolle. Protsessihinded parandamisele ei kuulu. Tegemata arvestuslik töö sh ka kohustuslik järeltöö hinnatakse hindega 1.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb kahe töö aritmeetilisest keskmisest. Mõlemad tööd peavad olema sooritatud hindele 3.Keskmised  ümardatakse üles, kui õpilane on esitanud vigade parandused (vigade põhjuste selgitustega). 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeliste kontrolltööde järeltööde sooritamine 10 õppepäeva jooksul vastavalt kodukorrale. Kursuse hinde parandamiseks arvestustöö arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:T. ja L. Lepmann Matemaatika 10. klassile.
EHISe õppekirjanduse registris registreeritud õppematerjalid.
Veebiõppematerjalid, mille lingid annab õpetaja jooksvalt Stuudiumi vahendusel.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.