Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Arvuhulgad. Avaldised.

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:1
Aine:Kitsas matemaatika
Nimetus:Arvuhulgad. Avaldised.
Õpetaja:Svetlana Goidina
Klass:10KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19 auditoorset tundi – üks tund 70 min

Eesmärgid:

Õpilane:

1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest;
2) kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise;
3) rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades;
4) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
5) arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt;
6) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid;
7) kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1. eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve;
2. märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;
3. sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise astendajaga astmeteks;
4. teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi
5. lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded).

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

* Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z ja ratsionaalarvude hul Q
* Irratsionaalarvude hulk I
* Reaalarvude hulk R
* Arvu absoluutväärtus
* Ratsionaalarvaldiste lihtsustamine
* Arvu n-es juur
* Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste
* Arvu juure esitamine ratsionaalarvulise astendajaga aste
* Tekstülesanded (protsentülesanded)

Hindamine:

Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:
5 – 90%-100%, 4 – 75%-89%, 3 – 50%-74%, 2 – 20%-49%,
1 – 0%-19% (sh tegemata töö)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub I kursuse kahe kontrolltööde ja ühe hindelise töö
põhjal. Kursuse kõik tööd peavad olema sooritatud. Arvestan ka õpilase
pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus. Kui ühe kontrolltöö hinne
on 2, siis on maksimaalne võimalik kursusehinne 3.
Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis
hinnatakse tööd 1, see töö järelevastamisele ei kuulu.
Kooliastmehinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste
hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelevastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus.
Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:


1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2011). Matemaatika 10. klassile. Koolibri.
2) Afanasjeva, H.& Afanasjev, J. (2011). Gümnaasiumi kitsas matemaatika I. Avita.
3) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015;

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.