Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kitsas matemaatika. Integraal. Planimeetria kordamine. (2 kursust).

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1, 2, 3
Aine: Kitsas matemaatika
Nimetus: Kitsas matemaatika. Integraal. Planimeetria kordamine. (2 kursust).
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 12KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid: Puuduvad.
Maht: 2*19 auditoorset tundi; vajadusel distantsõpe ja videosillad. Õpilaste individuaalseid võimeid arvestades toimuvad teemade omavahelised ümberpaigutused.
Eesmärgid: Mõista funktsioonide uurimise temaatikat ja osata leida kõverjoonega piirtud kujundite pindala.
Õpitulemused: Puutuja tõus. Joone puutuja võrrand. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemik; funktsiooni
ekstreemum. Integraal. Määratud integraal. Planimeetria kordamise algus.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö): Algfunktsiooni ja määramata integraali mõiste. Integraali omadused. Muutuja vahetus integreerimisel. Kõvertrapets, selle pindala piirväärtusena.
Määratud integraal, Newtoni-Leibnizi valem. Integraali kasutamine tasandilise kujundi pindala, hulktahuka pöördkeha ruumala ning töö arvutamisel.
Kolmnurk, selle sise- ja välisnurk, kolmnurga sisenurga poolitaja, selle omadus. Kolmnurga sise- ja ümberringjoon. Kolmnurga mediaan, mediaanide omadus. Kolmnurga kesklõik, selle omadus. Meetrilised seosed täisnurkses kolmnurgas. Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade summa. Hulknurkade sarnasus. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja pindalade suhe. Hulknurga sise- ja ümberringjoon. Rööpkülik, selle eriliigid ja omadused. Trapets, selle liigid. Trapetsi kesklõik, selle omadused. Kesknurk ja piirdenurk. Thalese teoreem. Ringjoone lõikaja ning puutuja. Kõõl- ja puutujahulknurk. Kolmnurga pindala. Rakenduslikud geomeetriaülesanded.
Hindamine: Kaks arvestuslikku töödmõlema kursuse temaatika raames: 1)unktsiooni uurimine. 2)Tuletise rakendused. Integraal. 3) Planimeetria-kolmnurgad ja nelinurgad. 4). Planimeetria – hulknurgad ja ringjooned, kaared.
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne): Kursuse hinne kujuneb kahe töö aritmeetilisest keskmisest. Keskmised 1,5 ; 2,5 ümardatakse üles, kui õpilane on sooritanud ebaõnnestunud arvestuslike tööde parandamiseks ka järeltööd. Õpetajal on õigus hinde kujundamisel arvestada jooksvaid hindeid ja koduste ülesannete lahendatust.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused: Hindeliste kontrolltööde järeltööde sooritamine 10 õppepäeva jooksul vastavalt kodukorrale. Kursuse hinde parandamiseks arvestustöö arvestuste nädalal.
Õppematerjalid: 1. Lepmann ; Velsker „Matemaatika XI klassile“ Koolibri
2. L.Lepmann, T.Lepmann, H.-M. Varul „Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika lõpueksamiks valmistumisel“ Koolibri 2004 (ül.kogu)
3. E. Abel, E. Jõgi, E. Mitt „ Matemaatika ülesannete kogu keskkoolile“ (ül.kogu)
4. K. Kallaste „Valikülesannete kogu gümnaasiumile“ Koolibri 2001
5. e-koolikott.ee
6. www.kool.ee
7. Afanasjev ja co. Kitsas matemaatika.
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.