Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Anorgaanilised ained / praktiline keemia I

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Loodusained
Periood: 1
Aine: Praktiline keemia
Nimetus: Anorgaanilised ained / praktiline keemia I
Õpetaja: Aleksandr Kirpu
Klass: 11ME
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

eeldusaineks on 10. klassi keemia kursus (Keemia alused)

Maht:

20 70-minutilist tundi, millest 2 tundi kontrolltöid, ~12 tundi praktilised tööd ja 4 tundi auditoorne töö

Eesmärgid:

ÜLDEESMÄRGID: Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

2. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;

3. kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;

4. kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara;

5. rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;

6. langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilismoraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;

7. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;

8. on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja

Kursuse lõpul õpilane:

1) seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis ja pingereas, koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid (metalli reageerimine mittemetalliga, veega,

lahjendatud happe ja soolalahusega);

2) kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas;

3) teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi;

4) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ja korrosiooni metallide oksüdeerumisel;

5) põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise vastassuunalist energeetilist efekti, analüüsib korrosioonitõrje võimalusi;

6) analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid (nt elektrolüüsi, korrosiooni ja keemilise vooluallika korral);

7) lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagise ja lisanditega.s) hindab ja põhjendab ainete vees lahustumisel lahuses tekkivat keskkonda;

8) seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisiomadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis;

9) koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide võrrandeid;

10) kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise võimalusi praktikas;

11) oskab teostada praktilisi töid vastavalt tööjuhendile;

12) tunneb peamisi laboris kasutatavaid vahendeid ja ohutuid töövõtteid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sisu lühikirjeldus:

Peamised teemad kursuses

A. Metallid

B. Mittemetallid

C. Lahused

 

Teostavad praktilised tööd:

a) Reaktsiooni soojusefekti uurimine. Katalüütilised reaktsioonid.

b) Vesiniksideme moodustamine

c) Lahuste elektrijuhtivuse uurimine (elektrolüüdid)

d) Lahuste pH määramine (indikaatorid ja pH-meeter)

e) Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes

f) Vesiniku ja hapniku saamine ning tõestamine

g) Aluminotermia (metallide saamise võimalused)

h) Katioonide ja anioonide määramine lahustes

i) Metallide korrosiooni uurimine

j) Keemilise reaktsiooni tasakaal keemilises reaktsioonis

k) Keemilise vooluallika konstrueerimine ja selle tööpõhimõte.

Elektrolüüs.

l) Vees lahustumatute aluste saamine ja lagunemine

m) Katsed kuivjääga jt tööd

Praktilised tunnid klassis:

a) Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal

b) Redoksreaktsioonid ja keerukamate redoksreaktsioonide

tasakaalustamine

c) Keemilised vooluallikad ja alternatiivsed energia saamise viisid

Hindamine:

Kursuse jooksul toimub 2 arvestuslikku kontrolltööd. Kontrolltöö on laboris ja auditoorse töö käigus omandatud materjali omandamise kontrollimise töö.

Kolmas hinne kujuneb praktiliste tööde korralikult vormistatud protokollide esitamisest. Mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitamata protokolle ja töid ei arvestata! Protokollid peavad olema vormistatud paberkandjal tunni lõpuks või järgmiseks tunniks. Praktilised tööd toimuvad laboris. Laboritöid järgi vastata ei saa.

Arvestuslike laboratoorse tööde tundidest võib puududa maksimaalselt 50% tundidest! Vastava ülevaatega tabel on Stuudiumi Teras. Kui kirjalikku tööd pole esitatud, siis antud tunni eest pannakse puudumine ja töö on mittearvestatud. Kui töö on vormistatud lohakalt või vigaselt, siis võimaldab õpetaja antud tööd 2 tööpäeva jooksul uuesti esitada. Kui õpilasel on praktilistest töödest puudumisi juba rohkem, siis langeb ka vastav hinne iga puudumisega 1 hinde võrra.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse kontrolltööde (2 tk) ja individuaalse töö arvestuslikku keskmist hinnet (üldjuhul vastavalt kokku 3 hinnet).

Kontrolltööde hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% – hinne 4

74-50% – hinne 3

49-…% – hinne 2

Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“ (väga hea).

Kokku on meditsiinisuunal 5 keemia kursust. See praktiline keemia on kolmas kursus gümnaasiumis. Kooliastmehinne pannakse 12. klassis ja see kujuneb viie keemia kursuse aritmeetilise keskmise hindena.

NB! Tundi hilinemine pole lubatud, sest tunni alguses selgitatakse töö põhimõtet ja ohutusnõudeid. Kui hilined, siis see võib põhjustada ohtu nii kaasõpilasele kui õpetajale. Laboritunnis on lubatud viibida ainult kittliga.

  • Kui tuleb distantsõpe, siis hindamise kriteeriumid muutuvad.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltööde vastamiseks tuleb kasutada järele vastamiseks ettenähtud aega ja korda (neljap. 6 tund).

Kui kontrolltööst puudud või oled haige, siis järele vastamiseks on üks võimalus kogu perioodi jooksul. Esitamata/tegemata töö kohale ilmub Stuudiumis T-märk. Vastamata töö korral muutub see hindeks 1 („nõrk“). Laboritööde esitamise statistikat saad jälgida Stuudiumis Teras. Laboritöid uuesti teha ja järele vastata ei saa (va ENNE esitamise tähtaega kirjalikult kokku lepitud tingimused. Kui õpilane haigestub ja ei saa esitada tööd tähtajaks. Teistel juhtudel igasuguses erisused on välistatud ja vaidlustamisele ei kuulu!) Laboritööde koondhinnet parandada ja uuesti teha ei saa, sest tegemist on õppeprotsessi hindega.

Kui paned ennast kirja järele vastamisele ja kohale ei tule, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järele vastamise õpetajat Tiiu Lääniste: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! Registreerimise soovist peab teavitama aineõpetajat.

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile ja aineõpetajale vastava sooviavalduse enne õppenõukogu. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid:

Praktiliste kodutööde juhendid esitatakse koos teemade ja täpse juhisega Stuudiumis kodutöödes ja Teras. Lisaks antakse need juhised koos selgitustega ainetunnis.

 

Lisamaterjal (abimaterjal):

Neid saad laenutada linnaraamatukogudest või oma sõbralt, kes on kooli juba lõpetanud:

N. Katt „Lühikursus gümnaasiumile“

R. Pullerits „Keemiaülesannete lahendamine“

ERALDI MINGIT ÕPPEMATERJALI EI OLE! Tuleb tunnis osaleda ja teha endale vajalikud märkmed. Kindlasti tasub erilist tähelepanu pöörata ka õpetaja selgitustele ja tööde juures olevatele teooria selgitustele. Õpetaja tagastab ka tehtud tööde protokollid!

 

Konsultatsioon:

Keemia konsultatsioonile tuleb registreerida Stuudiumis õpetaja poolt määratud aegadel.

Kaks nädalat enne kursuse lõppu konsultatsioone enam ei toimu.

 

Esialgsed kontrolltööde toimumise ajad:

Kontrolltöö nr 1: 19. oktoobril 2021

Kontrolltöö nr 2: 16. novembril 2021

Kontrolltööde ajad on kantud Stuudiumi kontrolltööde kalendrisse.

Arvestuste nädalasse jääb võimalus vastata veel kontrolltööd nr 1 või 2, kui need peaksid ebaõnnestuma ja enne pole saanud neljapäeviti vastata (järelvastamise ajal).

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.