Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 12. klassi kirjanduse kursus 20. sajandi kirjandus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:1
Aine:Kirjandus
Nimetus:12. klassi kirjanduse kursus 20. sajandi kirjandus
Õpetaja:Maiu Nurka
Klass:12IT, 12TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Tutvustada 20. sajandi kirjandusvoole, suundumusi maailmakirjanduses ja eesti kirjanduses.
Analüüsida enda ja ühiskonna suhteid, seostada analüüsitavaid teoseid käsitletava aja ja sellest tulenevate mõjudega inimestele ja ühiskonnale.
Kinnistada kujundikeele ja selle võtete tundmist.
Lugeda tervikuna läbi vähemalt 3 kursusel käsitluse all oleva perioodi autori teost.

Õpitulemused:

1. Õpilane iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja žanre, autoreid ja nende teoseid.
2. Õpilane oskab nimetada eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid ja nende teoseid.
3. Õpilane seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega.
4. Õpilane mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi.
5. Õpilane on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud nelja kirjandusteost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.
6. Õpilane oskab võrrelda poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja eriomaseid jooni.
7. Õpilane osaleb aruteludes ja kirjutab arutlusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad.
Modernistlik luule. Modernistlik proosa. „Kadunud põlvkond“. Eksistentsialism. Modernistlik draama. Maagiline realism, postmodernism.
20. sajandi eesti luule. Noor-Eesti rühmituse euroopaliku kultuuri taotlus ja luuleuuendus. Uusromantism. Siuru, Tarapita. Pagulasluule tähtsamad autorid ja põhiteemad. Stalinistlik luule. Sulaaja luule. Modernism 1960.–1970. aastate luules.
20. sajandi eesti proosa. Pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed, žanrid ja põhiteemad. 1960.–1980. aastate proosa muutused. Proosa uuenduslikkus: sisemonoloog, eksistentsiaalsus, võõrandumine, grotesk. 1970.–1980. aastate uus põlvkond.
20. sajandi eesti draama. 1960.–1970. Aastate teatriuuendus.
Mõisted
Absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, ekspressionism, futurism, grotesk, imažism, impressionism, maagiline realism, modernism, pagulaskirjandus, postmodernism, sümbolism, sürrealism, uusromantism.

Hindamine:

Õpilase teadmisi kontrollitakse nii individuaalse kirjaliku soorituse, iseseisva töö kui ka suuliste sõnavõttude ja rühmatööde alusel. Kursuse arvestuslikud hinded kujunevad tervikteoste lugemise ja analüüsimise tulemusel ning on võrdse osakaaluga. Nende hindamise viisis (kirjalik ja/või suuline) lepitakse kokku vahetult enne hindamist. Hinded, mis annavad õpilasele tunni-, rühma- või kodutööde eest tagasisidet, on kursusehinde kujunemisel väiksema osakaaluga. Need moodustavad kokku ühe arvestusliku osakaaluga hinde, kui neid on rohkem kui üks. Kui arvestuslike hinnete kõrvale kujuneb vaid üks tunni-, rühma- või kodutööhinne, ei oma see arvestuslikku kaalu, küll aga mõjutavad need protsessihinded kursusehinde kujunemist, kui see pole arvestuslike hinnete põhjal üheselt kujundatav (s.t hinne n-ö jääb kahe hinde vahele). Õpilane hoiab kursuse vältel alles kõik tööd ja õppematerjalid, mis talle selle perioodi jooksul on antud, ning kogub need endale õpimappi. Kursuse läbimise eelduseks on juhendile vastava õpimapi olemasolu ja vajadusel tuleb esitada see hindamiseks.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursust kokkuvõttev hinne kujuneb perioodi jooksul saadud hinnete põhjal, kuid "hea" või "väga hea" kursusehinde saamiseks ei tohi olla ükski arvestuslik töö "mitterahuldav". Kokkuvõtva hinde panemisel on suurema kaaluga arvestuslikud hinded. Õpilase maksimaalne hinne ei ole 5, kui ta on üle 50% kursuse tundidest puudunud ning esitab kõik tööd kirjaliku iseseisva tööna (s.t pole osalenud aruteludes ega suulistes vestlustes, rühma- ega paaristöödes). Puudumiste korral tuleb õpilasel sõlmida aineõpetajaga kokkulepe puudutud tundide kohta lisatöö tegemiseks. Erandiks loetakse vajaduspõhine distantsõpe, mille puhul õpilane osaleb veebi vahendusel kontakttundides või teeb kokkuleppel aineõpetajaga tööd distantsilt. Viimasel juhul peab õpilane olema valmis tehtud töö esitamiseks aineõpetajale. NB! Kooliastmehinde väljapanemisel arvestatakse õpilase arengut, s.t et 12. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga (iga järgnev kursus eelneva ees) kui 10. klassi või 11. klassi kursusehinded, samuti 11. klassi kursusehinded olulisemad kui 10. klassi kursusehinded. Hinnete piiripealset kujunemist kooliastme lõpus käsitletakse selle põhimõtte alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on võimalus tegemata tööd või mitterahuldavat hinnet parandada kahe nädala jooksul alates hinde kajastumisest Stuudiumis või arvestuste nädalal (õpilane valib ühe variandi), s.t ühte tööd on võimalik järele vastata ühe korra.
Järelevastamiseks registreerimine toimub Stuudiumis. Enne registreerimist teeb õpilane aineõpetajaga vastava kokkuleppe. Tunni- ja protsessihindeid järele ei vastata (v.a juhul kui osapooled ei sõlmi teistsugust kokkulepet).

Õppematerjalid:

J. Kaus „20. sajandi kirjandus“, A. Nahkur „Kirjandus realismist postmodernismini“, Annus jt „20. sajandi I poole eesti kirjandus“, paljundatud töölehed ja materjalid õpetaja käest.
Kursuse jooksul iseseisvalt loetavad tervikteosed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.