Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 11. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel II

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:1
Aine:Eesti keel
Nimetus:11. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel II
Õpetaja:Maiu Nurka
Klass:11LO, 11TE
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

1) parandada õpilase õigekirjaoskust ja –tundmist;
2) osutada praktiliste kirjalike ja suuliste ülesannete kaudu keelele kui strateegilisele suhtlusvahendile ja infokandjale, mida igapäevaelus
erinevate ülesannete täitmisel ja suhtlusolukordades õigesti rakendada;
3) kasutada erinevaid infokanaleid vajaliku teabe leidmiseks ning veebikeskkondi info esitlemisel, analüüsimisel ja koostöö tegemisel;
4) arendada (allika)kriitilist mõtlemist;
5) õppida planeerima projektitööd rühmas.

Õpitulemused:

Õpilane
1) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.
2) annab paindlikult ja olukorrast lähtudes edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt;
3) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis;
4) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada kuuldu põhjal küsimusi;
5) oskab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud üldistust teha;
6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke infootsingu strateegiaid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus keskendub keelekasutuse neljale aspektile.
1. Kõnelemine. Suuline suhtlus olukorrast ja vestluspartnerist lähtuvalt. Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine, veenmine ja mõjutamine.
2. Kirjutamine. Sõnavara ja stiil. Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. Ajakirjanduslike tekstide koostamine. Veebiteksti koostamine.
3. Lugemine. Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine. Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline lugemine ja analüüsimine. Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate kasutamine. Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).
4. Kuulamine. Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine.

Hindamine:

1. Õpilase teadmisi kontrollitakse nii individuaalse kirjaliku soorituse, iseseisva töö kui ka suuliste sõnavõttude ja rühmatööde alusel. Arvestuslikke hindeid on kursusel 3 (1) kontolltöö, 2) arutlev kirjand, 3) lugemisülesande lahendamine 11LO/kontserdiarvustus (õigekeelsus) 11TE).
2. Rühmatööde puhul hinnatakse õpilase individuaalset panust (nõuded kirjeldatakse õpilasele vahetult tööülesande tegemise eel).
3. Protsessihinded, mille eesmärk on õpilasele väiksemate tunni-, rühma- või kodutööde eest tagasisidet anda, on kursusehinde kujunemisel väiksema osakaaluga. Need moodustavad kokku ühe arvestusliku osakaaluga hinde, kui neid on rohkem kui üks. Kui arvestuslike hinnete kõrvale kujuneb vaid üks tunni-, rühma- või kodutööhinne, ei oma see arvestuslikku kaalu, küll aga mõjutavad need protsessihinded kursusehinde kujunemist, kui see pole arvestuslike hinnete põhjal üheselt määratletav (s.t hinne jääb kahe hinde vahele). Protsessihindeid õpilane järele vastata ei saa.
4. Õpilane hoiab kursuse vältel alles kõik tööd ja õppematerjalid, mis talle selle perioodi jooksul on antud, ning säilitab need juhendile vastavalt õpimapis. Aineõpetaja võib kursuse lõpus neid protsessihindega hinnata või kasutada õpimappi hindamiseks näiteks siis, kui kursusehinne ei kujune selgelt (hinne jääb n-ö kahe hinde vahele).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphinne kujuneb kolme võrdse osakaaluga arvestusliku hinde põhjal.  Arvestuslikest hinnetest arutlev kirjand ja kontrolltöö peavad olema positiivse kursusehinde saamiseks sooritatud vähemalt hindele "3". Kui lugemisülesande lahendamise/kontserdiarvustuse eest on õpilane saanud mitterahuldava hinde ning ka selle parandamine ebaõnnestub, ei kujune kursusehinne üle hinde "3".  Protsessihinnetel on mõjutav osakaal vastavalt nende arvule (kirjeldatud eespool). Õpilase maksimaalne hinne ei ole 5, kui ta on üle 50% kursuse tundidest puudunud ning sooritab üksnes arvestuslikud tööd. Puudumiste korral tuleb õpilasel sõlmida aineõpetajaga kokkulepe puudutud tundide kohta lisatöö tegemiseks. Erandiks loetakse vajaduspõhine distantsõpe, mille puhul õpilane osaleb veebi vahendusel kontakttundides või teeb saadud kokkuleppe alusel tööd distantsilt. Viimasel juhul peab õpilane olema valmis tehtud töö esitamiseks aineõpetajale nagu kõik teised õpilased kontakttunnis. Kursuse läbimise eelduseks on juhendile vastava õpimapi olemasolu ja vajadusel tuleb esitada see hindamiseks. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on võimalus tegemata tööd või mitterahuldavat hinnet parandada kahe nädala jooksul alates hinde kajastumisest Stuudiumis või haiguse korral kooli naasmise päevast alates. Ühte tööd on võimalik järele vastata ühe korra.
Järelevastamiseks registreerimine toimub Stuudiumis. Enne registreerimist teeb õpilane aineõpetajaga vastava kokkuleppe.
Tunni- ja protsessihindeid järele ei vastata.

Õppematerjalid:

Eesti ortograafia. (2016; Erelt, Tiiu). Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus
Johannes 2. Gümnaasiumi eesti keele õpik. (Puksand, H; Ross, M.)
Johannes 2. Gümnaasiumi eesti keele töövihik. (Puksand, H; Ross, M.)
Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik. (Aili Kiin, Alli Lunter)
Eesti õigekeel. (Kraut, Einar; Liivaste, Ene; Tarvo, Aili)
Õigekirjaharjutusi. Kokku- ja lahkukirjutamine. (Nugis, Marika; Ääremaa, Sirje)
Soovituslik veebitugi
Eesti Keele Instituudi keelenõuanne
http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2
Eesti keele käsiraamat.
http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=4
Eesti õigekeelsussõnaraamat 2013. http://www.eki.ee/dict/qs/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.