Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 10. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel I

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:1
Aine:Eesti keel
Nimetus:10. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel I
Õpetaja:Maiu Nurka
Klass:10ME
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Kursuse eesmärk on
1) parandada õpilase õigekirjaoskust ja –tundmist;
2) osutada praktiliste kirjalike ja suuliste ülesannete kaudu keelele kui strateegilisele suhtlusvahendile ja infokandjale, mida igapäevaelus
erinevate ülesannete täitmisel ja suhtlusolukordades õigesti rakendada;
3) kasutada erinevaid infokanaleid vajaliku teabe leidmiseks ning veebikeskkondi info esitlemisel, analüüsimisel ja koostöö tegemisel;
4) arendada (allika)kriitilist mõtlemist;
5) suurendada õpilase valmisolekut ja oskust meeskonnatöös osaleda ning sellesse panustada.

Õpitulemused:

Kursuse lõpul õpilane:
1) on parandanud õigekirjatundmist ning rakendab õigekirja põhireegleid;
2) tunneb erinevaid tarbetekste, nendele esitatavaid nõudeid ning oskab neid ise koostada;
3) suhtub kriitiliselt erinevatesse infokeskkondadesse;
4) oskab põhjendada ja esitada oma seisukohti kirjalikult ja suuliselt;
5) adub meeskonnatöö olemust ja põhifunktsioone, enda rolli selles;
6) oskab kasutada põhiallikaid (ÕS, veebisõnastikud ja -käsiraamatud, keeleveeb);
7) analüüsib kursuse jooksul kasutatud õppimismeetodeid ja –viise ning teeb järelduse endale sobiva ja vajaliku töömeetodi kohta.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus keskendub keelekasutuse neljale aspektile.
1. Kõnelemine. Suuline suhtlus lähtuvalt olukorrast ja vestluspartnerist.
Sama sõnumi edastamine erinevate keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem väljendumine.
Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning veenmine ja mõjutamine.
2. Kirjutamine. Tarbekirjade koostamine. Avalik keelekasutus. Õigekirja- ja õigekeelsusküsimuste kordamine.
3. Lugemine. Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine. Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine. Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal elektrooniliste otsingustrateegiate kasutamine.
Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).
4. Kuulamine. Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine.

Hindamine:

1. Õpilase teadmisi kontrollitakse nii individuaalse kirjaliku soorituse, iseseisva töö kui ka suuliste sõnavõttude ja rühmatööde alusel. Arvestuslikke hindeid on kursusel 3 (kontrolltöö, ettekanne Akadeemia artikli põhjal, kontserdiarvustuse õigekeelsus). Arvestuslikud hinded peavad olema tehtud positiivsele hindele.
2. Rühmatööde puhul hinnatakse õpilase individuaalset panust (nõuded kirjeldatakse õpilasele vahetult tööülesande tegemise eel).
3. Protsessihinded, mille eesmärk on õpilasele väiksemate tunni-, rühma- või kodutööde eest tagasisidet anda, on kursusehinde kujunemisel väiksema osakaaluga. Need moodustavad kokku ühe arvestusliku osakaaluga hinde, kui neid on kaks või enam. Kui arvestuslike hinnete kõrvale kujuneb vaid üks tunni-, rühma- või kodutööhinne, ei oma see arvestuslikku kaalu, küll aga mõjutavad need protsessihinded kursusehinde kujunemist, kui see pole arvestuslike hinnete põhjal üheselt määratletav (s.t hinne jääb kahe hinde vahele). Protsessihindeid õpilane järele vastata ei saa.
4. Õpilane hoiab kursuse vältel alles kõik tööd ja õppematerjalid, mis talle selle perioodi jooksul on antud, ning säilitab need juhendile vastavalt õpimapis. Aineõpetaja võib kursuse lõpus õpimappi protsessihindega hinnata või kasutada õpimappi hindamiseks näiteks siis, kui kursusehinne ei kujune selgelt (hinne jääb n-ö kahe hinde vahele).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphinne kujuneb arvestuslike ja protsessihinnete põhjal eelmises punktis kirjeldatud viisil. Arvestuslikud hinded peavad olema tehtud positiivsele hindele, et kursusehinne kujuneks positiivseks. Õpilase maksimaalne hinne ei ole 5, kui ta on üle 50% kursuse tundidest puudunud ning sooritab üksnes arvestuslikud tööd. Puudumiste korral tuleb õpilasel sõlmida aineõpetajaga kokkulepe puudutud tundide kohta lisatöö tegemiseks. Erandiks loetakse vajaduspõhine distantsõpe, mille puhul õpilane osaleb veebi vahendusel kontakttundides või teeb kokkuleppel aineõpetajaga tööd distantsilt. Viimasel juhul peab õpilane olema valmis tehtud töö esitamiseks aineõpetajale.
Kursuse läbimise eelduseks on juhendile vastava õpimapi olemasolu ja vajadusel tuleb esitada see hindamiseks. NB! Kooliastmehinde väljapanemisel arvestatakse õpilase arengut, s.t et 12. klassi kursusehinded on olulisema kaaluga (iga järgnev kursus eelneva ees) kui 10. klassi või 11. klassi kursusehinded, samuti 11. klassi kursusehinded olulisemad kui 10. klassi kursusehinded. Hinnete piiripealset kujunemist kooliastme lõpus käsitletakse selle põhimõtte alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilasel on võimalus tegemata tööd või mitterahuldavat hinnet parandada kahe nädala jooksul alates hinde kajastumisest Stuudiumis või haiguse korral kooli naasmise kuupäevast alates. Töö järele vastamiseks on õpilasel üks võimalus.
Järelevastamiseks registreerimine toimub Stuudiumis. Enne registreerimist teeb õpilane aineõpetajaga vastava kokkuleppe.
Tunni- ja protsessihindeid järele ei vastata.

Õppematerjalid:

Eesti ortograafia. (2016; Erelt, Tiiu). Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus
Johannes 1. Gümnaasiumi eesti keele õpik. (Puksand, H; Ross, M.)
Johannes 1. Gümnaasiumi eesti keele töövihik. (Puksand, H; Ross, M.)
Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik. (Aili Kiin, Alli Lunter)
Eesti õigekeel. (Kraut, Einar; Liivaste, Ene; Tarvo, Aili)
Õigekirjaharjutusi. Kokku- ja lahkukirjutamine. (Nugis, Marika; Ääremaa, Sirje)

Moodle´i kursuse "Õigekeelsus" tugi iseseisvaks harjutamiseks


Soovituslik veebitugi
Eesti Keele Instituudi keelenõuanne
http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2
Eesti keele käsiraamat.
http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=4
Eesti õigekeelsussõnaraamat 2013. http://www.eki.ee/dict/qs/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.