Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 3.kursus

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1, 2, 3
Aine: Prantsuse keel (B1)
Nimetus: 3.kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 11KU, 11LO, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

On varem õppinud prantsuse keelt B-keelena.

Maht:

20 70-minutilist auditoorset tundi.

Eesmärgid:

Laiendada sõnavara. Treenida vestlust olevikus ja minevikus. Kinnistada suuliselt passé composé’d. Harjutada kuulamist, parandada hääldust (liesoon). Laiendada järgnevate teemade sõnavara: arvutid, majapidamine, teejuhatus, minevikusündmustest jutustamine. Korrata määrsõnade, omadussõnade ja nimisõnade võrdlemist ning siduvaid asesõnu (qui/que). Õppida uusi siduvaid asesõnu (dont, duquel jt) ning passiivi moodustamist.

Õpitulemused:

Õpilane suudab juhendada mõne veebilehe kasutamist, kirjeldada oma eluaset, reserveerida tuba või üürida korterit, juhatada teed, jutustada minevikus toimunust, kasutades lisaks passé composé’le ka imperfekti. Oskab kõnes kasutada passiivi ja siduvaid asesõnu qui/que, ning saab aru keerulisemate siduvate asesõnade funktsioonist ja tähendusest.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vestlusteemad: arvutid, majapidamine, teejuhatus, minevikusündmused.

Grammatika: võrdlemine, siduvad asesõnad, passé composé, passiiv.

 

Hindamine:

Jooksvad hinded: igatunnine sõnavara vastamine, tunnis hinnatavad dialoogid jm (vestlus)ülesanded, mõned loovtööd (näit. kirjand), veebiülesanded.

Kursuse jooksul saab õpilane ka 1-3 arvestuslikku ülesannet, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara kasutamist. Suulistes ülesannetes hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust.

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav. Osalemine tundides võib kursusehinnet mõjutada (näiteks aktiivne osalemine võib kursusehinnet tõsta, samas kui märkimisväärse puudumisega võib kaasneda lisatöö). 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need süsteemselt koguda õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Veebitugi: www.duolingo.com, http://apprendre.tv5monde.com/, http://www.lepointdufle.net/

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.