Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:1
Aine:Kirjandus
Nimetus:Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine
Õpetaja:Katrin Roodla
Klass:10KU
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Arendada õpilase analüüsi- ja tõlgendamisoskust.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) on tuttav vähemalt kolme kirjaniku loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili;
2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni;
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte;
4) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi;
5) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kaks pikemat proosateost, lisaks novelle ja ühe eesti autori luuletuskogu.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kirjanduse olemus ja roll.
Autorikeskne lähenemine kirjandusele
Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus. Autori kuulumine koolkonda või rühmitusse, koht ajastus, traditsioonis, rahvuskirjanduses.

Lugejakeskne lähenemine kirjandusele
Lugejaoskused. Tegelik lugeja: tema isiklik elukogemus, põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. Ideaalne ehk mudellugeja. Lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri lahenduste dialoog. Lugemismuljed.

Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine
Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaatepunkt. Mina- ja tema-jutustus, sisemonoloog, teadvuse vool. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne aspekt. Süžee ja faabula. Teema, detail, motiiv, sümbol. Moto. Teose miljöö, aja- ning ruumikujutus.

Kirjandusteose kompositsioon. Teose probleemistik (küsimused) ja ideestik (vastused). Teose stiil. Alltekst kui varjatud tähenduskiht.
Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine
Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde või mõtte väljendus, mina avamine. Luuletuse sisu ja vorm (väljendus). Stroof. Refrään. Luulekeele kujundlikkus. Luule musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ja riim (alg- ja lõppriim). Keeleluule. Stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja lausekujundid.

Terviklikult käsitletavad teosed
1) Gailit „Ekke Moor“, 2) reisikiri või elulooraamat, 3) vabalt valitud 3 Tuglase ja 3 Heinsaare novelli, 4) vabalt valitud luulekogu (Liiv, Koidula, Haava).

Hindamine:

Arvestuslikud hinded: loetud tervikteose analüüs, kahe autori novellide võrdlus, luulekogu analüüs, reisikirja või eluloo ettekanne.
Teose analüüsi, ettekande ja novellide analüüsi hindamiskriteeriumid on kirjas vastavates hindamismudelites, mille õpilased saavad kätte koos tööülesandega. Ühe teose eest on võimalik saada 1-3 hinnet, hinnete hulk sõltub teosest ja selle käsitlusmeetodist. Hindamisel võetakse arvesse nii analüüsi- ja tõlgendusoskust kui ka aktiivset osalemist aruteludes ja rühmatöödes.
Lisaks arvestuslikele hinnetele, millest kujuneb kokkuvõttev hinne, võib vastavalt vajadusele tulla ka jooksvaid hindeid, mis on õpilasele peamiselt enesekontrolliks, kuid kallutavad kokkuvõtvat hinnet siis, kui hinne jääb kahevahele.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul saadud arvestuslikest hinnetest. Teised hinded kallutavad kokkuvõtvat hinnet siis, kui hinne jääb kahevahele. Kui „mitterahuldavaid“ või „nõrku“ hindeid on kaks või rohkem, tuleb kursusehinne „mitterahuldav“. Kui üks töö on sooritatud „mitterahuldavale“ hindele või sooritamata, siis ei ole kursusehinne kõrgem kui „rahuldav“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Teoste analüüside võlgnevused saab likvideerida kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul pärast mitterahuldava hinde saamist või sooritades arvestuste nädalal suulise arvestuse. 

Õppematerjalid:

Materjalid TERAs ja teosed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.