Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Saksa keel(B1)

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 1
Aine: Saksa keel (B1)
Nimetus: Saksa keel(B1)
Õpetaja: Ingrid Urb
Klass: 11IT, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud on eelnevad kaks kohustuslikku kursust

Maht:

Kursuse maht on 19 tundi x70 minutit

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on arendada ja harjutada erinevaid osaoskusi,mis on vajalikud keeletaseme B1 omandamiseks,et suhelda nii era-kui tööalaselt. Õpilane suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja suudab aru saada võõrkeelsest kõnest ning vestlusest,oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires,omandab lugemisvilumuse,mõistab ja oskab tõlgendad erinevaid tekste,julgeb suhelda õpitavas võõrkeeles,tunneb huvi õpitava keele maa ajaloo ja kultuuri vastu

Õpitulemused:

Õpilane saab aru lühikestest tekstidest ja oskab sealt
leida spetsiifilist infot.Õpilane oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid,et
kirjeldada oma perekonda,elutingimusi,teisi inimesi, oskab teha
ettepanekuid ja neid tagasi lükata.Grammatikas on omandatud küll
põhivara,kuid lausete koostamisel esineb ikka veel vigu.Oskab koostada
õpitud sõnavara baasil lühikesi kokkuvõtteid ja lihtsat isiklikku kirja ning
poolformaalset kirja.Kuulamisel saab aru lihtsate vestluste ja teadete
sisust

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema:"Mina ja maailm".Alateemad:
,"Peod ja küllakutsed "
"Reisimine","Kokkulepped"
Keelelised teadmised:
ajamäärsõnad,omadussõna
käänamine,eessõnalised tegusõnad, siduva asesõna käänamine,põimlause.Õpilane peab iseseisvalt omandama teemakohase sõnavara ja oskama neid lausetes kasutada.Iseseisvalt tuleb teha ka harjutavaid ülesandeid interneti põhises töövihikus.

Hindamine:

Kursuse hinne kujuneb jooksvate hinnete,suuliste vastuste ja kontrolltööde (kursuse jooksul vähemalt 3)hinnete tulemusena.Iga peatüki lõpus on üks kokkuvõttev sõnade töö ja üks üldine test peatüki kohta.Vajadusel toimuvad ka tunnikontrollid.Suulised esitlused ja sõnavõtud on võrdsed kontrolltööga.Hindamisel arvestatakse ka õpimotivatsiooni,õpilase individuaalset arengut ja tundides osalemist.Kursuse hinne "väga hea" või "hea" eeldab kõigi nõutud tööde sooritamist ja mitterahuldavate hinnete puudumist.Kursuse rahuldava hinde saamiseks peavad kõik tööd olema vastatud vähemalt rahuldavalt.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kooliastme hinne kujuneb kursuste keskmise hindena,otsustavaks on viimase kursuse hinne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järeltööd toimuvad kooli päevakavas määratud tingimustel ja korras.Võimalik on järelevastamine ka õpetajaga kokkuleppel,ka arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Õpik"Sicher B1"+töövihik;õppematerjalid internetist(www.meindeutschbuch.de,begegnungen.de,deutschewelle.de jne.) ja erinevad sõnastikud;Sõnade õppimiseks Quizlet

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.