Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Programmeerimine (1. osa)

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood:2
Aine:Programmeerimine
Nimetus:Programmeerimine (1. osa)
Õpetaja:Tauno Palts
Klass:10IT
Staatus:Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

10IT

Maht:

35 tundi (10 auditoorset tundi + projektipäev)

Eesmärgid:

Õpilane omandab programmeerimise põhitõed, -mõisted ja -oskused ning õpib neid rakendama programmide koostamisel.

Õpitulemused:
  • Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (muutuja, tsükkel, funktsioon jne) ühes programmeerimiskeeles.
  • Analüüsib probleeme, mille lahendamiseks piisab kursusel käsitletavast materjalist, ning valib probleemi lahendamiseks sobiva algoritmi.
  • Loob algoritmi põhjal töötava programmi.
  • Testib loodud programmi tööd, leiab ja parandab puudused.
  • Analüüsib etteantud programmikoodi ilma seda käivitamata.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel „Programmeerimine“ saavad õpilased programmeerimise algoskused. Kursusel tutvustatakse programmeerimise lähtealuseid ja põhimõisteid, mis on aluseks kursuse käigus arendavate programmeerimisoskuste kujunemisele. Olulisel kohal on mõtlemise ja üldpädevuste (sh digipädevused, matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalase pädevus) arendamine, rakendades õppemeetodeid ja -materjale, mis on ülesehitatud nii, et need oleks igapäevaelulised ja lõimitud teiste õppeainetega. Kursus põhineb programmeerimiskeelel Python.

Hindamine:

Kursuse hinne koosneb kolmest osast:

  1. Arvestuslikud kontrollülesanded (30% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
  2. Arvestuslikud testid (20% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
  3. Kontrolltöö (50% lõpphindest), millest tuleb saada vähemalt pooled punktid.
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% – hinne "3"
75-89% – hinne "4"
90-100% – hinne "5"

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine toimub kahe nädala jooksul pärast esitamistähtaega.

Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.