Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Teksti keel ja stiil

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Keel ja kirjandus
Periood:1
Aine:Eesti keel
Nimetus:Teksti keel ja stiil
Õpetaja:Liina Nagel
Klass:12LO
Staatus:Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

kursuse kaudu taotletakse, et õpilane kasutab alustekste, tõlgendab neid, analüüsib keeleliselt ja stilistiliselt, refereerib, tsiteerib ja viitab. Õpilane on parandanud oma tekstiloomise oskust.

Õpitulemused:

kursuse lõpus õpilane:
1) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili;
2) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus – nt lõiming kirjanduskursusega);
3) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, parafraseerib ning kasutab viitamissüsteemi;
4) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis;
5) oskab toimetada oma teksti.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. Tekstiliigid. Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused. Stiil ja stilistika. Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik toon. Suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil, teadusstiil. Stiilivärving, stiiliviga; keele kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. Ilukirjandusstiil ja poeetika. Eesti sõnavara: tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise võimalused. Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus. Tekstide võrdlev analüüs (eesmärgid, kasutuskontekst, grammatilised erijooned, sõnavara, stiil). Võrgusuhtluse keelevalikud. Teadlik kirjutamine. Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. Teksti ainestik, materjali kogumine ja süstematiseerimine. Teksti ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, üldistus). Arutlev kirjutamine. Oma teksti toimetamine. Allikate refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause- ja lõiguviited; viitekirje. Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeldamine. Vormistamine. Arvustamine. Loomevargus ehk plagiaat. Iseseisev töö: kogub materjali (loeb artikleid jm) kirjandi kirjutamiseks.

Hindamine:

3 arvestuslikku hinnet: 2 kirjandit (eesti keele riikliku eksami hindamisjuhend); 1 kontrolltöö: hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. Tööde esitamiseks antakse tähtaeg – põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet langetatakse.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kokkuvõttev hinne kujuneb kursuse jooksul tehtud arvestuslike tööde hinnete põhjal. Hinded 3,3,5 = 3. Arvestuslike hinnete seas ei tohi olla „1“ ega „2“, et kursusehinne oleks „4“ või „5“. Kursuse lõpus tuleb esitada õpimapp (Teras on ülesanded, töölehed, mis peavad mapis olema) – kursusehinnet ei saa enne, kui mapp on esitatud.

Kooliastme hinne: aritmeetiline keskmine kõikide eesti keele kursuste peale, kui hinne kahevahel, siis määravaks 12. klassi hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

kontrolltööd saab vastata järele järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga, koolis kirjutatud kirjand – kirjutatakse puudumise korral üldjuhul konsultatsioonis.

Õppematerjalid:

„Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum“ (Katrin Kern, Ilona Võik), „Johannes 3“ õpik ja töövihik (Margit Ross, Argo Mund, Madli Kumpas), õpetaja koostatud töölehed.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.