Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Meditsiini ja tervishoiu alused 1. ja 2. kursus

Õppeaasta:2021/2022
Valdkond:Loodusained
Periood:1, 2, 3
Aine:Arstiteaduse alused
Nimetus:Meditsiini ja tervishoiu alused 1. ja 2. kursus
Õpetaja:Urmas Tokko
Klass:10ME
Staatus:Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Meditsiini suunakursused

Maht:

3 kursust (sh meditsiinipraktika)

Eesmärgid:

Meditsiini ja tervishoiu aluste õpetusega taotletakse, et õpilane:

 1. teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist;
 2. väärtustab enese ja teiste tervist;
 3. saab ülevaate prekliiniliste ja kliiniliste meditsiini ja tervishoiuerialade uurimis- ja tegevusvaldkondadest;
 4. saab ülevaate inimorganismi osade ehitusest, talitlusest, häiretest ja haigustest, mõistab nendevahelisi seoseid;
 5. mõistab inimkeha talitluslike häirete ja haiguste peamisi põhjusi ja tagajärgi ning seoseid terve inimese kehatalitlusega;
 6. tutvub ja saab ülevaate kaasaegses meditsiinis ja tervishoius kasutatavatest vahenditest ja meetoditest, arstide, õdede jt tervishoiutöötajate töö teoreetilistest alustest;
 7. tutvub ja saab ülevaate kaasaegses meditsiinis haiguste ennetamisel, diagnoosimisel ja ravis kasutatavatest vahenditest ja meetoditest;
 8. saab ülevaate arstide, õdede, põetajate jt tervishoiutöötajate tegevusvaldkondadest ja igapäevatööst;
 9. tutvub meditsiini ja tervishoiu valdkonna ametite/elukutsetega, õppides tundma vastavaid haridus- ja koolitusvõimalusi;
 10. harjutab kõrgkoolide õppejõudude loengute ja praktikumide sisu mõistmist meditsiinist ja tervishoiust; omab võimalust saada spetsialistidelt vastuseid meditsiini ja tervishoiu küsimustes;
 11. harjutab meditsiini ja tervishoiu valdkondades vaatlus- ja praktilisi oskusi;
 12. kasutab teabeallikaid meditsiini ja tervishoiualase teabe leidmiseks ja analüüsiks
 13. arendab oma digipädevusi (lähtudes HITSA digipädevuste mudelist õppurile, https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_mudel_2016veebiuus.pdf);
 14. on loov ning motiveeritud elukestvaks õppeks ja koostööks, kujundab valmisolekut iseseisvaks karjääriotsuste tegemiseks.
Õpitulemused:

Õpilane:

 1. tunneb Õppesisus toodud teemadega seonduvaid mõisteid ja protsesse, oskab mõisteid rakendada ja protsesse analüüsida;
 2. väärtustab enese ja teiste inimeste tervist, oskab vältida peamisi riskitegureid tervisele;
 3. on võimeline mõistma õppejõudude teemakohaste loengute ja praktikumide sisu, tegema vastavate teemade piires järeldusi ja kokkuvõtteid;
 4. omab ülevaadet prekliiniliste ja kliiniliste meditsiini ja tervishoiuerialade uurimis- ja tegevusvaldkondadest;
 5. omab ülevaadet kaasaegses meditsiinis ja tervishoius haiguste ennetamisel, diagnoosimisel ja ravis kasutatavatest vahenditest ja meetoditest;
 6. omab ülevaadet inimkeha osade ehitusest ja talitlusest ning mõistab osadevahelisi seoseid;
 7. omab ülevaadet inimorganismi talitluslikest häiretest ja haigustest ning mõistab nende peamisi põhjusi ja tagajärgi, seoseid terve inimese kehatalitlusega;
 8. omab ülevaadet arstide, õdede, põetajate jt tervishoiutöötajate tegevusvaldkondadest, igapäevatööst ja töö teoreetilistest alustest;
 9. on võimeline omandatud teadmisi ja oskusi kasutama eri mõtlemistasanditel (vastavalt Bloomi taksonoomiale: teadmine, mõistmine, rakendamine, analüüs ja süntees, põhjendatud hinnangu andmine);
 10. oskab seostada õpitud bioloogia ja keemia ning selle alaharude teadmised ja oskused meditsiini ja tervishoiu teemadega;
 11. omab ettekujutust meditsiini ja tervishoiu teemade käsitlusest internetis; suhtub kogutavasse teabesse kriitiliselt ja on analüüsivõimeline teemakohase teabe töötlemisel;
 12. omab ettekujutust loodusteaduste (sh bioloogia) ja meditsiini tihedatest seostest ning vastavatest elukutsetest;
 13. on saanud kogemuse vaatlus- ja praktiliste oskuste kasutamisel meditsiini ja tervishoiu valdkondades;
 14. teab põetuse ja desmurgia (sidumise) põhitõdesid ning oskab neid praktikas rakendada.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

10.ME klass: Meditsiini ja tervishoiu alused  I ja II kursus (Arstiteaduse alused, prekliinilised valdkonnad)

III meditsiinikursusena toimub koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga (THKK)  10. klassi lõpus nädalane Meditsiini ja tervishoiu õppepraktika (üks kursus). Praktika on arvestuslikult (A/MA) hinnatav. Osa praktika tegevustest võivad toimuda õppeaasta jooksul ning praktika korraldamisesse võidakse kaasata ka teisi asutusi.

Kursused toimuvad vastavalt kokkulepetele TÜ, THKK jt asutustega, eraldi plaani alusel, mille õpetaja õpilastele Stuudiumi kaudu teatab.

* Õppesisu teemad võivad veidi varieeruda, sõltuvalt kõrgkoolide võimalustest ja kooliga koostööst tulenevatest vajadustest.

 • Sissejuhatus meditsiini ja tervishoiu õppesse
 • Anatoomia I – III (3 õppepäeva)
 • Füsioloogia (TÜ)
 • Füsioloogia praktikum (THKK)
 • THKK erialad
 • Massaaž ja füsioteraapia (THKK)
 • Rahvatervishoid I-II (2 õppepäeva)
 • Mikrobioloogia ja infektsioonihaigused I-II (2 õppepäeva)
 • Patoloogia
 • Biokeemia loeng ja praktikum, THKK
 • Põetus ja sidumine I – III (3 õppepäeva)
 • Farmaatsia (TÜ Tehnoloogiainstituut)

Iseseisev töö: e-portfoolio koostamine.

Meditsiini ja tervishoiu praktika – üks kursus, koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga.

Hindamine:

Hindamine on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud ehk A/MA).

Meditsiinipraktika hinnatakse eraldi õpilase koostatava praktikapäeviku ja praktikale järgnevas ühisarutelus osalemise alusel, hindamine on samuti arvestuslik.

Õpilastel on tarvis teha õppepäeva jooksul endale märkmeid, et seejärel koostada blogi/kodulehe sissekanne.

Blogi tuleb teha avalikuks ning selle aadress lisatakse õpetaja osutatud kohta Drives.

Blogide kaitsmine komisjoni ees või muu kursusi kokkuvõttev tegevus toimub kursuste lõpus (10.kl maikuus).

Blogi/koduleht tuleb teha 2 – 3 liikmelistes rühmades. Plagiaat sissekannetes on keelatud – eesmärk on ju õppe mõtestamine iseenda jaoks.

 • Iga õppepäeva juures on selle sissekande peamise vastutaja/tegija nimi, kuid omavaheline koostöö sissekande loomiseks on väga oodatud.       
 • Kaks korda aastas14. detsembriks 2021 ja kursuste lõpuks (10. klass 20. maiks 2022) – tuleb lisada eraldi sissekanne iga rühmaliikme individuaalse analüüsina:
 1. Mida sain õppepäevadel osalemisel enda kohta teada?
 2. Kuidas õpe mind arendas?
 3. Mis mind õppepäevade läbimisel kõige rohkem nö kõnetas?
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Arvestuse saamiseks peab:

1) osalema ja blogis kajastama vähemalt 80% õppepäevadest (Siin tähendab õppepäev 2 x 70 min õpet koolivälistelt lektoritelt). Olenevalt kokkulepetest kooli partneritega on aastas ca 15-19 õppepäeva – seega kohalkäimist eeldatakse vähemalt 12-15 korral.

1.1. Põetus ja sidumise õppe maht on 4 tavalist (2×70 min) õppepäeva, seega tuleb seal kindlasti osaleda või äärmisel vajadusel teha neil teemadel kokkuvõttev teoreetiline töö (kokkuleppel õp. U. Tokkoga).

1.2. Põetus ja sidumine teemasid pole tarvis blogis kajastada, kuna õppejõud teevad eraldi arvestuse.

2) edukalt osalema blogide kaitsmisel (või sellega analoogsetes kokkuvõtvates tegevustes);

 • Vahekokkuvõtte tähtajast (vt ülal) hilinemise korral antakse õpilasele lisatöö (blogisissekanne täiendaval teemal)
 • Blogi sissekannete plagiaadi korral tulemust ei arvestata ning olukord lahendatakse vastavalt kooli üldistele reeglitele.

Kooliastmehinded kujunevad järgmiselt:

 1. Nädalati toimuvate õppepäevadega seotud kursuste (I.-II. 10. klassis ja IV.-V kursus 11. klassis) mitteeristavate (A/MA) hinnete alusel.
 2. Meditsiinipraktikad (III kursus/10.kl ning VI kursus 11.kl) hinnatakse eraldi ja samuti mitteeristavalt (A/MA), kooliastmehinne pannakse välja nende alusel. Kumbki praktika kursus ei tohi olla mittearvestatud.

Nõuded õppepäevade kajastamisele (blogis).

Õppepäeva tekstiline iseloomustus peaks olema umbes pool kuni üks lehekülge pikk.

Sissekannetes tuleb austada patsientide jt isikute privaatsust – nt on keelatud patsiente pildistada, nende nimesid ja haiguslugu seostada (tuleb kirjeldada anonüümselt ja kuupäevadeta – nt: „räägiti kellestki…, kunagi toimunud juhtumist, kus…“).

Blogis tuleb iga osaletud õppepäeva kohta kirjutada:

a.       Teema, toimumisaeg- ja koht, õppejõud

b.      Mida õpetati, mida nägite – st kirjeldus meditsiini ja tervishoiualasest sisust.

c.       Kui võimalik (kui tutvustatakse), iseloomustage üht teile uut aparaati või meetodit teaduses, uurimistöös, rakendamises praktikasse jne.

e.      Kirjutage välja 2-3 teile seni tundmatut loodusteaduslikku vm mõistet koos selgitusega. Seletuse saate ka pärast õppepäeva interneti vm abil lisada.

f.  Kuidas on õppepäevaga seotud teie varasemad teadmised, koolis jm õpitu? Tooge näited. Seosed nt erinevates õppeainetes õpituga/õpitavaga. (Nt keemias õpiti pH-d, seda tarkust on meditsiinis tarvis…(kus/miks). Loodusteadustega nagunii, kuid ka humanitaar- ja sotsiaalainetega.

Lisada iga õppepäeva kohta vähemalt üks illustratsioon. Pilt teha ise, kasutada teise õpilase tehtud pilti (siis viidata!) või internetist leitud sisuga sobivat illustratsiooni (viidata ja kasutada autoriõigustega kooskõlas!).

Blogi/kodulehe hindamiskriteeriumid (õpetaja hinnang, kas lugeda sissekanne arvestatuks):

1) Õppepäeva sisu edastamine: sisukus, selgus, teema ammendavus (sh ülaltoodud, p.5 a – f) nõuete täidetus). Igaühe eneseanalüüs (blogis) ja blogi kaitsmine.

2) Keeleline korrektsus

3) Illustratsioonide olemasolu, kohasus ja autoriõigustega arvestamine (viitamine, illustratsioonide litsentsitingimused jms. Vt nt: https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/ ja http://www.hkhk.edu.ee/autorioigus/ )

4) Vormistamine (sh aeg, koht, nimed), tehniline korrektsus ja IKT vahendiga loodu kasutajasõbralikkus.

p.2.-4. abiks vaata digitaalse materjali loomise nõuandeid/reegleid:  http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õppepäevadel osalemist ei ole võimalik korrata. Põhjendatud erandjuhtudel tuleb antud teemal teha blogisissekanne õpetaja antud teemal või "Põetuse ja sidumise" õppe puhul paluda ise õppejõult teist võimalust vastamiseks. 

Õppematerjalid:

Õppejõudude antavad materjalid ning õpilase enda poolt õppepäeval kohapeal tehtavad märkmed/konspekt.

Iseseisev töö: Märkmete/konspekti tegemine õppepäeva jooksul. Blogi/kodulehe sissekannete loomine ja eneseanalüüs õppepäevadel osalemisest.

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.