Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Bioloogia süvakursus

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Loodusained
Periood: 1, 2, 3
Aine: Bioloogia süvakursus
Nimetus: Bioloogia süvakursus
Õpetaja: Urmas Tokko
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Bioloogiat süvendatult õppida soovivad õpilased 10.-12. klass

Maht:

1 kursus

Eesmärgid:
Õpitulemused:
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Riikliku õppekava teemade õppimine/kordamine, mitmesugused keerukamad ja täiendavad teemad bioloogia alaharudest; varasemate olümpiaadiülesannete lahendamine.

Hindamine:

KURSUSE ARVESTUSE SAAMISE TINGIMUSED:
1) vähemalt 80% elektroonsete testide lahendamine vähemalt 50%-le punktidest. Teste võib sooritada korduvalt, kuni sobiva tulemuse saamiseni. Selliseid teste on kursusel umbes 12.
2) Kursuse (elektroonse) lõputesti lahendamine vähemalt 45%-le punktidest. Ka lõputesti võib sooritada korduvalt, kuni sobiva tulemuse saamiseni. Selline suurem test on kursuse lõpus nädal-paar enne piirkonnavooru (veebruari algul).
3) Osalemine tunnis (sh nn olümpiaadilaagris (nov 2021) ja/või e-õppes (peamiselt ajaliselt kattuvatel kursustel/segakooris osalejatel) vähemalt 50% tundidest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
Õppematerjalid:
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.