Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Ennastjuhtiv õppija

Õppeaasta: 2021/2022
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 1, 2, 3
Aine: Ennastjuhtiv õppija
Nimetus: Ennastjuhtiv õppija
Õpetaja: Helina Harro, Merit Luik, Andri Võsokovski
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 tundi I-III perioodi jooksul 10. klassis

Eesmärgid:
 • 10. klasside õpilaste õpitehnikate arendamine;
 • arengumõtteviisi kujundamine ja hoidmine;
 • oma tegevuste põhjus-tagajärg seoste nägemine;
 • hariduslike eesmärkide seadmise oskus;
 • oma motivatsiooni üle reflekteerimine;
 • oskus näha ülekantavaid oskusi aineõppe raames läbitud tegevustes.
Õpitulemused:

Kursuse läbimise järel õpilane:

 • Oskab kirjeldada, mis on õppimine, millised on mälu üldised tööpõhimõtted, oskab neid seostada oma õpitegevusega, teab ja oskab kasutada tõhusaid võtteid info salvestamiseks ja taasesitamiseks.
 • Kirjeldab õppimisega seotud uskumuste võimalikku mõju õpikäitumisele ja -tulemustele, analüüsib oma õppimisega seotud uskumusi ning kirjeldab võimalusi õppimist toetavate uskumuste kujundamiseks.
 • Kirjeldab, millised ja miks on tõhusad õpiharjumused, -strateegiad ja -võtted ning oskab neid rakendada.  
 • Analüüsib oma õpiharjumusi, -oskusi ja -võtteid, seab oma enesearengu sihid, kavandab vajalikud tegevused oma enesearengu toetamiseks.
 • Teab peamisi õpioskusi ja kavandab nende arendamist.
 • Kirjeldab, mis on autonoomne motivatsioon, analüüsib oma õpimotivatsiooni ning seda mõjutavaid tegureid, kavandab samme oma õpimotivatsiooni toetamiseks. 
 • Selgitab emotsioonide tekkemehhanismi, teab ja oskab kasutada tõhusaid võtteid emotsioonide reguleerimiseks ja meelerahu suurendamiseks.
 • Kirjeldab, millised on tõhusa suhtlemise, avaliku esinemise ja rühmas töötamise põhimõtted, analüüsib oma oskusi ning sõnastab oma arenguvajaduse.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
 1. Kuidas aju õpib ja mälu töötab – Õppimise olemus. Tähelepanu ja keskndumine, nende arendamine. Probleemide lahendamine.  Mälu toimimise üldpõhimõtted, võtted info salvestamiseks ja taasesitamiseks. Unustamine ja info moondumine.
 2. Õppimisega seotud uskumused, nende võimalik mõju õpikäitumisele ja tulemustele
 3. Õpiharjumused, -strateegiad ja -võtted – Õpiharjumuste olemus. Õppimise ettevalmistamine, tõhusad õpitehnikad. Oskused kirjaliku teksti õppimiseks ja analüüsimiseks. Tõhus konspekteerimine.  
 4. Motivatsioon – motivatsiooni tüübid. Autonoomne motivatsioon, selle kujunemise ja kujundamise põhimõtted. 
 5. Emotsioonid ja nende reguleerimine – Emotsioonid, nende märkamine, äratundmine, aktsepteerimine, tõhusad võtted emotsioonide reguleerimiseks ja meelerahu suurendamiseks.
 6. Suhtlemisoskused – Tõhusa suhtlemise, avaliku esinemise ja rühmas töötamise põhimõtted
 7. Oma õpiharjumuste, -oskuste ja -võtete analüüs – Enesearengu sihtide seadmine, oma arenguks vajalike tegevuste kavandamine ja arengu jälgimine 

 

Hindamine:

Kursuse lõpphinne on mitteeristav.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpphinne on mitteeristav. Lõpptulemus kujuneb:

 • Tunni- ja koduste tööde esitamine, mis on koondatud õpimappi
 • Tunni- ja koduste tööde juhised ja hindamiskriteeriumi on ära toodud Stuudiumis kursuse Tera kaustas
 • Õpimapp koosneb Stuudiumis kursuse Tera kaustast ja füüsilisest mapist
 • Kursus loetakse arvestatuks, kui 90% vajalikest töödest on õpimapis olemas
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:
 • Võlgnevuste likvideerimiseks tuleb individuaalselt esitada töö hiljemalt kaks nädalat peale T märke ilmumist Stuudiumis.
 • Mõne õpitegevuse likvideerimiseks on vajalik eelnev konsultatsioon õpetajaga, mille õpilane lepib ise kokku õpetajaga.
 • Kursuse hinnet on võimalik parandada sooritades suulise arvestuse. Arvestuse aeg tuleb eelnevalt õpetajaga kokku leppida.
Õppematerjalid:

Kursuse materjalid on koondatud Stuudiumis kursuse Tera kausta.

Õpilasted koostavad õpimapi, juhised selleks on toodud Stuudiumis

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.