Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Soome keele süvakursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2, 3
Aine: Soome keel
Nimetus: Soome keele süvakursus
Õpetaja: Piibe Leiger
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilased on õppinud vähemalt ühe kursuse soome keelt

Maht:

19 ainetundi

Eesmärgid:

Kursusega taotletakse, et õpilane
1) suurendab oma soome keele sõnavara, seostab uusi sõnu ja väljendeid varem õpitutega;
2) õpib ja kinnistab erinevate grammatiliste vormide moodustamist;
3) harjutab erinevate tekstide lugemist ja mõistmist;
4) harjutab dialooge erinevatel teemadel;
5) õpib kirjutama erinevaid tekste;
6) mõistab ja väärtustab eesti ning soome kultuuritraditsioonide sarnasusi ja erinevusi.

Õpitulemused:

Läbinud kursuse, õpilane
1) omab piisavalt sõnavara lihtsamate vestluste, dialoogidega toimetulekuks;
2) mõistab lihtsate sõnumite ja tekstide sisu;
3) oskab moodustada olulisemaid küsimusi ja neile vastata;
4) ei eksi erinevate grammatiliste vormide moodustamisel;
5) koostab lihtsaid tekste erinevatel teemadel;
6) tunneb huvi soome kultuuri ja traditsioonide vastu.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Käsitletavad teemavaldkonnad:
mina ja minu pere; kool, õpingud, harrastused;Soome ja Eesti loodus; Soome ja Eesti traditsioonid, tähtpäevad; Soome ja Eesti kultuuriilmingud: kirjandus, muusika, kujutav kunst; tähtsamad faktid Soome ajaloost.

Omandatavad keeleteadmised:
käänd- ja pöördsõnade astmevaheldus; käänd- ja pöördsõnade muutmistüübid; mitmuse vormide moodustamine; hulgasõnade kasutamine; järgarvsõnade käänamine; omadussõnade võrdlusastmed; mineviku moodustamine; käskiva ja tingiva kõneviisi vormide moodustamine; passiivivormide moodustamine.

Hindamine:

Kursuse jooksul saadakse 6 arvestuslikku hinnet. Neist 3 ulatuslikumate tööde eest (kontrolltöö, pikem suuline vestlus, dialoog või rolliesitus); 3 moodustuvad kahest omavahel seonduvast protsessihindest (näiteks rühmatöös osalemise hinne + seda rühmatööd ettevalmistava kodutöö hinne);

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse välja arvestuslike tööde põhjal. Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud tööd olema sooritatud vähemalt hindele „rahuldav“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud või töö mitterahuldavalt sooritanud õpilasel tuleb töö kahe nädala jooksul järele vastata. Tõsise terviserikke puhul saab ajapikendust kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Kaare Sark „Hyvä, parempi, paras“ (Soome keele õppekomplekt algajatele)
Margit Kuusk „Suomi selväksi“ (Soome kele õpik)
Madean Altsoo „Soome keele grammatika“
„Soome ja soomlased“ Elias Lönnroti Seltsi väljaanne
Sõnaraamatud (soome – eesti ja eesti – soome)
Õpetaja koostatud töölehed, mängud
http://www.koolielu.ee
http://www.keelesild.ee
http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailut
http://www.kirjekyyhky.wordpress.com

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime