Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: Inglise keel,10. kl,2. periood

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise keel,10. kl,2. periood
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 10IT, 10LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

 

Maht:

Kakskümmend 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) ning valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks võõrkeelses keskkonnas. 

Samuti tutvustada õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas. 

 

Õpitulemused:

Õpilane:

– mõistab sõnavara, mis on seotud kultuuriga (filmid, teatrid, kirjandus), reisimisega ja vestleb ladusalt sellistel teemadel nagu kultuur ja looming, reisimine ja transport;
– kasutab tegusõna aktiivi mineviku ja tuleviku ajavorme (lihtminevik, täisminevik, kestevtäisminevik, enneminevik, kestev enneminevik);
– koostab  kausatiivi (have sth done) laused, nimisõnalisi fraase;
– saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetsetel ja abstraktsetel teemadel;
– selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles, mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi .

Grammar: the Tense system: Present Perfect, Simple and Cont., Present Perfect and Past Simple, Past simple or Past Cont.; Narrative tenses – Past Simple, Past Cont., Past Perfect Simple, Past Perfect Cont., revision of Passive or Active; causative have something done, auxiliary verbs (have, do, be), Prepositions of movement, Irregular verbs, Phrasal verbs with no object; Vocabulary: Phrasal verbs, house and home idioms, Travel and Transport, Films, Theater, Literature; phrasal verbs – literal or idiomatic meaning, compound nouns, time expressions; Listening: Missing home, Radio program. 

Hindamine:

Õpilased sooritavad 3 kirjaliku kokkuvõtva testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2". 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

 Kursusehinne pannakse kokku kolme kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

 

Võlgnevusi on võimalik järele vastata üldise järelevastamise ajal või kokkuleppel õpetajaga või selleks kooli poolt võimaldatud ajal.

Kontrolltöid on võimalik järele vastata üldise järelevastamise ajal kahe nädala jooksul pärast hinde päevikusse kandmist. Kuulamistöid saab järele teha hinde päevikusse kandmisele järgneva nädala konsultatsiooni ajal. Puuduliku perioodihinde parandamiseks on võimalik suuline arvestus

Õppematerjalid:

John and Liz Soars, Paul Hancock  "New Headway Upper Intermediate" 5th edition Student's Book, Workbook, Teacher's Book, I-tool

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime