Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepass: 4. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Hispaania keel (B1)
Nimetus: 4. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Varem läbinud 3 kursust.

Maht:

19-20 70-minutilist kontakttundi.

Eesmärgid:

Kinnistada olevikku ja täisminevikku, õppida kestvat olevikku. Õppida otse- ja kaudsihitise asesõnade kooskasutamist. Harjutada kuulamist ja omandada järgnevate teemade baassõnavara: õnnitlemine, pakkumine-keeldumine-vabandamine, reisimine, reisipileti ost, ilm.

Õpitulemused:

Õpilane oskab peol õnnitleda, pakkuda ja pakutavast viisakalt keelduda, vabandada. Suudab osta reisipiletit, rääkida ilmast ning mõnest reisielamusest. Saab aru, millele viitavad kõnes/tekstis otse- ja kaudsihitise asesõnad. Oskab moodustada kestvat olevikku ning rääkida täisminevikus.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad: viisakus, reisimine, ilm.

Grammatika: kestev olevik, täisminevik, asesõnad.

Hindamine:

Jooksvad hinded: tunnis hinnatavad dialoogid jm (vestlus)ülesanded. Hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised). Ka on kursuses 1-3 arvestuslikku tööd, mis puudutavad nii grammatikat kui sõnavara.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Allikad:  Español en Marcha 1 ja 2; ELE 1 Curso de español para extranjeros Veebitugi: https://www.profedeele.eswww.duolingo.comhttp://cvc.cervantes.es, keel.punkt.ee

 

 

Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.

Video sellest, kuidas me seenel käisime